Et bedre mål for samfunnets utvikling

Over hele verden brukes bruttonasjonalprodukt (BNP) som målestokken for et lands velstandsutvikling. Bruttonasjonalprodukt angir verdien av de varer og tjenester som produseres i et land.

Økonomen Simon Kuznets, som senere fikk Nobelprisen i økonomi, utviklet metoden i forbindelse med en rapport til den amerikanske Kongressen i 1934, og videreutviklet senere metoden til slik den brukes i dag. Imidlertid brøt han samarbeidet med amerikanske myndigheter i 40-årene, fordi de nektet å legge inn faktorer som kunne si noe mer om landets velferdsutvikling. BNP, slik det nå brukes, gir et ensidig økonomisk mål. Han var også tydelig i sin første presentasjon, der han skrev at: «The welfare of a nation can (…) scarcely be infered from a measurement of national income…»

Ledende økonomer og professorer, med Michael Porter i spissen, har stilt spørsmålet ved hvor mye målestokken egentlig sier om et lands utvikling. Og – ikke minst – hvor egnet den er som målestokk i en verden som blir stadig mindre bærekraftig. Det er en kjent sak at det som måles, er det som får fokus. I en verden der vi trenger å få kontroll over klimautslipp, redusere de sosiale forskjellene i verden og forhindre ekstremisme og religiøse konflikter, er det viktig at også andre parametere tas i betraktning.

Sosial utvilkling påvirker økonomisk utvikling

Tradisjonelt har det vært en oppfatning om at økonomisk utvikling, målt i bruttonasjonalprodukt, har vært ensbetydende med sosial utvikling. Men det viser seg at det ikke nødvendigvis er tilfelle. Og det viser seg også at det er en motsatt årsakssammenheng, altså at sosial utvikling påvirker økonomisk utvikling.

For å kunne tolke sosial utvikling, samt forstå sammenhengen mellom et lands sosiale utvikling og økonomiske utvikling, har Michael Porter og Michael Green utviklet en indeks som utelukkende har sosiale og miljømessige indikatorer. De måler resultater og ikke innsatsfaktorer, og de har definert indikatorer som er de samme, og relevante for alle land. Sist, men ikke minst har de brukt indikatorer som kan påvirkes ved handling. Dette gir for det første mulighet for å forstå sammenhengen mellom økonomisk og sosial utvikling i et land. Det vil også gjøre det mulig å måle landenes sosiale utvikling utfra objektive og sammenlignbare kriterier.

Ved å isolere økonomiske indikatorer, kan vi analysere sammenhengen mellom økonomisk og sosial utvikling. Økonomisk vekst spiller en sentral rolle, men det gir ikke hele forklaringen.

Indeksen er delt i tre hovedgrupper utfra kriterier som påvirker menneskers livskvalitet:

  • Grunnleggende menneskelige behov, som ernæring og sikkerhet
  • Grunnleggende velvære, som helse, tilgang til kunnskap og kommunikasjon
  • Innbyggernes muligheter og valg, som utdannelse, personlig frihet og inkludering

Disse hovedgruppene er igjen inndelt i undergrupper. Figur 1 viser hvordan disse igjen har undergrupper som er objektivt målbare.

Social progress index framework indicators 2015

Ikke overraskende scorer Norge høyest på denne indeksen, både absolutt og i forhold til bruttonasjonalprodukt. Social Progress Index er et verdifullt verktøy både for nasjonale og lokale myndigheter. Ved å studere de ulike parametere i detalj kan nasjonale og lokale ledere lettere foreta politiske prioriteringer, og lederne kan måles utfra hvor stor grad av suksess de har i å nå etablerte mål.

Social Progress Index rank

Norge scorer høyest: Ikke overraskende scorer Norge høyest på denne indeksen, både absolutt og i forhold til bruttonasjonalprodukt.

I Sør-Amerika har en rekke land og organisasjoner engasjert seg i arbeidet med indeksen. Dette er land som har store sosiale forskjeller, og graden av problemer er forskjellig fra område til område. Ved å benytte indeksen, kan lokale ledere og innbyggere relativt enkelt forstå hvordan samfunnet utvikler seg, og hvor det er viktig å gjøre en ekstra innsats. I eksempelet under ser vi hvordan den totale indeksen fordeler seg innen Brasils Amazonas-område. De røde områdene har en samlet indeks på under 50, og er områder som krever spesiell oppmerksomhet. Bildet kan også deles opp i de enkelte undergrupper av indeksen, slik at man enkelt kan se hva som bør få fokus hvor.

Verdifullt verktøy for sosial endring

For bedrifter og organisasjoner som ønsker å skape positiv sosial endring i et område, er indeksen et verdifullt verktøy for å prioritere tiltak og geografisk område, og for å måle effekten av arbeidet.

Social Progress Index gir en effektiv og oversiktlig måling av resultat snarere enn innsats, og mottas med stor interesse av land over hele verden. Partnership for Change samarbeider med SPI for å bidra til å introdusere metoden til beslutningstakere både innen politikk og næringsliv.

Michael Green, som er leder for SPI, presenterte metoden på årets PfCkonferanse. Hans foredrag kan sees på PfCs hjemmeside

Social Progress Index for the Brazilian Amazon

Ønsker du mer innsikt? Lær mer om vårt arbeid med filantropi her.