Ni nyttig skattetips før nyttår

Skrevet av Mari Kolstad Larsen

Snart er det jul og et nytt år. Før julefreden senker bør du gå gjennom denne listen med ni skattetips.

1. Gi bort gave og reduser formuesskatten

Har du tenkt til å gi barnet ditt en større gave? Formuesskatten beregnes av all formue over  1,5 millioner kroner ved nyttår. Ved å gi gaven i desember i stedet for i januar vil du spare formuesskatt i 2021. For hver million du gir bort, sparer du ca. 8 500 kroner i formuesskatt i 2021.

Husk at barn under 17 år lignes sammen med foreldre. Overføring av formue til for eksempel 16-åringen vil derfor ikke få effekt på formuesskatten din i år. Vær også oppmerksom på at barn som studerer får avkortning i stipend dersom de har positiv formue over en viss størrelse.

2. Aksjer gir verdsettelsesrabatt ved beregning av formuesskatt

Formuesskatten beregnes med utgangspunkt i markedsverdien på de formuespostene du hadde ved utgangen av året. Hadde du for eksempel 10 millioner på bankkonto, skal hele beløpet inngå i beregningsgrunnlaget for formuesskatten. Investerer du derimot beløpet i aksjer gis du i 2021 en verdsettelsesrabatt på 45 % av verdien, som gir deg en spart skatt på 29 750 kroner. Aksjerabatten vil fra 2022 reduseres til 25 %, slik at formuesskattegrunnlaget i år særlig skattemessig favoriserer aksjeinvesteringer. Men merk at dette regnestykket kun omhandler skatt, og ikke hensyntar verdisvingninger på aksjer.

3. IPS – Pensjonssparing med skattefradrag

Du kan i år spare inntil 40 000 kroner i individuell pensjonssparing, noe som vil redusere skatten din med 8 800 kroner i 2021. Beløpet du sparer er unntatt fra formuesskatt, men beløpet er bundet frem til du er 62 år. Uttak skattlegges som alminnelig inntekt (p.t. 22 %). Fra 2022 reduseres sparebeløpet til 15 000 kroner, som vil reduseres skatten med kun 3 300 kroner.

4. Boligsparing for ungdom (BSU)

Er du under 34 år kan du spare i BSU. Du kan spare inntil 27 500 kroner i året og få fradrag i skatten med 20 % av innbetalt beløp. Sparer du 27 500 kroner i 2021 reduseres dermed skatten med 5 500 kroner i året. Totalt kan du spare 300 000 kroner i BSU.

Kun de som ikke eier egen bolig kan få skattefradrag ved sparing i BSU. Pengene i BSU kan brukes til kjøp av egen bolig, men også til påkostninger og vedlikehold av boligen.

Det er ingen nedre grense for å spare i BSU, men skattefradraget får du ikke fremført til senere år hvis du ikke har tilstrekkelig med inntekt/skatt. Vent derfor med å spare i BSU til du tjener nok penger til å nyttiggjøre deg fradraget.

5. Gaver til frivillige organisasjoner

Gaver på mer enn 500 kroner til visse frivillige organisasjoner er fradragsberettiget. Det gis maksimalt fradrag for gaver med 50 000 kroner. Skattedirektoratet har egne lister på nett over hvilke organisasjoner som omfattes av ordningen. For at gaven skal være fradragsberettiget må organisasjonen melde inn gaven til skattekontoret, men dette krever at du har oppgitt personnummeret ditt til organisasjonen. Fra 2022 reduseres maksimalt fradrag til 25 000 kroner.

6. Solgt bolig i 2021?

Har du inngått avtale om salg av bolig i 2021 med overtakelse i 2022, skal du fortsatt ta med boligens formuesverdi i skattemeldingen din for 2021. Skal boligen derimot overtas av nye eier i 2021, er det ny eier som tar med boligen i sin skattemelding.

Gevinst på boligen vil være skattefri dersom du oppfyller vilkårene for eie- og brukstid. Kravet er at salget må skje eller avtales mer enn ett år etter at du kjøpte boligen og at du som eier må ha brukt boligen i minst ett av de to siste årene. Kjøpte du f.eks. huset i desember 2020 og inngår avtale om salg i november 2021 (men med overtakelse i januar 2022), oppfyller du ikke kravet verken til eiertid eller brukstid. Eiertiden opphører ved signering av avtale, og det er kun brukstid mens du er eier som teller med.

Gevinst eller tap ved salg av bolig skal føres i skattemeldingen for det inntektsåret eiendommen blir overtatt av kjøperen.

7. Arveavgift

Det har vært relativt taust om arveavgift etter stortingsvalget. Betyr dette at den ikke vil bli gjeninnført? Dette er det på nåværende tidspunkt for tidlig å si noe om. Slik Stortinget nå er sammensatt, vil det ikke være politisk flertall for å gjeninnføre arveavgiften. Som følge av regjeringens fremtidige budsjettforhandlinger med SV, Rødt og MDG kan det likevel være at arveavgiften blir innført.

Én ting er uansett sikkert; nå er det gratis å overføre verdier mellom generasjoner. Kanskje bør du benytte anledningen når familien samles i julen til å snakke om overføring av formue til neste generasjon? Det finnes f.eks. muligheter for å overføre aksjer i et investeringsselskap, uten å samtidig miste styringen av selskapet.

8. Beslutte utbytte i 2021 fremfor 2022?

Fra 1. januar 2022 øker utbytteskatten fra 31,58 % til 35,2 %. Isolert sett vil man ved et utbytte på f.eks kr 500 000 derfor kunne spare omtrent kr 17 600 ved å beslutte utbyttet i 2021 fremfor i 2022. (Da har vi ikke tatt hensyn til netto avkastning på den innbetalte skatten, eller den reduserte formuesskatten på innbetalt skatt, som vil justere beløpet noe). Dersom du allerede nå vet at du skal ta et større utbytte til neste år, bør du vurdere å ta utbyttet i år i stedet. Om du skal ta utbytte for flere år frem i tid beror på en konkret vurdering, hvor blant annet antatt tapt avkastning på kapitalen og finansiering av skatten må med i regnestykket.

Dekker du skatten på utbytte ved låneopptak (med 3 % rente) kan det være gunstig å beslutte utbytte til dekning av de neste 4 til 5 årenes utbyttebehov. Ikke alle ønsker å ta opp lån, og for dem som ønsker å dekke skatten med midler fra en investeringsportefølje, vil kostnaden (tapt avkastning i porteføljen) ved å betale skatten på et tidligere tidspunkt, kunne være høyere. Dersom du velger å beslutte et utbytte i 2021 kan du i protokollen innta at utbyttet ikke kan utbetales før i 2022. Da slipper du også formuesskatt på utbyttet i 2021. Se i denne forbindelse også punkt 9.

9. Har du tatt eller vurderer å ta et stort utbytte? Unngå dobbeltbeskatning av formuen

Har du i år tatt ut et utbytte på mer enn tre millioner kroner fra ditt aksjeselskap, kan det lønne seg å gjøre en kapitalendring i selskapet for å unngå dobbeltbeskatning. Slik dobbeltbeskatning skjer ved at utbyttet ligger på din private hånd ved utgangen av året.  Hovedregelen er at det man eier ved utgangen av året skal med i formuesskattegrunnlaget. Samtidig er hovedregelen for ligningsverdi på aksjer at man bruker selskapets skattemessige formuesverdi ved inngangen til inntektsåret, og da lå utbyttebeløpet i selskapet. Men foretar du en kapitalendring med tilhørende inn- eller utbetaling i selskapet i løpet av kalenderåret, blir ligningsverdien av aksjene fastsatt basert på selskapets formuesverdier ved utgangen av året. Dermed unngår du dobbeltbeskatning. Merk at dette kun er gunstig hvis det ikke har skjedd en stor økning i selskapets øvrige formue i løpet av året.

Hvis du planlegger et utbytte på tampen av året, og ikke ennå har tatt utbyttebeslutningen, kan dobbeltbeskatning unngås ved å beslutte at utbyttet ikke kan utdeles før neste år. I slike tilfeller blir utbyttesummen fortsatt medregnet i selskapets ligningsverdi, men du behøver ikke å medta beløpet i den private skattemeldingen. Dermed unngår du dobbeltbeskatningen. Neste år bør det gjennomføres en kapitalendring som nevnt i forrige avsnitt, for å unngå dobbeltbeskatning i dette året.

Før du bestemmer deg for denne metoden, bør du vurdere om det kommer til å skje store endringer i selskapets formuessituasjon neste år, som tilsier at en kapitalendring da er uheldig.

Del artikkel

Mari Kolstad Larsen Advokat hos Formue Advokater

Mari jobber hos Formue Advokater og har spesialisert seg på skatt, arv og familierett, og bistår kundene med rådgivning innen disse områdene i tillegg til rådgivning rundt generasjonsskifter.

Nyhetsbrev