Nyttige skattetips før nyttår

Skrevet av Mari Kolstad Larsen

Snart er det både jul og nyttår, men før julefreden senker seg foreslår vi at du går gjennom denne listen med nyttige skatte-tips.

1. Gi bort gave og få mindre formuesskatt

Har du tenkt til å gi barnet ditt en større gave? Formuesskatten beregnes av all formue over
1,7 millioner kroner ved nyttår. Ved å gi gaven i desember i stedet for i januar vil du spare formuesskatt i 2022. For hver million du gir bort, sparer du ca. 9 500 kroner i formuesskatt i 2022. Og har du formue utover kr 20 millioner, øker besparelsen til kr 11 000.

Husk at barn under 17 år lignes sammen med foreldre. Overføring av formue til for eksempel 16-åringen vil derfor ikke få effekt på formuesskatten din i år. Vær også oppmerksom på at barn som studerer får avkortning i stipend dersom de har positiv formue over en viss størrelse (kr 454 075 for enslige i 2022).

2. Aksjer gir verdsettelsesrabatt ved beregning av formuesskatt

Formuesskatten beregnes som hovedregel av markedsverdien på de formuespostene du hadde ved utgangen av året. Hadde du for eksempel 10 millioner på bankkonto, skal hele beløpet inngå i beregningsgrunnlaget for formuesskatten. Investerer du derimot beløpet i aksjer gis du i 2022 en verdsettelsesrabatt på 25 % av de skattemessige verdiene, som gir deg en spart skatt på kr 23 750 (evt. kr 27 500 hvis du har formue utover kr 20 millioner). Men merk at dette regnestykket kun omhandler skatt, og ikke hensyntar verdisvingninger på aksjer.

3. IPS – Pensjonssparing med skattefradrag

Du kan i år spare inntil 15 000 kroner i individuell pensjonssparing, noe som vil redusere skatten din med 3 300 kroner i 2022. Beløpet du sparer er unntatt fra formuesskatt, men beløpet er bundet frem til du er 62 år. Slik reglene er i dag, skattlegges uttaket som alminnelig inntekt (p.t. 22 %).

4. Boligsparing for ungdom (BSU)

Er du under 34 år kan du spare i BSU. Du kan i år spare inntil 27 500 kroner og får fradrag i skatten med 20 % av innbetalt beløp. Sparer du 27 500 kroner i 2022 reduseres dermed skatten med 5 500 kroner i året. Totalt kan du spare 300 000 kroner i BSU. Fra 2023 reduseres skattefradraget til 10 %, slik at sparer du 27 500 kr reduseres skatten med
kr 2 750.

Kun de som ikke eier egen bolig ved utgangen av året kan få skattefradrag ved sparing i BSU. Pengene i BSU kan brukes til kjøp av egen bolig, men også til påkostninger og vedlikehold av boligen.

Det er ingen nedre grense for å spare i BSU, men skattefradraget får du ikke fremført til senere år hvis du ikke har tilstrekkelig med inntekt/skatt. Vent derfor med å spare i BSU til du tjener nok penger til å nyttiggjøre deg fradraget.

5. Gaver til frivillige organisasjoner

Gaver på mer enn 500 kroner til visse frivillige organisasjoner er fradragsberettiget. Det gis i år maksimalt fradrag for gaver med 25 000 kroner. Skattedirektoratet har egne lister på nett over hvilke organisasjoner som omfattes av ordningen. For at gaven skal være fradragsberettiget må organisasjonen melde inn gaven til skattekontoret, men dette krever at du har oppgitt personnummeret ditt til organisasjonen.

6. Solgt bolig i 2022?

Har du inngått avtale om salg av bolig i 2022 med overtakelse i 2023, skal du fortsatt ta med boligens formuesverdi i skattemeldingen din for 2022. Skal boligen derimot overtas av ny eier i 2022, er det den nye eieren som oppgir boligen i sin skattemelding.

Gevinst på boligen vil være skattefri dersom du oppfyller vilkårene for eie- og brukstid. Kravet er at salget må skje eller avtales mer enn ett år etter at du kjøpte boligen og at du som eier må ha brukt boligen i minst ett av de to siste årene. Kjøpte du f.eks. huset i desember 2021 og inngår avtale om salg i november 2022 (men med overtakelse i januar 2023), oppfyller du ikke kravet verken til eiertid eller brukstid. Eiertiden opphører ved signering av avtale, og det er kun brukstid mens du er eier som teller med.

Gevinst eller tap ved salg av bolig skal føres i skattemeldingen for det inntektsåret eiendommen blir overtatt av kjøperen.

7. Arveavgift

Det har vært relativt taust om arveavgift etter forrige stortingsvalg. Betyr det at den ikke vil bli gjeninnført? Dette er det på nåværende tidspunkt for tidlig å si noe om. Slik Stortinget nå er sammensatt, vil det ikke være politisk flertall for å gjeninnføre arveavgiften. Som følge av regjeringens fremtidige budsjettforhandlinger med SV, Rødt og MDG kan det likevel ikke utelukkes at arveavgiften blir innført.

Én ting er uansett sikkert; nå er det avgiftsfritt å overføre verdier mellom generasjoner. Kanskje bør du benytte anledningen når familien samles i julen til å snakke om overføring av formue til neste generasjon? Det finnes f.eks. muligheter for å overføre aksjer i et investeringsselskap, uten å samtidig miste styringen av selskapet.

8. Har du tatt eller vurderer å ta et stort utbytte? Unngå dobbeltbeskatning

Hvis du planlegger et utbytte på tampen av året, og ikke ennå har besluttet utbytte, kan dobbeltbeskatning unngås ved å beslutte at utbyttet ikke kan utdeles før neste år.

Utdeles utbytte derimot i år, vil dobbeltbeskatning oppstå ved at utbyttet ligger på aksjonærens private hånd ved utgangen av året – og hovedregelen er at det man eier ved utgangen av året skal med i formuesskattegrunnlaget. Ved beregning av formuesverdien på aksjene i selskapet benyttes formuesverdien ved inngangen av året og da lå utbyttebeløpet i selskapet. Ved å beslutte at utbyttet skal deles ut neste år, unngår du dobbeltbeskatning i år.

Neste år bør det gjennomføres en kapitalendring slik at formuesverdien på aksjene i stedet skal fastsettes på bakgrunn av formuesverdien ved utgangen av året og dermed unngås dobbeltbeskatning også neste år.Før du bestemmer deg for denne metoden, bør du vurdere om det kommer til å skje store endringer i selskapets formuessituasjon neste år, som tilsier at en kapitalendring da er uheldig.

9.  Nye regler for beskatning ved privat konsum, «monsterskatten» er utsatt

Før sommeren la Finansdepartementet frem et forslag til nye særregler for privat konsum som skulle ha virkning fra 1. januar 2023. Regelforslaget innebærer en skyhøy beskatning av aksjonær med selskap som eier bolig, fritidseiendom, båt, fly og helikopter eget til privat bruk. Regelen skal utredes nærmere og er foreslått innført fra 1. januar 2024.

Del artikkel

Mari Kolstad Larsen Advokat hos Formue Advokater

Mari jobber hos Formue Advokater og har spesialisert seg på skatt, arv og familierett, og bistår kundene med rådgivning innen disse områdene i tillegg til rådgivning rundt generasjonsskifter.

Nyhetsbrev