Nytt fra statsbudsjettet

Skrevet av Tore Fritsch

Regjeringen Solberg har lagt frem forslag til statsbudsjett for 2021. Der videreføres den kurs som regjeringen har fulgt siden 2015. Det er utover satsendringer relativt lite nytt for personlige skattytere.   

Vi går ikke inn på alle de enkelte forslagene her, men omtaler de forslag som er mest aktuelle for våre kunder. En fullstendig oversikt over alle forslag kan leses her:

Det understrekes at regjeringen Solberg er en mindretallsregjering, hvilket betyr at det kan bli endringer før endelig budsjett vedtas i andre halvdel av desember 2020.

Nummereringen nedenfor følger det punktnummer som det aktuelle tema har i proposisjonen.

3.2 Innstramminger i BSU ordningen

I dag er det slik at de som er under 34 år kan spare inntil kr 25.000 i året til bolig og få skattefradrag for dette. Skattefradraget er på 20 % av sparebeløpet, som vil si inntil kr 5.000 årlig.

Regjeringens forslag går ut på at skattefradrag ikke lenger skal kunne gis til personer som allerede eier bolig. Med «bolig» regnes både primær- og sekundærbolig, men ikke fritidseiendom*. Både direkte og indirekte eierskap er omfattet – man vil med andre ord ikke ha rett på fradrag selv om man eier bolig gjennom et aksjeselskap eller et borettslag. Videre vil det heller ikke skilles mellom helt og delvis eierskap, som i utgangspunktet innebærer at selv en liten eierandel i en sekundærbolig vil utelukke for at eieren kan motta skattefradrag. Hvordan man har ervervet bolig er uten betydning, arvede boliger vil for eksempel være omfattet.

* Fritidsbolig som ligger i område regulert til boligformål regnes som sekundærbolig.

På den annen side vil regjeringen øke årlig sparebeløp fra kr 25.000 til kr 27.500 for de som fremdeles kvalifiserer for ordningen. Endringen innebærer en økning i mulig skattefradrag på kr 500 årlig.

3.4 Skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskap og gaver i ansettelsesforhold

For å stimulere ansatte til å bli medeiere i selskap hvor de er ansatt, foreslår regjeringen å utvide ordningen med reduksjon av den skattepliktige fordel som ansatte oppnår ved kjøp av aksjer til underkurs i arbeidsgiverselskapet. Det foreslås at den skattepliktige fordelen skal settes til differansen mellom aksjens markedsverdi, redusert med 25 % (tidligere 20 %), og det den ansatte betaler for aksjen. Taket på den skattefrie fordelen økes samtidig fra kr 5.000 til kr 7.500 pr. inntektsår.

For eksempel dersom en ansatt kjøper aksjer i 2021 med markedsverdi på kr 40.000 mot et vederlag på kr 30.000, skal den ansatte skattlegges for kr 2.500. Kjøper den ansatte aksjer med markedsverdi på kr 15.000 mot et vederlag på kr 5.000, er maksimal skattefri fordel 25 % av kr 15.000, dvs kr 3.750. Følgelig vil kr 6.250 være skattepliktig.

Regjeringen foreslår også at grensen for skattefrie gaver i ansettelsesforhold skal økes fra 2.000 til 5.000 kroner. Samtidig fjernes vilkåret om at gaver fra arbeidsgiver må gis som ledd i en generell ordning i bedriften.

3.5 Oppjusteringsfaktor for renteinntekter som ekstrabeskattes

For en aksjonær som låner penger inn til eget selskap er det slik at så lenge det ikke tas høyere rente enn det som er skjermet rente så skattlegges aksjonærens renteinntekt som alminnelig inntekt med 22 %. Siden 2006 har det vært slik at dersom aksjonæren har tatt en rente som er høyere enn skjermet rente så skjer det en ekstrabeskatning.

En slik ekstrabeskatning har vært begrunnet med at man ikke skal oppnå noen fordel ved å ta ut penger fra selskap som renter fremfor utbytte.

Siden 2016 har imidlertid utbytte blitt justert med en faktor, samtidig som det har vært en forskjell mellom hvordan skjermet rente/avkastning skal beregnes for henholdsvis renter og utbytte. Dette har gjort at uttak av høy rente har vært noe gunstigere enn uttak av utbytte.

Fra og med 2021 endres regelverket slik at det ikke blir forskjell på beskatningen av utbytte og renter utover skjermet rente ved at det innføres samme oppjusteringsfaktor 1,44 (2020 og 2021) for slik høy rente som for utbytte. Skjermingen for ekstrabeskatning for rente på lån til selskap skal beregnes for hver måned og skjermingsrenten skal fra og med 2021 tilsvare den rente som benyttes til å beregne skjermingsfradrag for aksjeinntekt, dvs. Norges Banks rente på statskasseveksler med tre måneders løpetid med et tillegg på 0,5 prosentenheter.

Overskytende rentebeløp nedjustert med skattesatsen på alminnelig inntekt på 22 % blir så gjenstand for en oppregulering med 1,44.

4. Formuesskatt

4.2 Forenkle verdsettelsesreglene for bolig og næringseiendom

Formuesverdiene av bolig og næringseiendom beregnes i utgangspunktet ved en sjablongmetode. For at formuesverdiene ikke skal bli urimelig høye i enkelttilfeller, finnes en sikkerhetsverdi som gjør at eiere av slik eiendom kan få nedsatt sin formuesverdi til en lavere dokumentert verdi.

Etter dagens sikkerhetsventil kan en eier av en primærbolig få nedsatt formues­verdien, som er 25 % av en sjablongmessig markedsverdi, dersom denne overstiger 30 % av faktisk markedsverdien. (For sekundærbolig er utgangspunktet 90 % av sjablongmessig markedsverdi og nedsettelse om denne overstiger 100 % av faktisk markedsverdi.)

Nytt fra 2021 blir at dokumentert markedsverdi kan, etter krav fra skattyter, erstatte sjablongmessig markedsverdi. Det vil si at dersom skattyter innhenter en takst på boligen, kan det brukes 25 % av denne taksten som formuesverdi for en primærbolig eller 90 % om det er en sekundærbolig.

Tilsvarende vil gjelde for næringseiendom – formuesverdi settes til 55 % av dokumentert markedsverdi.

Er det avholdt takst som gir en reduksjon i formuesverdien, så har slik takst også virkning for formuesverdien for de fire etterfølgende årene. (Da skjer en skjer en tilvarende reduksjon av sjablongmessig formuesverdi.)

4.5 Økt verdsettelse av primærboliger med høy verdi

Primærboliger verdsettes til 25 % av sjablongmessig markedsverdi (alternativt etter takst, se punkt 4.2). Fra og med 2021 foreslås det at formuesgrunnlaget økes til 50 % på den delen av verdien som overstiger kr 15 millioner.

Eksempelvis vil en primærbolig med en sjablongmessig markedsverdi på kr 20 millioner i skattemeldingen for 2020 få et formuesgrunnlag på kr 5 mill. I skattemeldingen for 2021 vil en primærbolig med en sjablongmessig formuesverdi på kr 20 millioner få et formuesgrunnlag med kr 6,25 millioner. Dette gir økt formuesskatt med inntil kr 10.625.

4.6 Økt verdsettelse av fritidsboliger

Fritidsboliger omfattes ikke av det særskilte verdsettelsessystemet for boligeiendom (med mindre de regnes som sekundærboliger) og fritidsboliger har gjennomgående en liten andel av virkelig verdi som sitt formuesgrunnlag.

Det er ennå ikke kommet noe nytt system for annen verdsettelse av fritidseiendom og det har heller ikke vært noen sjablongmessig justering av formuesgrunnlaget på fritidseiendom siden 2014. Det foreslås derfor en økning i formuesgrunnlaget på fritidseiendom med 20 % for 2021.

 13.1 Endringer i reglene om forfall for forskuddsskatt

Regjeringen foreslår at for personlige skattytere som skal betale forskuddsskatt, blir forfall for forskuddsskatt i andre og fjerde termin forskjøvet med én måned, slik at disse forfallene blir 15. juni og 15. desember. Forfall for første og tredje termin blir beholdt uforandret.

For forskuddsskatt som er mindre kr 2.000 vil ny forfallsdato være 15. juni.

Endringene gis virkning for forskuddsskatt som skrives ut fra og med inntektsåret 2021.

(Vi ser at mange har behov for å endre forskuddsskatten sin, og vår anbefaling vil være at man sjekker skattetrekksmeldingen (som tidligere het skattekortet) i desember/januar, og foretar justeringer da og ikke venter til første krav om innbetaling kommer med forfall 15. mars.)

Del artikkel

Tore Fritsch

Nyhetsbrev