Velkommen

Bred
verdiskapning

Formue visjon er å gi våre kunder et rikere liv. I den visjonen ligger det et løfte om å levere en ansvarlig forvaltning av kapitalen kundene har betrodd oss. Vårt oppdrag omfatter imidlertid mer enn å skape en finansiell avkastning. Kapital er for mange kun et middel for å realisere de viktige målene i livet. Først når vi bistår med å nå disse målene, oppfyller vi vår visjon fullt ut.

I fjor utviklet vi derfor et helt nytt rammeverk – trygghet, bevare og utvikle og skape. Rammeverket skal gjøre det enklere å få en oversikt over dagens situasjon, se muligheter og planlegge for hvordan man kan nå sine mål. Dette gjør oss i stand til å gi en enda bredere og dypere rådgivning på de områdene kundene mener er viktige for deres liv.

Hvert år investerer vi betydelige beløp i både den digitale og den personlige kundeopplevelsen. I fjor forsterket vi mange av våre 20 lokalkontorer i Norge og Sverige med nye formuesforvaltere. Vi setter også stor pris på alle de gode tilbakemeldingene vi har fått fra kundene på våre nye digitale løsninger, som blant annet inkluderer den nye appen og en digital kartlegging av kundenes mål og behov.

Som en uavhengig aktør har vi ingen egne produkter. Vi står fritt til å velge blant verdens beste forvaltere når vi skal hjelpe våre kunder å investere. Det å levere kvalitet til riktig pris ligger i vårt DNA, og i løpet av det siste året har vi redusert kundenes

kostnader på flere områder. Vi praktiserer full åpenhet rundt alle kostnader i kundenes investeringer og de honorarer vi mottar fra våre kunder.

I år feirer Formue 20 år. Vi gikk inn i jubileumsåret med et av de beste avkastningsårene noensinne for våre kunder i ryggen. Takket være et meget godt globalt aksjemarked endte samlet kundeavkastning i 2019 på 8,7 milliarder, og den gjennomsnittlige porteføljen var opp 12 prosent. Utviklingen i første kvartal 2020 er preget av et kraftig fall i finansmarkedet, som følge av korona­ viruset. Vi ser at investeringsmodellen fungerer godt både i oppgangsperioder og når store uventede børsfall inntreffer.

Det er selvsagt hyggelig når vi får bevis på at vår investeringsmodell fungerer. For meg og mine gode kolleger er det likevel vel så inspirerende når vi møter kunder som opplever at vår rådgivning bidrar til å redusere bekymringer eller realisere mål – og at vi med det bidrar til å gi dem et rikere liv her og nå.

Jeg er stolt av og takknemlig for den reisen vi har hatt sammen med våre kunder disse første 20 årene. Vi gleder oss til fortsettelsen.

Tusen takk for tilliten så langt.

Øystein Bø, administrerende direktør

Hovedpunkter 2019

Kundeavkastning

8,7 mrd.

Forvaltningskapital
pr. 31.12

81,4 mrd.

Driftsresultat

93 mill.

Prospera Kantars
Private Banking­-kåring:

#1
Rammeverk

Vårt rammeverk

logo

Trygghet

Du skal føle deg trygg på at du kan leve det livet du ønsker uansett.

Vi bistår med å skaffe oversikt over din personlige økonomi slik at du kan se alle behov og muligheter. Vi gjør en skattemessig og juridisk gjennomgang av hele din situasjon og sørger for at du får kontroll på viktige dokumenter som testament og fremtidsfullmakt. Vi gir deg rådgivning knyttet til digital og fysisk sikkerhet.

logo

Bevare & Utvikle

Du skal bevare og videreutvikle det som er skapt for fremtiden og for dem som kommer etter deg.

Vi sørger for at du får en investeringsstrategi med en risikoprofil som passer for deg og din familie. Vi gir deg tilgang til alle aktivaklasser og investeringer som vanligvis kun er tilgjengelig for profesjonelle investorer​, og sørger for at du gjør investeringer som er i tråd med ditt verdisyn.

logo

Skape

Du skal ha handlingsrom for å kunne gjøre det du brenner for.

Vi gir deg oversikt og hjelper deg å balansere kapital mellom livsstil, finansiell kapital og gründerkapital. Vårt tjenestetilbud frigjør tid slik at du kan fokusere på det som er viktig for deg, og sammen kan vi legge en plan for å realisere ditt samfunnsengasjement.

Forvaltning Investeringsåret 2019

Veksten i kapitalen vi har
under rådgivning og forvaltning

Slik økte
kapitalen i 2019

slider

Slik er
kapitalen plassert

slider

Avkastningen
kundene har fått

slider
Verdiskapning

Vi skaper verdi for
kundene der de er

Kundene får tid og energi til å bruke på det som engasjerer dem

Trine Bratsberg Larsen

Vi møter mange dyktige entreprenører her i Telemark som har lykkes med å skape store verdier. Som formuesforvaltere hjelper vi dem med å gjøre livet bedre her og nå. Vi bevarer og utvikler verdiene som er skapt, slik at de ikke trenger å bruke dyrebar tid på å fordype seg i ulike investeringsprodukter. Vi hjelper kundene med å definere hva som virkelig er viktig, slik at tid og kapital kan fordeles i tråd med det. Gjennom vår rådgivning og tjenester får dyktige entreprenører tid og energi til å bruke på det som engasjerer dem

Kapitalen plasseres i internasjonalt anerkjente fond som har vist solide resultater

Normann Oftedal

Kundenes langsiktige mål og behov er alltid utgangspunktet når vi bygger opp deres investeringsporteføljer. De får tilgang til internasjonale fond som er nøye utvalgt og som normalt kun er åpne for profesjonelle investorer. Her i Stavanger har vi mange gründere som kunder. Vi gir dem mulighet å investere i noen av verdens ledende Private Equity-fond, som tilfører kapital til spennende vekstselskaper. På den måten bidrar de til at enda flere gründere lykkes med å skape noe nytt. Det synes de er verdifullt.

Vi sørger for at verdiene overføres til neste generasjon på best mulig måte

Monica Salthella

En formue er større enn kun de finansielle verdiene. Et kjært barndomshjem, en fritidseiendom, eller en rolle i et familieselskap kan fort bli kilde til konflikt for neste generasjon. Dette opptar stadig flere vestlendinger, og de kommer til oss for å få råd rundt hvordan de kan sikre et vellykket generasjonsskifte. Vi skaper ro og trygghet ved å legge til rette for åpenhet og god dialog med neste generasjon, samtidig som våre advokater sørger for at viktige dokumenter er på plass ved livskriser som sykdom, skilsmisse eller dødsfall.

Bærekraft

Samfunnsansvar

God livskvalitet handler mye om å finne den rette balansen. Stadig flere ønsker å finne en holdbar balanse mellom det livet de lever og miljøet.

Med kapital kommer et ansvar og en mulighet til å påvirke. Det ansvaret er vi bevisst.

Formue skal sette positive spor for en bærekraftig og ansvarlig forvaltning av kundenes midler via kompetanse, påvirkning og formidling av oppnåelse.

Vi skal være et forbilde i bransjen, med holdbarhet som en integrert del av vårt arbeid.

Ulike måter vi utfører vårt samfunnsansvar på:

icon

I 2020 har vi blitt en del av Skift, et nettverk med de mest klima- ambisiøse selskapene i Norge. Medlemmene av Skift skal drive frem gode bærekraftige løsninger som bidrar til at Norge når sine klimamål.

icon

I mange år har vi hatt et nært og gjensidig samarbeid med Partnership for Change, en stiftelse som fokuserer på å hjelpe kvinner til å bli selvhjulpne gjennom utdannelse og entreprenørskap.

icon

Bærekraft og ESG er en integrert del av den vurderingen vi gjør når vi velger forvaltere, for å understøtte risikojustert avkastning.

icon

Vi er medlem av GRESB, en industrietablert organisasjon som jobber for å fremme rapportering om eiendommers bærekraftsprofil.

icon

Gjennom våre eiendomsporteføljer investerer kundene i eiendom som oppgraderes til mer miljøvennlige bygg.

icon

De to siste årene har vårt hovedkontor blitt oppgradert til dagens standarder for energieffektivitet. Vi er opptatt av å redusere matsvinn, og kildesorterer alt avfall ved kontoret.

Formue Årsmelding 2019

Selskapet i 2019

Eierstruktur i Formue

Ledere og ansatte

Ringgården

Pecunia

Øvrige

Et godt år

2019 ble et godt år for Formue, dog noe svakere enn 2018. En noe svakere kundetilgang i første halvår ble avløst av en god kundevekst i annet halvår, som har ytterligere forsterket seg i 2020. Vi har også i 2019 investert betydelig i den digitale kundeopplevelsen, vår samhandlingsplattform, vårt datavarehus og økt digital sikkerhet. Investeringene har gitt resultater i form av bedre kundeopplevelse og høyere kvalitet i driften. Selskapet har også investert betydelige ressurser og tid i opplæringen av våre ansatte for å øke kvaliteten i rådgivningen til kundene.

Nøkkeltall fra regnskapet
(NOK mill., IFRS)
Driftsinntekter Driftsresultat Resultat etter skatt Totalkapital Egenkapitalandel
2019 685 93 48 663 48 %
2018 685 128 81 581 55 %

Personal

Vi investerer stadig mer i våre ansattes kompetanse, med økt bruk av video og nettbasert opplæring. Vi sponser hvert år Executive MBAs på blant annet Handelshögskolan i Stockholm og Handelshøyskolen BI i Oslo for utvalgte ansatte. Gjennom 15 år har vi gitt 33 flinke kandidater som har fullført videregående skole et karrierespringbrett gjennom ett eller to års traineeopphold. De er gode ambassadører, og mange kommer tilbake for prosjektarbeid. Vi er rangert blant de 100 mest attraktive arbeidsgiverne i Universums undersøkelse.

Viktige hendelser

  • Datterselskapet Griff Kapital, som satser mot institusjonelle kunder, viser en fin utvikling og har nå 28 milliarder kroner under rådgivning.
  • Burenstam & Partners ekspanderte videre på det svenske markedet og har en samlet kapital under rådgivning og forvaltning på 12 mrd. SEK.
  • Forretningsførsel tilbys nå i Ålesund (ny i 2019), Trondheim, Gjøvik, Bergen, Drammen og Oslo.
  • Gjennomførte 67 kundearrangementer.
  • Utførte 182 skattemessige og juridiske gjennomganger for kunder.
  • Satset kraftig med 17 nye formuesforvaltere.
  • Satset videre på den digitale spareroboten Kron, som pr. 31.12.2019 hadde ca. 20 000 registrerte brukere. Fra 2020 skilles Kron ut av konsernet, men går videre med de fleste av Formue aksjonærer på eiersiden.
  • Videreutviklet kundeappen som nå er tilgjengelig både på IOS og Android i Norge og Sverige.
  • Økte bruken av CRM- og samhandlingsverktøyet SalesForce og er nå foretrukket samarbeidspartner for Salesforce i Europa.

Våre ansatte

287

Antall ansatte 31.12.2019

14

Økning i antall ansatte 2019

37 %

Andel kvinner

30 %

Andel kvinnelige ledere

12

Antall nasjonaliteter

2,1 %

Registrert sykefravær

12 år

Gjennomsnittlig antall år som rådgiver i Formue

Vår rådgivning

Advokattjenester
Forretningsførsel
Digital sikkerhetstjeneste

Diskresjonær forvaltning
Investeringsrådgivning

Kunst
Filantropi