Tre viktige nyheter i revidert nasjonalbudsjett

Vi ser nærmere på tre nyheter i revidert statsbudsjett som er viktige for bedriftseiere. Det gjelder midlertidig redusert arbeidsgiveravgift, utvidet opsjonsbeskatning for oppstartsselskaper og en midlertidig økning i startavskrivninger.

I revidert nasjonalbudsjett som ble fremlagt 12. mai 2020, har regjeringen fulgt opp blant annet tre saker som Stortinget tidligere har fattet vedtak om. Dette er tiltak knyttet til den spesielle situasjonen med korona-pandemien som har påvirket svært mange deler av norsk økonomi.

Redusert arbeidsgiveravgift mai og juni 2020

Regjeringen foreslår å redusere arbeidsavgiften med fire prosentenheter i mai og juni 2020. Med dette ønsker regjeringen å stimulere til flere ansettelser. Redusert arbeidsgiveravgift er kun aktuelt for en kort periode (mai – juni), men dette er normalt den perioden i året med størst lønnsutbetalinger da feriepenger gjerne utbetales i juni og styrehonorar i mai/juni.

Den reduserte arbeidsgiveravgiften gjelder for alle arbeidsgivere. Alle arbeidsgivere som betaler arbeidsgiveravgift blir gitt samme reduksjon, uavhengig av hvilken sone arbeidsgiveren er plassert i.

For Finnmark og Nord-Troms, som har nullsats, legges det opp til et lønnstilskudd som svarer til fire prosent av lønnsgrunnlaget. Det samme gjelder for arbeidsgivere på Svalbard.

Regjeringen vil også utsette forfall for denne terminen fra 15. juli til 15. oktober 2020.

Utvidet opsjonsskatteordning for små oppstartsselskaper

I 2018 vedtok Stortinget en ny og særskilt gunstig ordning for beskatning av kjøp av aksjer til underkurs og tildeling av opsjoner for ansatte i små, nystartede selskaper.

Regjeringen foreslår å utvide opsjonsskatteordningen (med virkning for 2020) slik at også selskaper med inntil 25 ansatte (før 12 ansatte) og selskaper med driftsinntekter på inntil kr 25 millioner (før kr 16 millioner) i inntektsåret før tildeling av opsjoner, skal kunne benytte ordningen. I tillegg fjernes regelen om at bare personer ansatt etter 1. januar 2018 skal kunne benytte ordningen.

Selskapet kan ikke være eldre enn seks år (i tildelingsåret). Selskaper som hovedsakelig driver med passiv kapitalforvaltning er unntatt for ordningen. Dersom selskapet er en del av et konsern, gjelder disse vilkårene for alle selskapene i konsernet.

Regjeringen foreslår at endringene gjøres varige.

Midlertidig økning i startavskrivninger

Et annet av tiltakene for å stimulere investeringer og skape vekst i økonomien etter virusutbruddet, er innføringen av en midlertidig ordning med økte avskrivninger i anskaffelsesåret for saldogruppe d, som omfatter bl.a. biler, maskiner og inventar. Dermed øker avskrivningssatsen for nyanskaffelser fra 20 % til 30 % i anskaffelsesåret i denne saldogruppen.

Endringen omfatter driftsmidler som blir ervervet fra og med tidspunktet forslaget blir iverksatt, og skal gjelde for inntektsåret kun for 2020.

 

Nyhetsbrev