Revidert statsbudsjett 2019

Skrevet av Formue

I forbindelse med fremleggelsen av revidert statsbudsjett ble det opplyst om at fra og med 2020 vil den forhåndsutfylte skattemeldingen være tilgjengelig på et tidligere tidspunkt, og de fleste vil motta skatteoppgjøret før 31. mai. For personlige skatteytere er få endringer som foreslås. Her omtaler vi forslagene som er mest aktuelle for deg.

Regjeringen Solberg la tirsdag 14. mai frem forslag til revidert statsbudsjett for 2019. Vi går ikke inn på alle de enkelte forslagene her, men omtaler de forslagene som er mest aktuelle for våre kunder. En fullstendig oversikt over alle forslagene kan leses her. 

Endring i skattlegging av ektefeller

For å forenkle reglene for skattlegging av ektefeller foreslås det å oppheve den såkalte regelen om skattlegging under ett for alminnelig inntekt. Som tidligere vil man fortsatt kunne overføre inntekter og kostnader mellom ektefeller, for eksempel for å nyttiggjøre seg personfradrag og pensjonistfradrag. Endringen vil derfor ikke medføre noen ulempe for skattyterne.

For å bli skattlagt som ektefeller må man etter gjeldende rett ha giftet seg innen 31. oktober året før inntektsåret. Nå er det foreslått å sette fristen til utgangen av 31. desember året før inntektsåret. Samtidig fjernes muligheten for nygifte som har stiftet felles hjem i året før inntektsåret, til å kreve skattlegging som ektefeller året før de gifter seg. Disse vil ikke kunne kreve skattlegging som ektefeller før det året de gifter seg.

Skattlegges sammen

Etter gjeldende rett skal ektefeller der den ene har langvarig opphold på institusjon, skattlegges som om de var ugift. Nå er det foreslått at slike ektepar alltid skal skattlegges sammen som ektefeller. For det store flertallet vil det lønne seg å bli skattlagt som ektefeller, fordi de da får samordnet formue og gjeld, samt kan fordele inntekter og kostnader som nevnt ovenfor.

Endrer tidspunkt

I henhold til dagens regler skal man skatte til den kommunen man er bosatt pr. 1. november året før inntektsåret. For blant annet å forenkle saksbehandlingen er det foreslått å endre tidspunktet for fastsetting av skattested, slik at det nå vil være avgjørende hvor man bor ved utgangen av 1. januar i inntektsåret. Endringene er foreslått å gjelde fra og med inntektsåret 2020.

Fritak for renter på restskatt

Etter gjeldende rett kan man unngå rentetillegg på restskatt dersom tilleggsforskudd betales innen 31. mai i skattefastsettingsåret. Bestemmelsen bygger på en forutsetning om at skatteoppgjøret foreligger etter 31. mai.  Fra og med 2020 vil den forhåndsutfylte skattemeldingen være tilgjengelig på et tidligere tidspunkt, og de fleste vil motta skatteoppgjøret før 31. mai. Ved betaling etter at skatteoppgjøret er lagt ut kan man ikke anses å ha betalt skatten på forskudd. Departementet foreslår likevel at skattyterne fortsatt skal slippe rentetillegg ved betaling innen 31. mai i skattefastsettingsåret.

Endringen er foreslått å gjelde fra 1. januar 2020 med virkning for skatteoppgjøret for 2019.

Ønsker du en uforpliktende prat om våre advokattjenester?
[gravityform id="14" title="false" description="false"]

Del artikkel

Nyhetsbrev