Regjeringens skatte- og avgiftstiltak i koronakrisen

Skrevet av Tore Fritsch

Store deler av norsk næringsliv er hardt rammet av de alvorlige tiltakene som er satt inn for å begrense utbredelsen av koronaviruset. Regjeringen innfører løpende  tiltak for å hjelpe bedrifter og arbeidstakere gjennom krisen.

For en oppdatert oversikt over tiltakene som har kommet fra regjeringen kan disse linkene være nyttige.

Tidslinje over alle regjeringens tiltak f.o.m januar 2020

Regjeringens informasjonsside om koronasituasjonen

 

Disse tiltakene var presentert pr. 25. mars 2020:

  1. For bedrifter og virksomhet

1.1 Endring i regelverket for permitterte – arbeidsgiver

Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt ved ikrafttredelsen slipper flere dager med lønnsplikt. Ikrafttredelsen er 20. mars. Staten tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars.

1.2 Tilbakeføring av underskudd

Selskaper får en midlertidig mulighet til å tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av selskaps­underskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.Dette vil bli gjennomført slik at skatteverdien av underskudd i 2020 som faller innenfor vilkårene, vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021. Beregningen og utbetalingen vil skje automatisk. Selskaper som ikke ønsker å være omfattet av ordningen må be om det i forbindelse med innleveringen skattemeldingen for 2020.

1.3 Utsatt innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper

Andre terminen for forskuddsskatt som forfaller 15. april 2020 utsettes – etter forslag til 1. september 2020. Dvs at selskap kan se bort fra den innbetalingsblankett som nå er mottatt.  ubestemt tid.

1.4 Utsatt innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020.

Innbetaling av merverdiavgift for 1. termin som forfaller 14. april 2020 utsettes – etter forslag til 10. juni.

1.5 Reduksjon av lav momssats

Ordningen for nedsatt sats vil gjelde for persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. Sats for lav merverdiavgift endres fra 12 prosent til 8 prosent fra og med 20. mars til og med 31. oktober.

1.6 Kutt i arbeidsgiveravgiften

Det foreligger forslag om at arbeidsgiveravgiften skal senkes med 4 prosentpoeng i 2 måneder. Dette er ennå ikke formelt vedtatt, og antas ved vedtagelse å ville gjelde månedene mars og april.

1.7 Lån til bedrifter

Regjeringen har varslet at de vil foreslå to nye lånetiltak med en samlet ramme på minst 100 milliarder kroner. Tiltakene vil gjøre det lettere for kriserammede norske bedrifter å skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den krevende situasjonen de nå står i.

1.8 Flyavgifter

Midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.

Midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni.

  1. For personer

2.1 Endring i regelverket for permitterte – ansatt

Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20. Endringene trer i kraft 20. mars, men nærmere bestemmelser kommer formelt på plass i neste uke. Arbeidstakere vil få etterbetalt mellomlegget når de tekniske løsningene er på plass og NAV har behandlet søknaden. De som er permittert og fortsatt mottar lønn fra arbeidsgiver går over på ny ordning fra og med 20. mars.

Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Ikrafttredelse er 20. mars

2.2 Ordning for næringsdrivende

Det er kommet et forslag om at selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter, oppad begrenset til 6G.

Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart, og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen. Det er ikke satt noen dato for hvor lenge en slik ordning vil eksistere.

2.3 Rettigheter ved stengte skoler

Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger, også kalt «sykt-barn-dager». Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene.

2.4 Inntektssikring til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Det vises til den politiske enigheten på Stortinget om at selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 pst. av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Det fremgår av den politiske enigheten at forslaget vil tre i kraft umiddelbart, og utbetalingene vil skje så raskt Nav får på plass en teknisk løsning for ordningen.

2.5 Utsatt innbetaling av forskuddsskatt

Selvstendig næringsdrivende kan utsette innbetaling av forskuddsskatten fra 15. mars til 1. mai 2020. Ordningen innebærer at selvstendig næringsdrivende kan få nedjustert forskuddsskatten allerede fra første termin 2020 (ved selv å endre grunnlagene i skattekortet for 2020).

2.6  Utsatt betaling av formuesskatt

Tiltaket innebærer utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat i 2020. Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling når formuesskatten for inntektsåret 2020 forfaller i 2021. (Med samme rentebelastning, som sist vi hadde en slik ordning, antas ordningen å bli lite benyttet.)

Det er presisert at personlige eiere kan søke om nedsettelse av forskuddstrekk og forskuddsskatt i 2020. I praksis vil det si at man endrer skattekortet.

Når det gjelder formueskatt så vær oppmerksom på følgende:

For den som har ikke-børsnoterte aksjer vil hovedregelen være at det i skattemeldingen for 2019 brukes andel av selskapets skattemessige verdier fra selskapets 2018 skattemelding, dvs verdier pr 01.01.2019. I skattemeldingen for 2020 vil verdiene pr 01.01.2020 være utgangspunktet. Dersom selskapet i 2020 har hatt en endring av aksjekapital ved inn eller utbetaling fra/til aksjonær, endres verdsettelsestidspunktet til 31.12.2020. Så for den som eier aksjer i selskap der verdiene har falt i 2020 kan en slik tilpasning være aktuell – da unngås det at det betales formuesskatt på verdier som er blitt borte i løpet av 2020.

Les flere artikler om koronakrisen her.

Del artikkel

Nyhetsbrev