Skattemessig og juridisk gjennomgang

Skrevet av Tonje Johnsrud

Formuesforvaltning er opptatt av helhetlig formuesforvaltning, og god risikojustert avkastning er en viktig del av dette. Men det er også viktig at formuen kan videreføres til neste generasjon på en god måte, at det ikke forsvinner unødvendig mye til skatt underveis og ikke minst at det tas høyde for livskriser som sykdom, skilsmisse eller dødsfall. Slike hendelser kan være vel så ødeleggende for formuen som svingninger i markedet, og er derfor like viktige å planlegge for.

Fra 1. januar 2018 får alle nye kunder av Formuesforvaltning en skattemessig og juridisk gjennomgang (SJG) av sin situasjon ved oppstarten av kundeforholdet. Det er advokatene i Formuesforvaltning Advokatfirma som står for gjennomgangen, men arbeidet skjer i tett dialog med kundens formuesforvalter. I denne artikkelen oppsummeres noe av det vi ofte ser i våre gjennomganger. Kanskje kan dette være forhold som er relevante for deg å se nærmere på?

Den skattemessige og juridiske gjennomgangen er basert på den dokumentasjon vi mottar fra kunden. Resultatet er et notat der vi gir vår vurdering og kommer med forslag til eventuelle oppfølgingstiltak.

Aller best blir resultatet der kunden, advokaten og formuesforvalteren sammen setter seg ned og gjennomgår notatet. Kompliserte juridiske forhold kan da forklares, spørsmål besvares og gode løsninger diskuteres. Notatet og dialogen blir dermed en viktig byggesten i det videre arbeidet med Formuesplanen, og et godt utgangspunkt for det videre samarbeidet ‒ mellom kunde og formuesforvalter ‒ i årene som kommer.

Hva oppdages i en slik gjennomgang?

 

Skattemessige forhold


Som navnet tilsier, vil den første delen av gjennomgangen fokusere på skattemessige forhold. Overraskende mange kunder har gunstige (eller ugunstige) skatteposisjoner som de ikke selv er klar over. Innskutt kapital er et eksempel på en slik gunstig skatteposisjon. De fleste vil vel være enige i at det er dumt å ta ut skattepliktig utbytte, hvis man heller kan ta ut skattefri innskutt kapital? Mange skatteregler er svært kompliserte – ikke minst reglene om skjermingsfradrag, som er særlig aktuelle for kunder med investeringsselskap. Med notatet i hånd, der reglene forklares og de foreslåtte tiltakene beskrives, vil det for de fleste likevel være mulig å gjennomføre tiltakene (eventuelt i samarbeid med regnskapsfører, revisor eller advokat).

Selskapsrelaterte spørsmål


Skal jeg investere via en aksjesparekonto eller i et investeringsselskap? Bør fritidseiendommen eies av selskapet vårt? Skal vi ta ut utbytte i stedet for lønn? Dette er bare noen av veldig mange problemstillinger som ofte dukker opp under en gjennomgang, og som kunden kan be om å få en vurdering av. Ofte finner advokaten selv ting i dokumentene fra kunden som gir grunnlag for vurderinger og anbefalinger. Svært mange har for eksempel lånt penger til eller fra selskapet sitt, uten å tenke på hvilken rente eller andre vilkår som bør gjelde, og uten å medta lånet i skattemeldingen. At alle lån fra aksjeselskap til aksjonær (eller aksjonærens nærstående) nå skal skattlegges som utbytte, tilsier dessuten at uttak bør skje på annen måte.

Sikre formuen


Den andre delen av notatet knytter seg til det jeg vil kalle sikring av formuen. Fem år etter at ny vergemålslov ble vedtatt er det fortsatt altfor mange som aldri har hørt om fremtidsfullmakt. Dette til tross for at så og si alle kunder av Formuesforvaltning vil bli anbefalt å opprette en slik fullmakt, som nettopp sikrer at man selv kan bestemme hvordan verdiene skal forvaltes den dagen man selv er ute av stand til å fatte beslutningen. At fylkesmannen overtar kontrollen og setter pengene i bankinnskudd oppleves av de fleste som et svært dårlig alternativ.

Uten en ektepakt eller et testament har man valgt lovens løsninger for fordeling ved skilsmisse, rett til uskiftet bo og fordeling av arv, for å nevne noe. De færreste vet likevel hva dette valget egentlig innebærer. For eksempel har arveloven bestemmelser om hvordan verdiene i et bo skal fordeles mellom arvingene, men den sier ikke noe om hvordan gjenstandene skal fordeles eller hvilke verdsettelsesprinsipper som skal brukes. Ett av flere viktige formål med testamentet er å unngå konflikt mellom arvingene, og det er noe av det vi baserer våre anbefalinger på.

Vår skattemessige og juridiske gjennomgang gir kunden relevant informasjon om hvilke regler som gjelder på de ulike rettsområdene vi omtaler, men også konkrete anbefalinger basert på den enkelte kundes situasjon. I den forbindelse tar vi, for eksempel, gjerne en gjennomgang av eventuell fremtidsfullmakt, ektepakt eller testament, hvis kunden allerede har satt opp dette.

Veien videre

Skattemessig og juridisk gjennomgang er fortsatt relativt nytt, og det jobbes derfor stadig med utvikling av konseptet. Helt nytt er for eksempel at tjenesten også vil bli tilgjengelig for kunder som utvider sitt kundeforhold. Tilbakemeldingene så langt tyder på at gjennomgangen og grundigheten er noe kundene setter stor pris på, og som gir et godt fundament for veien videre. Så håper vi å få gå sammen med kunden på denne veien.

Ønsker du en uforpliktende prat om våre advokattjenester?
[gravityform id="14" title="false" description="false"]

Del artikkel

Tonje Johnsrud Daglig leder hos Formue Advokater

Tonje C. Johnsrud har 26 års erfaring innenfor skatterett og 14 år innen familie- og arverett. Hun bistår Formues kunder med familie- og arverettslige spørsmål, innlevering av skattemeldinger, skatteplanlegging og andre juridiske problemstillinger.

Nyhetsbrev