Bør du gi aksjer til barn for å spare formuesskatt?

Skrevet av Monica Jotun

Visste du at dere som familie kan spare formuesskatt ved å overføre aksjer til barna? Samtidig kan du også øke barnas involvering i bedriften og få fart på kunnskapsoverføringen til neste generasjon. Med denne oversikten finner du ut om det er noe som kan passe for dere, og hva dere i så fall må passe på.

En person som har fylt 17 år betaler formuesskatt dersom nettoformuen (eiendeler minus gjeld) overstiger bunnfradraget på kr 1 480 000. Bunnfradraget gjelder per person. Du vil dermed kunne redusere familiens totale formuesskatt ved å overføre eiendeler til barna, ikke minst hvis de i tillegg har gjeld.

Før du gjør det er det imidlertid en håndfull ting du bør tenke gjennom, og formaliteter som bør ordnes:

Studielån, stipend og andre behovsprøvede ytelser

Mottar barnet studielån, stipend eller andre behovsprøvede ytelser? Omfanget av det du skal gi bør vurderes mot dette. For 2018 blir stipendet begrenset dersom studenten har skattemessig nettoformue over kr 403 264 eller inntekt over kr 177 257. For trygdeinntekt gjelder egne satser.

Barn under 16 år

Har du barn som ikke er fylt 17 år? Barn lignes for formue sammen med foreldre til og med året de fyller 16 år. Før fylte 17 år vil altså barns formue bli behandlet som foreldrenes formue, uten eget bunnfradrag.

Det kan tenkes andre grunner til å overføre aksjer til barn under 17 år. For eksempel kan barn utføre lett arbeid på visse vilkår fra de har fylt 13 år, og noen foreldre ønsker kanskje å gi aksjer i familiebedriften som lønn for å motivere og involvere.

Stemmerett, kontroll og utbytte fra gaveaksjene

Ønsker du å gi aksjer i gave, uten å gi fra deg stemmerett i selskapet? Du kan enkelt beholde kontrollen i selskapet ved å gi aksjer i en egen aksjeklasse, uten stemmerett, gjennom en inndeling i A- og B-aksjer. Dette skjer ved vedtektsendring.

I vedtektene kan du også bestemme at det kan gis ulikt utbytte på de forskjellige aksjeklassene. Slik kan du sikre fremtidig likviditet i bedriften, gjennom at gaveaksjene barna mottar får utbetalt mindre utbytte. Det kan imidlertid være klokt å gi noe utbytte på B-aksjene, for å unngå arveavgift i tilfelle denne blir gjeninnført.

Skatteposisjoner

Før en overføring bør du ha oversikt over aksjenes skatteposisjoner, blant annet for å se om det finnes andre mulige besparelser. For eksempel så kan det være kapital i aksjen som kan og bør tas ut skattefritt, før aksjen overføres. Du kan også ha forskjellige mulige skatteforpliktelser eller skattebesparelser på dine aksjer i ett og samme selskap. Uten planlegging kan slike ulikheter medføre forskjellsbehandling av arvingene.

Gavebrev

Ved slike overføringer anbefaler vi alltid at det lages et gavebrev for å spesifisere gavens omfang og formalisere vilkår for å unngå uklarheter i fremtiden. Der bør det stå klart hvem som er giver og mottaker, hva som gis bort, om gaven er forskudd på arv og dermed går til fradrag i arveoppgjøret, og om gaven skal være særeie for mottaker. I mange situasjoner anbefaler vi også å angi gavens verdi og skatteposisjoner, som vil kunne påvirke skatten for både giver og mottaker.

Aksjonæravtale

Ønsker du å sikre at aksjene videreføres i slekten? Det kan du gjøre gjennom en aksjonæravtale, ved å pålegge aksjonærene å opprette testament og ektepakt, og forby pantsettelse. Med en aksjonæravtale kan du også sikre barna et minimumsutbytte til dekning av formue- og utbytteskatt. En aksjonæravtale kan dessuten forebygge konflikter ved blant annet aksjesalg, stemmegivning, styrevalg, finansiering og reorganisering.

Generasjonsoverføring

I Formuesforvaltning er vi opptatt av at man så langt som mulig ser på generasjonsskifter som gradvise prosesser, ikke noe som skjer i et jafs gjennom et arveoppgjør. Det handler ikke bare om overføring av verdier, men også om kunnskapen og erfaringene man trenger for å videreføre verdiene inn i fremtiden. Å gi barn (eller barnebarn) aksjer i familiebedriften allerede i ung alder gjør det mulig å involvere dem gradvis i bedriften de etter hvert skal overta.

Høres dette ut som noe for deg og din familie? Formuesforvaltning har etablert sitt eget advokatkontor, blant annet for å bistå med spørsmål knyttet til skatt og generasjonsoverføring. Ta gjerne kontakt om du ønsker en uforpliktende vurdering.

Ønsker du en uforpliktende prat om arv og generasjonsskifte?
[gravityform id="15" title="false" description="false"]

Del artikkel

Nyhetsbrev