Markedskommentar
April 2024
«Turbulent vårmåned»

Christian Lie, sjefstrateg

Markedsutvikling:

April ble preget av svakere aksjemarkeder, stigende råvarepriser, høy geopolitisk usikkerhet og stigende markedsrenter. Økonomiske data var gjennomgående bedre enn ventet, men i avtagende retning.  

Gjennom årets første kvartal steg aksjemarkedene i takt med økte fremtidige renteforventninger, i hovedsak fordi renteoppgangen ble kompensert av økonomiske lyspunkter fra USA, Europa og Kina. I april bidro nye negative inflasjonsoverraskelser i USA til at renteoppgangen begynte å bite hardere spesielt for de rentefølsomme delene av aksjemarkedet. Vi kom inn i april med høy optimisme blant investorer, og det skulle dermed ikke store skuffelsene til for et lite tilbakefall. Globale aksjer var på det meste ned fem prosent målt i dollar, men kursene trakk noe oppover igjen i slutten av måneden.   

Beste aksjeregion i april ble det kinesiske markedet, som steg etter lyspunkter fra industrisektoren. Stigende råvarepriser og en oljepris tett på nitti dollar fatet bidro til en relativt god utvikling for norske aksjer, som steg tre prosent. Globalt ble vekstaksjene månedens tapere med et samlet kursfall på litt over to prosent målt i dollar, noe som også tynget det amerikanske aksjemarkedet relativt til det europeiske, som er mer verdiorientert. Globalt ble forsyningssektoren den beste med nær to prosent verdiøkning, etterfulgt av defensive forbruksvarer. Svakeste sektorer ble informasjonsteknologi, telekommunikasjon, eiendom og energi – alle med kursfall på over fire prosent, målt i dollar.  

 

Økonomiske lyspunkter kombinert med vedvarende inflasjon og stramme arbeidsmarkeder, har bidratt til forventninger om at rentenivået, spesielt i USA, vil forbli høyt lenger enn tidligere antatt. Ved inngangen til året priset investorene inn 6-7 amerikanske rentekutt i 2024. I dag prises det inn litt over ett rentekutt, med stigende sannsynlighet for at neste endring blir en renteheving. Dette har bidratt til høyere markedsrenter, noe som har tynget kursutviklingen i obligasjonsmarkedet. Særlig gjelder dette statsobligasjoner, som i USA er ned 3-4 prosent siden årsskiftet, men også globale selskapsobligasjoner som nå er ned 2,7 prosent i samme periode. Tendensen gjentok seg i april med et kursfall for selskapsobligasjoner på drøye en prosent. Høyrenteobligasjoner er mindre følsomme for renteendringer, men desto mer påvirket av risikopåslagene og forventninger om gjeldsbetjeningsevne. Noe høyere økonomisk optimisme har bidratt til å holde risikopåslagene lave, noe som har ført til at globale høyrenteobligasjoner er opp nær en halv prosent i år. 

Uroen i Midtøsten skremte ikke investorene særlig lenge, og oljeprisen har falt tilbake fra toppen tidlig i april. Andre råvaremarkeder har fortsatt prisoppgangen inntil helt nylig, med eksempelvis prisen på edle metaller og industrimetaller opp rundt tolv prosent siden årsskiftet. Førstnevnte kan knyttes til geopolitisk usikkerhet, mens sistnevnte kan relateres til bedringstegn i kinesisk og global industrisektor. Eksempelvis steg kobberprisen tretten prosent i april alene.  

Økonomisk situasjon:

Bank of America sin samleindikator over mer enn åtti økonomiske og finansielle faktorer falt marginalt fra mars til april, men med fortsatt 82 prosent av dataene i nøytralt eller positivt område. Dette er nær det mest optimistiske signalet for verdensøkonomien og finansmarkedene på to år.

Globale innkjøpssjefsindikatorer (PMI) viste ved inngangen til april bedring både i industri- og servicesektorene. Samleindeksen for begge lå da på 52,3 poeng, godt innenfor det som defineres som fremgang og høyeste nivå siden juni i fjor.

Tegn til bedring i global økonomi, stigende råvarepriser og stramme arbeidsmarkeder er ikke oppskriften for rentekutt fra sentralbankene. Tvert imot vil stigende etterspørsel etter varer, tjenester og arbeidskraft kunne legge ytterligere press på ressurser og lønninger, som igjen kan bidra til å holde inflasjonen på et høyere nivå enn sentralbankene er komfortable med. Ser vi på konsumprisveksten var den i april på 3,48 prosent i USA, 2,4 prosent i Eurosonen og 3,9 prosent i Norge. Ved inngangen til mai ble finansmarkedene rystet av at lønnsveksten i USA steg til 4,8 prosent.

BNP-veksten for første kvartal i USA så ved første øyekast skuffende ut på 1,6 prosent, ned fra 3,4 prosent i fjerde kvartal 2023. Tallene ble likevel dempet av svake eksportdata og lagerjusteringer, begge urolige dataserier. Det viktigste var at det private forbruket og investeringene viste fornyet styrke. Dette indikerer at lav arbeidsledighet, god reallønnsvekst og ekspansiv finanspolitikk underbygger fortsatt god utvikling i amerikansk økonomi. En indikator for BNP-veksten inneværende kvartal viser i øyeblikket 3,3 prosent BNP-vekst.

At inflasjonen har falt mer og økonomien er relativt sett svakere enn i USA, borger for mer snarlige rentekutt fra ECB enn fra Fed og Norges Bank. At den amerikanske sentralbanken i tillegg synes å være mer bekymret for inflasjon igjen, har bidratt til markant styrkelse av den amerikanske dollaren. En importvektet dollarindeks er opp over fire prosent siden årsskiftet, hvorav tre prosent mot euro og elleve prosent mot japanske yen. Norske kroner har svekket seg ni prosent mot dollar og over fem prosent mot euro i år.

Hovedpunkter april 2024

Kommentaren fortsetter under

-0,91% Global aksjeindeks (NOK)
+0,93% Nordisk aksjeindeks (NOK)
-1,7% Global obligasjonsindeks
-0,34% Norsk obligasjonsindeks

Utsikter for finansmarkedene:

Bruker vi rammeverket med de seks ulike drivkreftene jeg har beskrevet i tidligere månedskommentarer er bildet positivt, men blandet. Det er dog sjelden alt peker i riktig retning.  

  • Amerikanske renter har som nevnt fortsatt å stige. Goldman Sachs peker på at videre økning i markedsrentene vil utgjøre en trussel for videre fremgang i aksjemarkedene 
  • Økonomiske indikatorer peker i riktig retning, og så langt i år har investorene akseptert renteoppgangen fordi økonomiske utsikter og selskapsinntjening er i bedring.  
  • Nettopp derfor vil inntjeningsforventningene kunne bli avgjørende, og her øker nå antallet inntjeningsestimater som justeres opp, relativt til de som justeres ned.  
  • Verdsettelsen av aksjer kom marginalt ned utenfor Norge i april, men må fortsatt sies å være på den dyre siden, spesielt i USA og dermed til dels også for globale aksjer. Prisingen er ikke så høy at den er til hinder for videre fremgang, men igjen vil dette være avhengig av at økonomien og selskapsinntjeningen ikke svikter.  
  • Risikopåslagene for globale høyrenteobligasjoner er til tross for noe oppgang i april, fortsatt på lave nivåer. Dette reflekterer en forventning om lite gjeldsmislighold fra utstederne. Lave risikopåslag demper muligheten for videre kursoppgang og øker følsomheten for skuffelser.  
  • Investorsentimentet har dempet seg gjennom april og er mer eller mindre nøytralt. 

Høyere renter gir midlertidige kursfall for obligasjonsfond, men gjør samtidig forventet avkastning de neste årene mer attraktiv. Bedring i økonomien og vedvarende inflasjonsfokus demper obligasjonskursene på kort sikt, men er samtidig en positiv impuls til aksjemarkedet.  

Som vanlig taler dette for en bred portefølje med både fugl og fisk.  

Aksjemarkedet i figurer

Rentemarkedet i figurer

Porteføljeforvaltning
Bevare & Utvikle / Marked & Investering

Hva er porteføljeforvaltning?

Nå du har en investeringsportefølje hos Formue kan du velge mellom rådgivende forvaltning og porteføljeforvaltning.  I praksis velger du i hvilken grad du ønsker være involvert i den løpende forvaltningen av porteføljen. Her forklarer vi forskjellen mellom de to forvaltningsformene og gir deg fire fordeler med porteføljeforvaltning.

Les mer