Skattemeldingen: Seks poster du bør sjekke

Skrevet av Tonje Johnsrud

Det kan være mye å spare på å sjekke din skattemelding. Selv om den er forhåndsutfylt betyr det ikke at den er ferdig utfylt. Vi ser nærmere på seks poster der det ofte oppstår feil.

Skattemeldingen legges ut i Min Skatt i perioden 7. mars til 22. mars, og skal leveres innen 30. april for lønnsmottakere og pensjonister. For de som anses som næringsdrivende, er fristen 31. mai. Merk at du kan levere inn skattemeldingen på nytt så mange ganger du vil frem til fristen utløper.

Sjekk at opplysningene i din skattemelding stemmer

Det første du må gjøre er å sjekke at de opplysningene som allerede er utfylt stemmer med oppgaver fra arbeidsgivere, banker og lignende. Har du mottatt en korrigert oppgave eksempelvis fra arbeidsgiver, kan denne være mottatt av skatteetaten så sent at den ikke kom med i din forhåndsutfylte skattemelding. Vær særlig oppmerksom dersom du mottar en korrigert oppgave.

I noen tilfeller er det ikke opplagt om noe er skattepliktig eller fradragsberettiget, eller hvor stor en gevinst eller et fradrag er. Hvis det ikke står noe beløp i skattemeldingen, ser skattekontoret det som en påstand om at det ikke er skattepliktig. Gis det tilleggsopplysninger om de faktiske forhold, samt en begrunnelse for hvordan du er kommet frem til din påstand, kan det være at skatteetaten ikke er enig med deg, men så lenge du gitt nok opplysninger, får du ikke tilleggsskatt selv om du har tatt feil.

Seks områder det oppstår mest feil

1. Utbytte/utdelinger

Denne posten er kun forhåndsutfylt for innmeldt utbytte fra norske selskaper. Selskapets frist for å sende inn opplysninger utløp 31. januar 2024. Hvis oppgaven er levert for sent, vil det forhåndsutfylte beløpet være feil, og må rettes.

Utbytter fra utenlandske selskaper vil normalt ikke fremkomme og må oppgis. Her må man selv beregne hvor stor del av slikt utbytte som er skjermet fra skatt (skattefritt), og hvor mye som dermed blir skattepliktig. Den som har utbytte på utenlandske aksjer, må huske å kreve fradrag for eventuell trukket kildeskatt på slikt utbytte.

Har det skjedd en tilbakebetaling av innbetalt kapital fra et selskap der du er aksjonær, bør du være særlig oppmerksom. Her er man innenfor et område som kan være lite oversiktlig, og der det lett oppstår feil av skattemessig betydning.

Andel av formue, samt utdelinger (og overskudd/underskudd) fra deltakerlignede selskap, skal i år for første gang komme inn i skattemeldingen etter hvert som selskapene leverer sin selskapsoppgave. Ansvaret for at beløpene har kommet med i skattemeldingen før denne sendes inn, ligger likevel fortsatt hos deltakeren.

Formues advokater er eksperter på skatterådgivning til formuende. Les mer her

2. Gevinster/tap

Lag gjerne en oppstilling over hvordan gevinsten eller tapet er beregnet. Selv for skattefrie gevinster bør det i et eget vedlegg gis en kort oversikt over hva som er solgt og hvorfor slik gevinst anses å være skattefri.

3. Lån og rentefradrag

Nytt av året er at fradraget for gjeld og gjeldsrenter vil bli likt fordelt mellom de som har lån sammen (tidligere har skattefradraget tilfalt hovedlåntaker). For ektefeller og samboere som sammen er ansvarlige for et lån, vil f.eks. lånet i skattemeldingen komme opp med 50 % hos hver av dem.  

Er den forhåndsutfylte fordelingen feil, må du endre dette selv. Er du f.eks. medlåntaker på boliglån for et barn, og det er barnet som betjener hele lånet, skal du ikke ha noe fradrag for dette lånet. Du må dermed redusere andelen av lånet og rentene til kr 0, mens barnet øker sin andel til 100 %. 

Opplysninger om lån til eller fra andre enn norske banker er ikke forhåndsutfylt, og må derfor føres opp, enten som «Andre krav/fordringer» eller «Lån til selskap» (renteinntekter/fordring), eventuelt «Annen gjeld» (renteutgifter/gjeld). Eksempelvis er lån med tilhørende renter i utenlandske banker fradragsberettiget.

Gjelder det lån til eller fra et selskap, og renten er høyere enn den såkalte skjermingsrenten, må man fylle ut saldo på lånet ved inngangen til hver måned. I tillegg fyller man ut mottatte renter den enkelte måned, slik at korrekt beløp til ekstrabeskatning fremkommer.

Husk at låneopptak etter 6. oktober 2015 til personlig aksjonær (eierandel minst 5 %) eller dens nærstående, etter hovedregelen skattemessig skal behandles som utbytte.

4. Foreldrefradrag

Kun enkelte av de utgifter som gir grunnlag for foreldrefradrag er med i det forhåndsutfylte beløpet. Den som har hatt ytterligere utgifter til stell og pass av barn sparer skatt når disse utgiftene medtas, inntil maksimalt fradrag er oppnådd (kr 25 000 for ett barn + kr 15 000 pr barn utover dette).

5. Fradrag for reiseutgifter

Fradrag for reiseutgifter mellom hjem og fast arbeidssted er ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen. Reisefradraget er kr 1,7 pr kilometer, og er uavhengig av hvordan du kommer deg til og fra arbeidsplassen. Ved fulltidsarbeid regnes 230 arbeidsdager i året.

Dagene man faktisk ikke har vært på arbeidsstedet, må trekkes fra. Fravær på grunn av sykdom, avspaseringer, permisjoner og yrkesreiser skal ikke trekkes fra hvis det utgjør mindre enn 15 arbeidsdager i året. Summen av dette reisefradraget (pluss utgifter til bom/ferge i noen tilfeller) reduseres med en egenandel på 14 400 kroner.

6. Formue i utlandet

All utenlandsk formue eller inntekt skal i utgangspunktet medtas i norsk skattemelding. Selv om en skatteavtale unntar formuen eller inntekten fra beskatning i Norge, skal det gis opplysninger om den. Vær oppmerksom på at en del utenlandske fond, selv om de er handlet i Norge, ikke alltid er medtatt i skattemeldingen.

For deg som har anskaffet fritidseiendom i utlandet må du selv oppgi en norsk formuesverdi på denne for anskaffelsesåret. For senere år blir en slik formuesverdi automatisk videreført. En fritidseiendom i utlandet skal verdsettes etter norske regler. Utgangspunktet er at det skal være et tilsvarende forhold mellom virkelig verdi og norsk formuesverdi, som det ville ha vært om eiendommen lå i eiers kommune.

Les også: Selvstendig næringsdrivende? Spart skatt kan koste dyrt senere

Sørg for å få med alt

Dersom du ikke har fått med alt, spiller det liten rolle om du har vært «i god tro», eller om skatteetaten har fått, eller burde ha fått, korrekte opplysninger fra andre enn deg. Konsekvensen for deg blir gjerne tilleggsskatt (straffeskatt), med mindre du selv retter feilen før skattekontoret oppdager den.

Les mer om tilleggsskatt her: Tilleggsskatt – Skatteetaten

Det kan også være at manglende opplysninger gir deg for høy skatt, så sørg for å få med deg alle fradragene du har rett til! Som skattyter har du uansett fullt ansvar for det ferdige resultatet og at all informasjon er medtatt korrekt når du leverer.

Husk å gi nok informasjon

Husk at selv om du får et skatteoppgjør der alt er «godkjent», kan skatteetaten endre skattefastsettelsen i fem år etter inntektsåret. Er det grunnlag for skjerpet tilleggsskatt eller straff for skatteunndragelse, er fristen ti år. Skjerpet tilleggsskatt kan ilegges ved forsettlig eller grovt uaktsomt brudd på opplysningsplikten.

Vårt råd er at du heller bør gi for mye opplysninger enn for lite. Lag et eget vedlegg som du sender med din skattemelding der du forteller hva saken gjelder og hvordan ditt resultat er beregnet/begrunnet.

Jo større beløp saken dreier seg om desto verre blir det om man har tatt feil.

Har du spørsmål angående din skattemelding? Ta gjerne kontakt med din formuesforvalter hos oss, eller send inn et kontaktskjema her.

 

 

Del artikkel

Tonje Johnsrud Daglig leder hos Formue Advokater

Tonje C. Johnsrud har 26 års erfaring innenfor skatterett og 14 år innen familie- og arverett. Hun bistår Formues kunder med familie- og arverettslige spørsmål, innlevering av skattemeldinger, skatteplanlegging og andre juridiske problemstillinger.

Kontakt oss