Nytt om rente på lån fra selskap til aksjonær

Fra og med 01.01.2015 er det krav om at rente på lån gitt fra selskap til aksjonær beregnes på grunnlag av ordinær markedsrente. Skattedirektoratet utga en prinsipputtalelse den 3. juni i år hvor de gir uttrykk for endret oppfatning når det gjelder rentenivå ved utlån fra selskap til aksjonær.

Tidligere har skattemyndighetene godtatt at renten kan settes lik normrenten for rimelige lån i arbeids – forhold. Skattedirektoratet uttaler at dette ikke lenger skal gjelde, men at markedsrente nå skal legges til grunn. Skatteetaten har stort fokus på transaksjoner mellom selskap og aksjonær, herunder lån, og det gjennomføres en god del temabaserte tilsyn. Dersom Skatteetaten vurderer et lån til å være ikke-reelt, vil det foretas skattemessige omklassifiseringer fra lån til skattepliktig utbytte eller lønn. Skatteetaten praktiserer også tilleggsskatt på 30 % ved skattemessig omklassifisering, hvilket medfører at omklassifisering blir svært kostbart for aksjonæren.

Ved lån fra selskap til aksjonær er det derfor svært viktig at alle de formelle forhold ivaretas. Det følger av aksjelovens § 8-7 at lån kan utbetales innenfor samme beløpsramme som foreligger for utbetaling av utbytte i aksjelovens § 8-1. Det skal videre skrives låneavtale og stilles betryggende sikkerhet. Det er viktig at låneavtalen gjenspeiler de faktiske forhold, at den revideres løpende og at den følges opp.

I tillegg til at avtalen bør inneholde en nedbetalingsplan, er det som nevnt viktig at det avtales rente med utgangspunkt i ordinær markedsrente. Å fastsette en generell markedsrente byr derimot på utfordringer. På det nåværende tidspunkt mener likevel Formuesforvaltning at det fortsatt er mulig å benytte normrentesatsen som anslag for en gunstig effektiv markedsrente.

Normrenten fastsettes med utgangspunkt i den effektive renten på 0-3 måneders statskasseveksler tillagt 1,25 prosentpoeng. Metoden for fastsettelse av normrenten ble innført 1. januar 2004. Formålet var å innføre en metode for beskatning til en tilnærmet markedsrente, med mulighet for periodevise juster – inger i tråd med endringer i markedet. Normrenten fastsettes av Finansdepartementet for to måneder av gangen.

Det nevnte påslaget på 1,25 prosentpoeng er i Statsbudsjettet for 2015 foreslått økt til 1,5 prosent – poeng. I henhold til redegjørelsen vil dette medføre at normrenten tilnærmes de beste boliglånsrentene. For januar og februar 2015 er normrenten fastsatt til 2,5 %. Med et tillegg på 0,25 prosentpoeng, vil normrenten utgjøre 2,75 %. Ettersom en slik rentesats antas å ligge på nivå med det bankene tilbyr i sine beste fordelsprogram, har vi konkludert med at normrenten må kunne brukes selv om det er markedsrentenivået man skal ta utgangspunkt i. Følgende uttalelse om normrenten fra Finansdepartementet styrker denne oppfatningen: «Over tid vil dette trolig være et godt anslag på beste effektive markedsrente på utlån fra bankene».

Ønsker du å vite mer? Les flere artikler i samme kategori her.