Likestillingsredegjørelse

big image

Formuesforvaltning skal bidra til at våre kunder opplever et rikere liv. I vårt arbeid med å oppfylle dette for våre kunder er vår oppfatning at et størst mulig mangfold i vårt selskap er en viktig forutsetning for å best mulig forstå våre kunders behov og kunne bistå med å nå deres mål. Vi ser mangfold som en viktig faktor for innovasjon, nytenking og utvikling – og dermed en strategisk faktor for å styrke vår konkurranseevne og forretningsinnsikt på alle nivåer.

Mangfold og likebehandling bidrar til et inkluderende arbeidsmiljø. Vårt selskap skal være et såkalt «destination firm», hvor alle føler tilhørighet, trygghet og anerkjennelse. Ulikheter skal verdsettes, og kompetansen som ulikheten fører med seg skal anvendes til beste for våre kunder og medarbeidere.

Tilstand for
kjønnslikestilling 2020

Kvinner
Menn
94
155

Vi har totalt 94 kvinner og 155 menn som utgjør den samlede arbeidsstyrken i Norge

10
1

Vi har 10 kvinner og 1 mann i deltidsstillinger, hvor alle som jobber deltid gjør dette frivillig

4
11

Vi har 4 kvinner og 11 menn som tok ut foreldrepermisjon med et gjennomsnitt antall uker på 18 for kvinner og 13 for menn

0.2
0.2

Fravær på grunn av syke barn 0,2% for kvinner og 0,2% for menn

 • Vi har ingen midlertidig ansatte med unntak av vårt ett- og to- årlige Trainee program
 • Registrert sykefravær 1,1%

Likelønnsvurderingen - hvordan vi har definert ulike stillingsnivåer 1

Vi har kategorisert stillinger som utfører arbeid av lik verdi uavhengig av fagområde. Vi har tatt utgangspunkt i kravene til de aktuelle stillingene og sett på kompetansekravene og andre relevante faktorer som ansvar, nødvendig kompetanse, minimumskrav til utdanning og minimumskrav til yrkeserfaring.

Relevante faktorer i vurderingen har vært plassering i organisasjonen, krav til problemløsning, selvstendighet, fagansvar, personalansvar og/eller budsjettansvar. Ansvar for mennesker har vært tillagt lik vekt som ansvar for et særskilt spesialistområde.

Kvinner Menn Kvinners lønn som andel av menns
Kategori 1 0 7 -
Kategori 2 5 18 98%
Kategori 3 9 18 91%
Kategori 4 19 81 100%
Kategori 5 57 30 100%
Kategori 6 4 1 -
94 155

1 Redegjørelsen er basert på lønnsdata fra alle selskaper i Formuesforvaltnings norske virksomhet pr desember 2020

 • Lønnsdata inkluderer fastlønn, overtid og eventuell variabel godtgjørelse
 • Formuesforvaltere er vurdert til å ha likelønn da alle formuesforvaltere innehar like vilkår og lønnsmodell.
 • Det er et krav om minst fem av hvert kjønn i en gruppe for at resultatene fra lønnskartleggingen kan publiseres

Kategori 1: Konsernledergruppen

Kategori 2: Ledere eller spesialister med betydelig ansvar. Filialledere, Ledere for Investeringsavdelingen, for datterselskaper, leder Compliance, Leder IT, Aktivaklasse ansvarlige, Leder marketing, Head of CX

Kategori 3: Mellomledere eller spesialister med betydelig ansvar. Utvalgte ledere og spesialister fra Investeringsavdelingen, Operations, Pensjon, Formuesforvaltning Forretningsførsel og – Advokatvirksomhet.

Kategori 4: Formuesforvaltere inkludert mentorordning og finansielle rådgivere

Kategori 5: Øvrige spesialister og medarbeidere

Kategori 6: Trainee, internships og dedikerte jr. stillinger

Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering

Den lille, blå boken har vært en av grunnstenene i Formuesforvaltning siden selskapet ble etablert i 2000. Boken beskriver vår visjon, våre verdier og våre etiske retningslinjer. Våre etiske regler skal sikre at vår virksomhet drives etter sunne prinsipper. Vårt omdømme og troverdighet er avhengig av at alle våre medarbeidere opptrer med den høyeste grad av integritet. Ved å etterleve våre etiske retningslinjer bidrar hver enkelt medarbeider til å oppnå vår visjon om å gi våre kunder et rikere liv.

Høy moral er en holdningssak og et levesett, hvor vi må utøve et godt skjønn og være gode eksempler for hverandre. En god leveregel er at våre handlinger ikke skal være i strid hva som ansees som anstendig oppførsel og god skikk mellom mennesker.

I tillegg til «Den lille, blå» har vi vår Policy for Mangfold og Inkludering, som er én av totalt 27 styrende dokumenter for hele virksomheten. Vår Mangfoldspolicy skal fungere som en overordnet beskrivelse av Formuesforvaltnings ambisjon og arbeid innenfor mangfold og inkludering. Mangfoldspolicyen omfatter alle former for mangfold: Erfaring, utdanning, sosial bakgrunn, kjønn, etnisitet, funksjonsgrad, kjønnsidentitet og seksuell orientering, kulturell bakgrunn, livssyn og alder.

icon
icon
icon

Slik jobber vi for å sikre likestilling og ikkediskriminering i praksis

Vi er opptatt av å sikre at vårt mangfoldsarbeid får nødvendig innvirkning på organisasjonen. Dette oppnås gjennom sterk forankring og forpliktelse fra ledelsen i tillegg til skreddersydde aktiviteter for å drive endring. Sammen med målrettet trening, KPI’r og tilhørende måling, er vi overbevist om at vi er på rett vei for å sikre likestilling og ikke-diskriminering i praksis.

Utvalgte aktiviteter

 • Oppdatering av Policy for Mangfold og Inkludering
 • Videreutvikle rekrutteringsprosessen for å sikre objektiv og fordomsfri rekruttering
 • Implementere løpende pulsmålinger for å avdekke medarbeidertilfredshet
 • Etablere partnerskap med nettverk som jobber for å fremme likestilling og mangfold
 • Løpende måling (KPI’r)
 • Evaluere dagens vilkår for foreldrepermisjon for å sikre at eksisterende vilkår er forenlig
  med familie- og arbeidsliv
 • Videreutvikle prosesser og rutiner for objektiv og kompetansebasert evaluering for interne
  karriereveier og forfremmelser
 • Utvikle og implementere opplæringsløp for ledere med personalansvar for å sikre
  nødvendig kompetanse og bevissthet
 • Evaluere system for HR masterdata til støtte for HR analytics og datadrevne beslutninger