ESG Alpha – et skifte finner sted

Selskaper som er dyktige på ESG, kan gi investorer et fortrinn – bedre risikojustert avkastning på deres investeringer.

Fra etikk til alpha?

Tidligere ble ESG-informasjon (environmental, social og governance) om selskaper ofte brukt til å støtte verdibaserte investeringsstrategier, der formålet var å ekskludere visse selskaper fra investeringer grunnet moralske hensyn. I takt med at feltet utvikles, datatilgjengeligheten blir bedre og bærekraftsfaktorer bare blir mer finansielt materielle, bruker investorer ESG-informasjon i økende grad for andre formål – understøtte investeringsstrategier med mål om å oppnå alpha. Nå bruker investorer ESG-faktorer som en mulighet for å identifiserekvalitetsselskaper og oppnå bedre risikojustert avkastning.

ESG-risiko og muligheter

For en investor er det finansielt relevant å ha innblikk i et selskaps eksponering mot ESG-risiko og muligheter, ikke minst hvor godt selskapet håndterer dette. Er det risiko for nye BP og Volkswagen hendelser? Klarer selskapet å produsere mer innovative og fremtidsrettede produkter fordi de er tettere på markedet og sine interessenter, og dermed er bedre posisjonert enn sine konkurrenter? Driver selskapet operasjonelt bedre og sparer kostnader som følge av energireduksjonsprogrammer? Slik ESG-informasjon er nyttig for at en investor skal kunne gjøre en helhetlig vurdering av et selskaps nedsiderisiko og porsjonering mot oppside. Ikke minst kan et selskaps håndtering av ESG gi en tydelig indikasjon om solid ledelse av selskapet, noe flere investorer er opptatt av når de vurderer å investere i et selskap.

I takt med økt tilgang på ESG-data og vurderinger av selskaper, understøtter flere studier nettopp dette: solid ESG-praksis kan vitne om godt drevne selskaper, og være en driver for å levere bedre finansielle resultater. Ikke minst viser studiene en positiv sammenheng mellom et selskaps bærekraftspraksis og aksjekursen. Nedenfor følger noen av studiene.

Positiv sammenheng mellom ESG og selskapers finansielle resultater: Deutche Asset Management og Universitetet i Hamburg (2015) fant en positiv sammenheng mellom selskapers ESG-arbeide og selskapets finansielle resultater¹. ESGs positive innvirkning var også stabil over tid (se tabellen).

ESG og selskapsresultater

ESG og sammenhengen med selskapsresultater

Deutche Bank ESG

Lavere kapitalkostnader og positiv innvirkning på aksjekurs:

Universitetet i Oxford og Arabesque Asset Management (2016) har gjennom vurderinger av mer enn 200 studier funnet følgende for selskaper med en solid bærekraftspraksis².

  • 90% av studiene viser at selskapet får redusert sine kapitalkostnader.
  • 88% av studiene viser at selskapene kan vise til bedre operasjonell drift (noe som påvirker selskapets kontantstrømmer positivt).
  • 80% av studiene viser at det er sammenheng mellom solid bærekraftspraksis hos et selskap og positiv innvirkning på aksjekursen.

Det som står helt sentralt i forhold til et selskaps bærekrafts/ESG arbeide for å kunne gi selskapet og investorer finansiell verdi er fokuset på materialitet (relevans) og integrering av dette i selskapets forretningsstrategi. Et energiintensivt kraftselskap i Norden skal jobbe med utslippsreduksjon, ikke med menneskerettighetsbrudd på hovedkontoret, satt på spissen. Det er en rekke ESG-faktorer et selskap kan fokusere på, men det er viktig å identifisere hva som gir reell verdi for selskapet.

Hvordan levere meravkastning? Mer om ESG-relevans

Alle selskaper og sektorer er eksponert mot ulike ESG-risiko og muligheter, men hvilke av disse som er viktigst for et selskap avhenger av sektoren de opererer i og regionen de er basert i. I energiintensiv industri som sementproduksjon er energi og utslippsreduksjon en finansielt materiell ESG faktor. Det kan redusere deres energikostnader og gjøre at de ligger i forkant av lovgivning. For en kompetanseintensiv sektor som IT-konsulentbransjen er ikke energireduksjon like viktig. Her er det viktigere å sørge for et godt arbeidsmiljø og stadig utvikling av konsulentene, da humankapital er mest materielt for dem. Relevante ESG faktorer kan også være regionalt avhengig. Vannintensiv sementproduksjon vil være mindre eksponert mot vannmangel og strengere regulering enn produksjon i utsatte områder i Kina.

En Harvard-studie som ble utført i 2015 påviser at selskaper som prioriterer å jobbe med de ESG-faktorene som er viktigst for deres drift, kan levere betydelig meravkastning til investorer i form av høyere aksjekurser³:

Sammenheng mellom avkastning og finansielt relevante ESG-faktorer

Harvard-studien (2015) fant at:

  • De selskapene som jobber godt med de ESG-temaer som er finansielt relevante for den sektoren de opererer i, viser en meravkastning på hele 6 prosent mot konkurrentene målt i aksjekurs.
  • De selskapene som ikke jobbet med det som var materielt viste en mindre avkastning på 3 prosent.
  • Likeledes viste studien at selskaper som jobber mye med ikke like finansielt relevante ESG-temaer (eksempelvis konsulenthus som jobber med vannreduksjon) ikke har noen meravkastning. Man kan på den andre måten si at det heller ikke har kostet selskapet noe sammenlignet med selskaper som ikke jobber med bærekraftstemaer.

ESG og ALPHA

Andre eksempler der ESG bidrar til bedre risikojustert avkastning

  • Solide klimastrategier gir meravkastning: En indeks av selskaper hvor kun de selskapene med best klimaarbeide inkluderes (som målt av organisasjonen CDP), viser en meravkastning mot den «vanlige» indeksen4. Her viser det seg altså at selskaper på tvers av sektorer som har solide strategier for utslippsreduksjon og mål for å følge dette opp kan vise til bedre avkastning enn konkurrentene (se graf nedenfor).
  • «Great Place to Work»: Studier har vist at selskaper som rangeres som best av «Great Place to Work»`s årlige kåringer leverer bedre risikojustert avkastning enn sine konkurrenter5. Sammenligner man de beste Fortune 100 selskapene med den vanlige indeksen, leverer de tydelig bedre avkastning. Det gir jo også mening, fornøyde ansatte leverer bedre resultater?

ESG og fremvoksende markeder

Da MSCI sammenlignet selskapene som hadde best ESG-vurdering mot de som hadde dårligst ESG-vurdering i indeksen for fremvoksende markeder, viste indeksen at de selskapene med best vurdering hadde noe bedre avkastning og gjennomgående lavere risiko enn de selskapene som fikk svært dårlige vurderinger6. Dette er nyttig informasjon for investorer, og spesielt for fremvoksende markeder hvor det kan være lite transparens om hvordan et selskap driver. Her kan ESG-vurdering si noe om kvaliteten på ledelsen og hvor godt selskapet er drevet.

Oppvåkningen – hvordan investorer i økende grad bruker ESG for bedre avkastning:

Stadig flere investorer innser sammenhengen mellom godt drevne selskaper og ESG, og hvordan ESG- faktorer kan brukes som del av investeringsstrategier med mål om å oppnå alpha. Ikke minst begynner datakvaliteten og tilgjengeligheten på ESG-analyser å bedre, og tilrettelegger for dette. Og hvordan nyttiggjør investorer seg av dette?

En engelsk kvanteforvalter bruker ESG som en egen faktor i rekken av flere, med mål om å oppnå bedre risikojustert avkastning. Flere aktive forvaltere har begynt å ta inn ESG-faktorer i selve verdsettelsen av selskaper. Andre forvaltere bruker ESG-data til å vekte opp selskaper med gode vurderinger og vekte ned selskaper med dårlige vurderinger.

I tråd med markedet ellers eksisterer det nå en rekke ulike tilnærminger og strategier for å bruke ESG- som all annen informasjon- for å gjøre bedre investeringsbeslutninger enn markedet ellers. Mange investorer begynner altså å se på ESG-data som annen informasjon, for å kunne gjøre veloverveide investeringsbeslutninger.

ESG og ALPHA

Bruk av data

Datakvaliteten på ESG har kommet på et tilstrekkelig godt nivå så det er anvendbart for investorer, og transparens om ESG-informasjon begynner å bli normen heller enn unntaket hos selskaper. Fortsatt gjenstår det et større arbeide for å få all informasjonen standardisert og sammenlignbar. En ting er likevel sikkert: man har allerede i dag en del ESG-data som kan gi finansielt verdifull informasjon om selskaper. Ikke minst åpner stadig bedre datasett og analyser av selskaper for at man får en «finansiell pris» på ESG som man tidligere ikke har hatt.

Fra compliance til alpha- ESG som mulighet for investorer

I takt med en verden i rask endring, beveger stadig flere investorer seg fra «ESG-compliance» til investeringsstrategier med mål om «ESG-alpha». Investorer kombinerer i økende grad bærekraftsforståelse med ESG data, og bruker dette som informasjon i sine investeringsstrategier for å levere meravkastning. Studier som viser at ESG driver verdi vil bare forsterke slike investorstrategier.

Det gir vel også mening, at godt drevne og fremtidsrettede selskaper har gode forutsetninger for å levere meravkastning?

Finn flere artikler om bærekraft her

Kilder:
1. Universitetet i Oxford og Arabesque Asset Management (2015) «From Stockholder to Stakeholder- How Sustainability Can drive Financial Outperformance
2. Deutche Asset Management og Universitetet i Hamburg (2015) “ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies”
3. Harvard (2015) “Corporate Sustainability: First Evidence of Materiality
4. CDP Presentasjon (2016)
5. Glassdoor (2015) Does Corporate Culture Pay Off”? Analyzing Stock Performance of “Best Places to Work” Companies
6. MSCI “Can ESG Drive Alpha?” 2015