Invester for en bedre fremtid

Skrevet av Formue

Vi er alle bekymret for hva slags verden våre barna skal leve i. Klimaendringer, miljøproblemer, flyktningeproblematikk og økt polarisering er blant de mange bekymringer de fleste av oss deler. Verden er i et spor som ikke er bærekraftig. Dette er det så unison enighet om at alle verdens land i 2015 gikk sammen for å endre kurs, gjennom to banebrytende avtaler: Parisavtalen og FNs bærekraftsmål.

Både i Norge og i verden for øvrig går en økende del av næringslivet aktivt inn for å drive sin næringsvirksomhet i tråd med de mål verden har satt seg for å sikre en bærekraftig fremtid. Norge har for eksempel tatt mål av seg til å redusere CO2 utslippene med 40 prosent innen 2030. Det et ubegrenset antall gode forretningsmuligheter i det målet. Nye energikilder, nye produksjonsmetoder og nye distribusjonsformer er eksempler på tiltak som allerede har skapt store formuer. Markedspotensialet i tiltak som løser FNs Bærekraftsmål er beregnet til 12.000 milliarder dollar – eller 12 ganger det norske oljefondet. For en investor betyr dette at det er mange gode muligheter for å investere med to tanker i hodet; å sikre familiens finansielle verdier, og samtidig bidra til et tryggere og bedre fremtid, både for våre barn, oss selv og samfunnet for øvrig.

Som investorer forventer vi resultater. Finansiell avkastning er en konkret, målbar størrelse. Trekker vi inn andre resultater av en bedrifts virksomhet blir regnestykket langt mer komplisert. Gjennom konkrete mål om reduserte klimautslipp og gjennom de 17 Bærekraftsmålene verden enes om, har vi likevel gode retningslinjer for hva vi ser etter for å måle samfunnsmessige resultater av våre investeringer.

Hvordan måle bærekraft?

Klimautslipp kan måles på flere måter. I Formuesforvaltning måler vi hvor mye CO2 som slippes ut pr investerte dollar. Vil vi være en del av klimaløsningen som investor, kan vi derfor se etter de investeringer som gir oss en god samfunnsmessig avkastning i form av redusert CO2 utslipp.

De 17 bærekraftsmålene handler om både miljømessige, sosiale og mellom-menneskelige faktorer, som å bevare livet på land og i vannet, redusere fattigdom, sikre utdannelse for alle, sikre menneskerettigheter, skape anstendig arbeid, skape en fredeligere verden, kort sagt det som i finansverdenen i mange år har vært betegnet som ESG.

ESG er en forkortelse for de tre hovedfaktorene i dette bærekraftsbegrepet:

  • Environmental – Er bedriften gode på å håndtere sitt klimagassutslipp eller vannforbruk? Leverer den innovative miljøvennlige produkter?
  • Social – Har arbeiderne anstendig lønn og gode arbeidsforhold? Bryter bedriften menneskerettigheter? Hva med bedriftens leverandørkjede?
  • Governance – Hvordan er strukturen og maktbalansen i bedriftsledelsen? Hvordan er styret satt sammen? Er lederlønningene anstendige? Utover å være en målestokk på disse konkrete aspektene er ESG en god indikator på selskapers kvalitet. Selskaper med god ESG-score har typisk vist seg å være bedre styrt og mer veldrevne enn gjennomsnittet. Det kan igjen sees som en indikator på et godt investeringsobjekt, og er dermed bra for en fremtidsrettet og bærekraftig investeringsstrategi.

Hverken ESG eller karbonavtrykk er perfekte målestokker. Du husker sikkert Volkswagens utslippsskandale fra noen år tilbake, der det viste seg at bilprodusenten i årevis hadde jukset med bilenes utslippsmålinger. Inntil skandalen ble rullet opp hadde Volkswagen en god ESG-score, noe som viste seg å være grovt misvisende. På samme måte som en bedrift kan trikse med regnskapstall for å holde investorer fornøyde, kan de også trikse med dataene som utgjør grunnlaget for ESG-tallene, så vel som karbonavtrykk.

Generelt må man imidlertid anta at slikt lureri er unntaket heller enn regelen, og at de fleste bedrifter stort sett opptrer hederlig, av hensyn til investorer og samfunnets tillit. Metodikken på begge områder utvikler seg for øvrig raskt, i positiv retning.

Helhetlig forvaltning for en bedre verden

Formuesforvaltning jobber i en svært langsiktig tidshorisont. Bærekraft er derfor sentralt i hvordan vi forvalter våre kunders formuer, deriblant gjennom bruk av tall for klimaavtrykk og ESG. Global Equities-fondet vi anbefaler våre kunder for aksjeinvesteringer, har eksempelvis 30 % lavere karbonavtrykk enn sin globale referanseindeks, eller det man forenklet kan kalle for gjennomsnittet. Sammenlignet med en tilsvarende indeks for Oslo børs (OSEFX) har Global Equities hele 60 % lavere karbonavtrykk. I oktober 2014 gikk Formuesforvaltning bort fra å anbefale norske aksjer som enkeltinvesteringer, men gikk over til å anbefale norske aksjer som en andel i en nordisk løsning (Nordic Equities).

Vi og våre kunder ønsker å bevare og utvikle verdier over år, tiår og generasjoner, ikke bare fra kvartal til kvartal. I et så langt perspektiv må bærekraft være sentralt – det å ha en stor formue får mindre verdi hvis du og dine barn må leve på en planet som koker, med stigende havnivå, matmangel og kamp om ressurser. Penger har verdi, men de er ikke den eneste verdien. Helhetlig investering og forvaltning må ta høyde for det.

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
[gravityform id="12" title="false" description="false"]

Del artikkel