Asian woman feeding food to little child.

Fokus på barn, ungdom, kvinner og miljø

Med sitt nye fond ønsker Partnership for Change å bidra aktivt til sosial innovasjon. Styreleder Ingrid Stange i Aung San Suu Kyi World Freedom Fund opplever stor interesse for fondet – og en grunnkapital på 1 million dollar ble sikret allerede ved lansering i juni. President i fondet er den burmesiske frihetskjemperen.

– Vi har opplevd en stor interesse både ute og hjemme for dette. George Soros, en ledende internasjonal investor og filantrop, er begeistret for konseptet, og blir med i vårt «advisory board», sier Ingrid Stange.

– Vi kommer til å samarbeide med hans stiftelse fordi begge erkjenner at vi utfyller hverandre, samtidig som vi tenker likt. Vi er i nær kontakt med flere internasjonale aktører som vil samarbeide med oss for å bidra til å skape et lokalt næringsliv og sivilsamfunn der de lokale sitter i førersetet. Målet er å skape økonomisk bærekraftig virksomhet der målsetningen er å hjelpe barn, unge og kvinner til å få en verdig fremtid der de selv har kontroll, sier Ingrid Stange.

Formuesforvaltning initierte Partnership for Change i 2010, og stiftelsen ble etablert i år. Dette er en stiftelse som fremmer sosial innovasjon og sosial utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ingrid Stange er styreleder for Partnership for Change, som utgjør fondets administrasjon. Med seg i styret for fondet, har hun blant andre Thorvald Stoltenberg, Kjell Magne Bondevik og Erik Solheim.

Innsats på undervisningstilbudet

– Det er barna og de unge som skal overta samfunnet, og det er som regel en gruppe som er dårlig ivaretatt i diktaturene. Lite tilgjengelig og dårlig skolegang, kombinert med enorm arbeidsledighet, gjør oppbyggingen av Burma krevende. Det kreves umiddelbart omfattende innsats på undervisningstilbudet. Engelskundervisning, yrkesopplæring og utdanning på alle klassetrinn må etableres, og samtidig kreves opplæring av lærerne. Universitetet i Yangon var i sin tid regnet som ledende i Asia. Aung San Suu Kyi har en drøm om å komme tilbake dit. Diktaturer er per definisjon styrt gjennom frykt og fysisk makt. Kvinner er spesielt utsatt i slike situasjoner. Det er dessuten en kjent sannhet at det oftest er kvinnene som står for den positive sosiale endringen, sier Ingrid Stange

– Vi ser etter entreprenører som bidrar til å styrke kvinnenes sikkerhet og deres mulighet for å sikre sine barns fremtid, sier hun.

Fondet er et svar på de utviklingstrekk som er blitt mer fremtredende i den senere tid innen filantropi og sosiale investeringer.

Støtter dyktige lokale entrepenører

– Som en del av arbeidet i Partnership for Change har vi ønsket å etablere et sosialt innovasjonsfond. Tanken bak fondet er å skape markeder der de fattigste i utviklingslandene settes i stand til å kjøpe tjenester som gir dem bedre utdannelse, helse, boforhold og mulighet for å skape egen inntekt og nye arbeidsplasser. Man støtter lokale dyktige entreprenører og virksomheter som over tid har vist at de har evne til å drive frem en virksomhet i ekstremt krevende markeder, og samtidig har vist at de holder den etiske standard som kreves for å sikre at dette virkelig gir sosial avkastning. Vårt fond vil være såkalt «entrepreneurial philanthropy» – et slags såkornfond, der midlene gis som bistand, men med klare krav og forventninger, og med tett oppfølgning for å øke sjansen for suksess. Målet er å bidra til at prosjektene kan bli lønnsomme for entreprenøren, og på lengre sikt tiltrekke seg såkalte «Impact investors» for videreutvikling og vekst, forteller Ingrid Stange.

Gode investeringsmuligheter tiltrekker mer kapital. Det har vært trenden når det gjelder mikrofinansmarkedet.

Filantropi inn i større grad enn før

– Utfordringen i dag ligger i at mens kapital til «impact investing» er tilgjengelig, er det for liten tilgang på gode prosjekter. I begeistringen over logikken i denne formen for investering har filantropi blitt sett på som gammeldags og mindre effektivt. Det stadig flere får øynene opp for nå, er at for at virksomhetene skal kunne skaleres og bli effektive, må filantropi inn i større grad enn før – ikke mindre. Men filantropi må gis en ny form. Som filantroper må vi bidra til at entreprenørene kan ta de første, tunge stegene i utvikling av virksomheten. Eventuelle produksjonsprosesser må på plass, prosesser må tilrettelegges så kundene kan kjøpe produktene eller tjenestene og de ansatte må gis nødvendig utdannelse og opplæring, slik at de kan utføre oppgavene på en god måte. Entreprenøren må få nødvendig egenkapital til å etablere og utvikle virksomheten, slik at «impact»-investorene på et senere tidspunkt kan gå inn med risikokapital, sier Ingrid Stange.

ASSK World Freedom Fund arbeider nå med kartlegging og identifisering av gode prosjekter.

– Vi arbeider nå med å identifisere dyktige, lokale entreprenører som vi kan samarbeide med for å skape positiv utvikling. Det er viktig for oss å vise resultater raskt, og vi er allerede i full gang med «due diligence» for tre gode prosjekter der vi ser en mulighet for å skape positive ringvirkninger, stor skala og samtidig ta tak i store og viktige utfordringer som Burma står overfor, sier hun.

Burma er et svært vakkert land, og turisme er allerede en viktig næringsgren. Utfordringen er å skape en turisme som ikke ødelegger miljøet, samt å utnytte mulighetene til å skape gode arbeidsplasser og samtidig ivareta de etniske gruppenes stolthet og integritet.

Øke bærekraftig turisme

– Det er mange gode krefter som arbeider med dette. Ett av de prosjektene vi planlegger er nettopp å bistå den lokale turistnæring i å utvikle utdannelsestilbud, forståelse for landets miljømessige trusler og å ivareta de kulturelle verdiene, samtidig som de skaper en økonomisk bærekraftig turisme på egne premisser. Vi vil gå inn med økonomisk støtte og samtidig bidra som katalysator for å skape gode investor-relasjoner, slik at bransjen kan vokse på en måte som er riktig for lokalsamfunnet. Vi hjelper den lokale entreprenøren med å bygge opp en økonomisk, kulturell og miljømessig sunn virksomhet, slik at det kan bli attraktivt for «impact» investorer å gå inn i en skaleringsprosess, forklarer Ingrid Stange.

Kampen for frihet, demokrati og menneskerettigheter

Aung San Suu Kyi er et symbol på kampen for frihet, demokrati og menneskerettigheter.

Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi var aktiv i protestene for demokrati i Burma i 1988, og ble flere ganger satt i husarrest av den grunn. Som leder av NLD vant hun valget i 1990, men det sittende styret lot henne ikke ta over makten. Hun fikk husarrest igjen i 2003, hvor hun ble sittende til løslatelsen 13. november 2010. Aung San Suu Kyi ble tildelt Nobels Fredspris i 1991, men unnlot å reise for å motta prisen av frykt for ikke å komme inn igjen i landet. President Thein Sein etablerte en sivil regjeringen 1. april 2011, og har i den senere tid innført en rekke tiltak som inngir håp om et åpnere samfunn. Norge har i mange år vært blant de viktigste støttespillerne for den burmesiske eksil- og solidaritetsbevegelsen, herunder den Oslo-baserte radiostasjonen Democratic Voice of Burma, Den norske Burmakomité og Euro-Burma Office.

Aung San Suu Kyi

– Over hele verden er Aung San Suu Kyi blitt et ikon på lik linje med Ghandi og Mandela. Hun har i snart en menneskealder stått fast på sine prinsipper, og kjempet for en fredelig utvikling av Burma. Hun nyter en enorm respekt både i Burma og over hele verden. Ettersom vi i Partnership for Change har fått nær kontakt med henne gjennom vår partner, Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, har vi fått en helt unik anledning til å samarbeide med henne om dette fondet, sier Ingrid Stange.

– Vi er svært stolte og ydmyke over at hun valgte å samarbeide med oss. Gjennom etableringen av fondet ønsker vi å bidra til økonomisk vekst og demokratisk utvikling i Burma. Det er gledelig å se at landet er inne i en positiv utvikling når det gjelder demokrati og det er grunn til å tro at denne utviklingen vil fortsette, sier hun.

Demokratiseringsprosessen som nå har startet er likevel kun et lite skritt på en lang reise.

reise. – Det er samtidig viktig å understreke at det er veldig mye arbeid som gjenstår i utviklingen av et demokratisk Burma. På et spørsmål om hvor landet står i forhold til demokrati, svarte Aung San Suu Kyi for en tid tilbake «…på en skala fra 1-100 nærmer vi oss én». Så det er langt frem og mange uløste oppgaver. Blant annet gjelder dette innen helse og utdanning, kvinners sikkerhet, miljø og ikke minst etniske konflikter. I skrivende stund opplever vi store etniske kamper mellom buddhistiske munker og en av minoritetene, sier hun.

Utenlandske investorer og filantroper i kø

Utenlandske investorer er svært ivrige etter å etablere seg i Burma, men det er viktig at utviklingen skjer gradvis.

– Utenlandske investorer og filantroper står i kø for å komme i gang i Burma. Utfordringen landet står overfor, og som Aung San Suu Kyi er svært opptatt av, er å bistå burmeserne selv i utviklingen av sitt land. Det er ikke tilstrekkelig at utenlandske firmaer etablerer seg, eller at store hjelpetiltak settes i gang, hvis ikke det fører til at det burmesiske folket får hjelp til å utvikle og løfte seg. Sammen med burmeserne selv, og med de partnerne vi samarbeider med, ønsker vi at ASSK World Freedom Fund skal kunne hjelpe i gang viktig virksomhet – og gjennom det bidra til videreutviklingen av den demokratiseringsprosessen som nå er igangsatt i Burma, sier Ingrid Stange.

Hvis du vil vite mer om Partnership for Change og deres arbeid anbefaler vi denne artikkelen.