Ni nyttige skattetips før nyttår

Skrevet av Mari Kolstad Larsen

Jul og nyttår nærmer seg med stormskritt. Her er ni tips hvordan du kan spare skatt i 2020.

1. Gi bort gave og reduser formuesskatten

Har du tenkt til å gi barnet ditt en større gave? Formuesskatten beregnes av all formue over
1,5 millioner kroner ved nyttår (for ektefeller er fribeløpet 3 millioner kroner). Ved å gi gaven i desember i stedet for i januar vil du spare formuesskatt i 2020. For hver million du gir bort sparer du ca. 8 500 kroner i formuesskatt i 2020.

Husk at barn under 17 år lignes sammen med foreldre. Overføring av formue til for eksempel 16-åringen vil derfor ikke få effekt på formuesskatten din. Vær også oppmerksom på at barn som studerer får avkortning i stipend dersom de har positiv formue over en viss størrelse.

2. Aksjer gir verdsettelsesrabatt ved beregning av formuesskatt

Formuesskatten beregnes med utgangspunkt i markedsverdien på de formuespostene du hadde ved utgangen av året. Hadde du for eksempel 10 millioner kroner på bankkonto, skal hele beløpet inngå i beregningsgrunnlaget for formuesskatten. Investerer du derimot beløpet i aksjer gis du en verdsettelsesrabatt i 2020 på 35 % av verdien, hvilket gir deg en spart skatt på kr 29 750. Men merk at dette regnestykket kun omhandler skatt, og ikke hensyntar verdisvingninger på aksjer. Aksjerabatten er i forslag til statsbudsjett for 2021 foreslått økt til ytterligere 45 %, som i enda større grad vil skattemessig favorisere aksjeinvesteringer.

3. IPS – Pensjonssparing med skattefradrag

Du kan spare inntil 40 000 kroner i individuell pensjonssparing årlig, noe som vil redusere inntektsskatten din med 8 800 kroner i 2020. Beløpet du sparer er i tillegg unntatt fra formuesskatt, men beløpet er bundet frem til du er 62 år. Uttak skattlegges som alminnelig inntekt (p.t. 22 %).

4. Boligsparing for ungdom (BSU)

Er du under 34 år kan du spare i BSU. Du kan spare inntil 25 000 kroner i året og få fradrag i skatten med 20 % av innbetalt beløp. Sparer du 25 000 kroner i 2020 reduseres dermed skatten med 5 000 kroner dette året. Totalt kan du spare 300 000 kroner i BSU.

I statsbudsjettet for 2021 er det foreslått å fjerne skattefradraget på BSU-sparing for dem som allerede har kjøpt bolig. Sparer du i BSU og allerede har kjøpt en bolig, vil 2020 sannsynligvis være det siste året du får fradrag.

Det er ingen nedre grense for å spare i BSU. Men du får ikke fremført skattefradraget til senere år hvis du ikke har tilstrekkelig med inntekt. Vent derfor med å spare i BSU til du tjener nok penger til å nyttiggjøre deg fradraget.

5. Selge aksjer før eller etter nyttår?

Sitter du med aksjer du tenker å selge, kan det være penger å hente ved å selge på rett tidspunkt. Har du aksjer med latent tap, vil et salg før nyttår innebærer at du får fradrag for tapet allerede i skattemeldingen for 2020. Hvis du derimot har aksjer med latent gevinst, vil du ved å vente med salg til nyåret, både utsette beskatningen ett år, men også få med deg et ekstra år med skjermingsfradrag (det er eier ved utgangen av året som mottar skjermingsfradrag for hele året).

Vi gjør oppmerksom på at anbefalingen utelukkende knytter seg til de skattemessige forhold. Det kan selvfølgelig være andre forhold som tilsier salg på et annet tidspunkt.

6. Gaver til frivillige organisasjoner

 Gaver på mer enn 500 kroner til visse frivillige organisasjoner er fradragsberettiget. Det gis maksimalt fradrag for gaver med 50 000 kroner. Skattedirektoratet har egne lister på nett over hvilke organisasjoner som omfattes av ordningen. For at gaven skal være fradragsberettiget må organisasjonen melde inn gaven til skattekontoret, men dette krever at du har oppgitt personnummeret ditt til organisasjonen.

7. Solgt bolig i 2020?

Har du inngått avtale om salg av bolig i 2020 med overtakelse i 2021, skal du fortsatt ta med boligen i skattemeldingen din for 2020. Skal boligen derimot overtas av nye eier i 2020, er det ny eier som tar med boligen i sin skattemelding.

Gevinst på boligen vil være skattefri dersom du oppfyller vilkårene for eie- og brukstid. Kravet er at salget må skje eller avtales mer enn ett år etter at du kjøpte boligen, og at du som eier må ha brukt boligen i minst ett av de to siste årene. Kjøpte du f.eks. huset i desember 2019 og inngår avtale om salg i november 2020 (men med overtakelse i januar 2021), oppfyller du ikke kravet verken til eiertid eller brukstid. Eiertiden opphører ved signering av avtale, og det er kun brukstid mens du er eier som teller med.

Gevinst eller tap ved salg av bolig skal føres i skattemeldingen for det inntektsåret eiendommen blir overtatt av kjøperen.

8. Arveavgift

Det er en rød vind i norsk politikk, som kan medføre at Norges eldste avgift kan bli gjeninnført etter Stortingsvalget i 2021.

Flere spekulerer i om arveavgiften kan bli innført med tilbakevirkende kraft for hele 2021. Det tror ikke vi. Hvis avgiften kommer tilbake, er det mer sannsynlig at dette skjer i forbindelse med fremleggelsen av revidert statsbudsjettet for 2022 (trolig i oktober/november 2021). Ettersom lover ikke kan gis tilbakevirkende kraft, tror vi avgiften for gaver og arv tidligst får virkning fra dagen statsbudsjettet legges frem.

Én ting er likevel sikkert; nå er det gratis å overføre verdier mellom generasjoner. Kanskje bør du benytte anledningen når familien samles i julen til å snakke om overføring av formue til neste generasjon? Det finnes f.eks. muligheter for å overføre aksjer i et investeringsselskap, uten å samtidig miste styringen av selskapet.

9. Har du tatt eller vurderer å ta et stort utbytte? Unngå dobbeltbeskatning av formuen

Har du allerede tatt ut et utbytte på mer enn tre millioner kroner fra ditt aksjeselskap kan det lønne seg å gjøre en kapitalendring i selskapet for å unngå dobbeltbeskatning. Slik dobbeltbeskatning skjer ved at utbyttet ligger på aksjonærens private hånd ved utgangen av året, og hovedregelen er at det man eier ved utgangen av året skal med i formuesskattegrunnlaget. Samtidig er hovedregelen for ligningsverdi på aksjer at man bruker selskapets skattemessige formuesverdi ved inngangen til inntektsåret, da utbyttebeløpet lå i selskapet. Men foretar du en kapitalendring med tilhørende inn- eller utbetaling i selskapet i løpet av et kalenderår, blir ligningsverdien av aksjene fastsatt etter selskapets formuesverdier 1. januar året etter. Dermed unngår du dobbeltbeskatning. Merk at dette kun er gunstig hvis det ikke har skjedd en stor økning i selskapets øvrige formue i løpet av året.

Hvis du planlegger et utbytte på tampen av året, men der utbyttebeslutning fortsatt ikke er tatt, kan dobbeltbeskatning unngås ved å beslutte at utbyttet ikke kan utdeles før i januar. I slike tilfeller blir utbyttesummen medtatt i selskapets ligningsverdi, men du behøver ikke å medta beløpet i den private skattemeldingen. Neste år bør det gjennomføres en kapitalendring som nevnt i forrige avsnitt, for å unngå dobbeltbeskatning i dette året.

Har du spørsmål rundt skatt? Kontakt din rådgiver så hjelper vi deg.

 

 

 

Del artikkel

Mari Kolstad Larsen Advokat hos Formue Advokater

Mari jobber hos Formue Advokater og har spesialisert seg på skatt, arv og familierett, og bistår kundene med rådgivning innen disse områdene i tillegg til rådgivning rundt generasjonsskifter.

Nyhetsbrev