Forslag til Statsbudsjett 2019

Skrevet av Tore Fritsch

Regjeringen Solberg la mandag 8. oktober 2018 frem forslag til statsbudsjett for 2019. Der videreføres den kurs som regjeringen har fulgt siden 2015. Det er utover satsendringer relativt lite nytt for personlige skattytere.

Vi går ikke inn på alle de enkelte forslagene her, men omtaler de forslag som er mest aktuelle for våre kunder. En fullstendig oversikt over alle forslag kan leses her.

Det understrekes at regjeringen Solberg er en mindretallsregjering, hvilket betyr at det kan bli endringer før endelig budsjett vedtas i andre halvdel av desember 2018.

Nummereringen nedenfor følger det punktnummer som det aktuelle tema har i proposisjonen.

3. Skatt på alminnelig inntekt

Det er foreslått å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt fra 23 % til 22 % (i 2019).

4. Formuesskatt

Satser og fribeløp

Fribeløpet i formuesskatten økes fra kr 1,48 mill. til kr 1,5 mill. i 2019. Det er ikke foreslått endring av prosentsatsen. Prosentsatsen for andel av sjablongverdi for fast eiendom som næringseiendom og sekundærbolig beholdes uendret.

Rabatt i formuesgrunnlaget på arbeidende kapital

Som arbeidende kapital regnes driftsmidler, aksjer, grunnfondsbevis, aksjeandel i verdipapirfond og andeler i deltakerlignede selskap.

Formue som klassifiseres som arbeidende kapital fikk for 2018 en rabatt i formuesgrunnlaget med 20 %. Denne rabatten økes til 25 % i 2019.

Reduksjon av formuesgrunnlaget for arbeidende kapital er kun aktuelt for personlige skattytere (kun disse som betaler formuesskatt). Et selskap skal i sin skattemelding medta verdien av de aksjer selskapet eier med 100 %.

For deg som har et eget aksjeselskap medfører reglene at du får lavere formuesbelastning på innskudd på bankkontoen til selskapet ditt enn på innskudd på din egen bankkonto.

Når det gjelder fast eiendom som sekundærbolig og næringseiendom, så fastsettes formuesverdien til en andel av en sjablonmessig markedsverdi.

Andelen som skal medtas for personlige eiere er 80 % for næringseiendom og 90 % for sekundærboliger.

Selskap skal medta slike eiendommer med 100 % av sjablongverdi i sin skattemelding for 2018. Det er normalt slik at selskapets skattemelding for 2018 legges til grunn for aksjenes formuesverdi det etterfølgende år – her 2019.

Skulle det ha skjedd noe i selskapet som medføre at det er selskapets skattemelding for 2018 som skal brukes som formuesverdi for 2018, skal næringseiendom i slike tilfeller medtas i selskapets skattemelding med 89 % av sjablongmessig verdi.

Så lenge man ikke har gjeld vil overnevnte regler gi en reduksjon av formueskatten for de med aksjer mv. – for denne delen av formuen blir faktisk formueskattesats 0,85 x 75 % = 0,6375%.

Redusert fradrag for gjeld

Dette kom som en følge av reduserte formuesgrunnlag på arbeidende kapital. Fra og med 2017 skal en andel av den gjeld som skal tilordnes arbeidende kapital ikke anses som gjeld ved beregning av formuesgrunnlaget. For 2019 øker satsen for slik begrensning fra 20 % til 25 % for aksjer og næringseiendom.

Rent praktisk skal det først skje en forholdsmessig fordeling av gjelden på de aktuelle formuesgjenstandene. Deretter skal den gjelden som er tilordnet disse formuesgjenstandene reduseres med 25 % (2019).

5. Personskatt forøvrig

Endrede regler for aksjesparekonto

Ordningen med aksjesparekonto (ASK) ble innført 1. september 2017. På en aksjesparekonto kan en person få utsatt beskatning av gevinst på børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis og andeler i aksjefond, hjemmehørende i EØS. Innskudd av aksjer eiet på privat hand til en aksjesparekonto er realisasjon og utløser gevinstbeskatning på latent gevinst på overføringstidspunktet, unntatt når dette gjøres innen utgangen av 2018. (Ut 2018 gjelder en særlig overgangsregel.)

Med virkning fra og med 2019 utvides ordningen slik at det ikke bare gis skatteutsettelse for realiserte gevinster innenfor en aksjesparekonto, men slik skatteutsettelse skal nå også omfatte mottatt utbytte.

Fra og med 2019 åpnes det for at verdipapirer skal kunne overføres fritt mellom eiers forskjellige aksjesparekonti. Dette innebærer at dersom en andel av en eksisterende aksjesparekonto ønskes overført til annen tilbyder, er det ikke nødvendig at hele kontoen overføres. I praksis får man til å overføre den delen man selv ønsker.

Det foreslås også at det skal være mulig å overføre verdipapirer på en aksjesparekonto til tidligere ektefelles aksjesparekonto ved skilsmisse. Dvs i praksis kan da de tidligere ektefellene dele den aksjesparekontoen som opprinnelig kun var registret på en av dem. En tilsvarende overføring av verdipapirer skal også kunne skje fra avdødes konto til arvingers aksjesparekonto. Dvs det vil gå greit at flere arvinger fordeler en aksjesparekonto.

Også personer bosatt utenfor Norge skal kunne opprette en norsk ASK, forutsatt at de er bosatt i et annet EØS-land. For disse personene vil ordningen kun ha betydning ift norsk kildeskatt og åpner for en utsettelse av slik beskatning.

11. Eiendomsskatt

Regjeringen foreslår å stramme inn rammene for å ilegge kommunal eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom.

Ny maksimal sats og opptrappingssats for eiendomsskatt

Ny skattesats skal være mellom 1 og 5 promille (mot tidligere 7 promille) av eiendomsskattegrunnlaget, og satsen kan økes årlig med maksimalt 1 promille (mot tidligere 2 promille) i året.

Ny obligatorisk verdsettelsesmetode for bolig

Gjeldende ordning med mulighet for lokal kommunal taksering foreslås opphevet for boligeiendom. Fra og med 2020 må kommunene benytte skattemessig formuesverdi (SSB’s boligverdi, «ligningsverdi») ved verdsettelsen av boligeiendom.

Reduksjon av eiendomsskattegrunnlaget med 30% for både bolig og fritidsbolig

Eiendomsskattegrunnlaget for både bolig og fritidsbolig reduseres med 30%, slik at eiendomsskattegrunnlaget skal utgjøre maksimalt 70% av beregnet eiendomsverdi.

Ikrafttredelse

Endringene trer i kraft fra 2020, men kommuner med lokal takst fra 2013 eller senere kan benytte 70% av denne til og med skatteåret 2023.

Skattesatsene for 2019

For selskap

Skatt på alminnelig inntekt: 22 % (2018 – 23 %).​

For personer

Skatt på alminnelig inntekt: 22 % (2018 – 23 %).
Skattepliktig utbytte eller aksjegevinst medtas som inntekt etter bruk av en justeringsfaktor på 1,44, dvs at skattepliktig utbytte/gevinst på 100 inntektsføres med 144, i praksis gir dette en skattesats på 31,68 % (2018 – 30,59 %).

Samlet beskatning på inntekt i selskap og utbyttebeskatning hos aksjonær 46,71 % (2018 – 46,55%).

Formuesskatt

kr 0 – kr 1.500.000: 0 % (2018 – kr 0 – kr 1.480.000: 0 %)
kr 1.500.000 → 0,85 % (2018 – kr 1.480.000 → 0,85 %)
Formuesrabatt for arbeidende kapital (= aksjer, aksjefond, og driftsmidler) 25 % (2018 20%)

Trinnskatt

2019 (2018)
0 – 174.500 0 % (0 – 169.000 0 %)
174.500 – 245.650 1,9 % (169.000 – 237.900 1,4 %)
245.650 – 617.500 4,2 % (237.900 – 598.050 3,3 %)​
617.500 – 993.300 13,2 % (598.050 – 962.050 12,4 %)
962.050 → 16,2 % (962.050 → 15,4 %)

Trygdeavgift

Pensjon: 5,1 % (2018 – 5,1 %)
Lønn: 8,2 % (2018 – 8,2 %)
Næringsinnt: 11,4 % (2018 – 11,4 %)

Høyeste skattesats

Pensjon 43,3 %*
Lønn 46,4 % (med arbeidsgiveravgift 53 %)
Næringsinntekt 49,6 %
* gjelder høy pensjon – som følge av reduksjon av skattefradrag er faktisk skattesats for pensjon mellom kr 245.650 og kr 297.900 hele 46,6 % og for pensjon mellom kr 198.200 og kr 245.650 er skattesatsen 44,3 %.

Personfradrag

Klasse 1: Kr 56.550 (2018 – Kr 54.750)
(Klasse 2 er fjernet med virkning fra 2018 – i 2017 – Kr 78.300)

Minstefradrag

Lønn: 45 % (uendret), maks kr 100.800 (2018 – kr 97.610), min. kr 31.800 (uendret), men begrenset oppad til lønnen.
Pensjon: 31 %, (uendret), maks kr 85.050 (2018 – kr 83.000), min. kr 4.000.

Skattefradrag for pensjonister

Skattefradrag med kr 30.000 (2018 – kr 29.950), redusert med:
15,3 % av pensjon mellom kr 198.200 og kr 297.900 (2018 – 193.250 og kr 290.700)
6 % av pensjon over kr 297.900.

Særfradrag for enslige forsørgere

Kr 51.804 – kr 4.317 pr måned (uendret siden 2016)

Del artikkel

Nyhetsbrev