Personvern, cookies og GDPR

Personopplysninger er informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person. Dette omfatter fysisk og elektronisk dokumentasjon, samt telefonopptak.

Virksomhetens fulle navn og kontaktinformasjon:

Formuesforvaltning AS
E-post: kommunikasjon@formue.no
Tlf: (+47) 24 12 44 00
Postadresse: Postboks 1777 Vika, 0122 Oslo

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 30.01.2020.

Hvordan vi innhenter personopplysninger

Fra deg i forbindelse med påmeldinger og bestillinger

Vi får personopplysninger fra deg når du melder deg på vårt nyhetsbrev, et av våre arrangementer eller bestiller magasinet Formue.

Fra deg i forbindelse med rådgivning og kommunikasjon

Formuesforvaltning AS, Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS, Formuesforvaltning Forretningsførsel AS og Formuesforvaltning Advokatfirma AS, heretter betegnet som Formuesforvaltning, innhenter og behandler personopplysninger fra deg for å gjennomføre egnethetsvurdering i henhold til verdipapirhandelloven, og for å kunne yte investeringsrådgivning.

Helhetlig investeringsrådgiving forutsetter at det innhentes blant annet informasjon om dine finansielle plasseringer, personlige forhold, investeringsmål, din økonomisk situasjon og risikovillighet.

All løpende kommunikasjon med deg, både e-post, møtereferater og øvrige notater vil lagres. Denne lagringen er nødvendig i henhold til verdipapirhandelloven og sikrer at eventuelle endinger i din situasjon eller besluttede tiltak er dokumenterte.

Du har mulighet til å gi beskjed dersom det er informasjon i møtereferater som du ikke ønsker at lagres.

Opplysninger som innhentes vil sammenfattes i din personlige Formuesplan som vil være tilgjengelig på din personlige side minformue.no.

Fra andre kilder

For å sikre god kvalitet av kundedata og etterleve krav i lover kan Formuesforvaltning komplettere innhentede opplysninger fra deg med informasjon fra private eller offentlige registre.

Hvordan vi behandler personvernopplysninger

Investeringsrådgivning

Vi bruker personopplysninger for å kunne yte investeringsrådgivning, samt å gjennomføre egnethetsvurdering forut for dette.  Dette er lovpålagt gjennom verdipapirhandelloven.

Kundeadministrasjon

Vi behandler personopplysninger til kundeadministrasjon for å oppfylle vår avtale med deg. Dette innebærer å sende fakturaer, gjennomføre betalingstransaksjoner, svare på henvendelser og å administrere ditt kundeforhold.

Analyse

Formuesforvaltning kan som et ledd i å forbedre tjenesteleveransene anvende personopplysninger til analyseformål. Slik behandling er begrunnet i vår legitime interesse i å gi deg gode tjenester.

Kundeoppfølging og markedsføring

Vi behandler personopplysninger til kundeoppfølging og markedsføring, samt å dele innsikt i aktuelle temaer når vi mener vi har noe som er nyttig for mottakeren. Dette er begrunnet i vår legitime interesse i å tilby relevante tilbud til våre kunder.

Når du melder deg på vårt nyhetsbrev, et av våre arrangementer eller bestiller magasinet Formue, legger vi deg inn som abonnent i våre epost-lister.

Du kan når som helst melde deg av ved å følge lenken i bunnen av siste e-post du har mottatt, eller gi oss beskjed på kommunikasjon@formue.no. Vi fjerner deg da umiddelbart fra ønskede epost-lister.

IT-administrasjon

Formuesforvaltning anvender eksterne IT-leverandører som kan behandle eller oppbevare personopplysninger. Behandling og oppbevaring av personopplysninger vil foretas primært innen EØS-området, men ved behov kan det også være utenfor. Dersom behandling og lagring av personopplysninger foretas utenfor EØS-området skal dette reguleres i henhold til samme krav som stilles til norsk personvernlovgivning. IT-administrasjon er begrunnet i vår legitime interesse i å vedlikeholde våre informasjonssystemer, samt for å levere våre tjenester til deg. [Du kan finne en oppdatert liste over eksterne leverandører utenfor EØS-området her]

Formuesforvaltning mottar leveranser fra selskaper innad i konsernet. Behandling av personopplysninger kan utføres i morselskapet Formuesforvaltning AS eller tilknyttede datterselskaper (oversikt tilgjengelig her).

Taushetsplikt

Ansatte og tillitsvalgte i Formuesforvaltning plikter å bevare taushet om den informasjon disse mottar i forbindelse med kundeforholdet.

Taushetsplikten omfatter ikke opplysninger som er offentlig tilgjengelig, opplysninger som pliktes gitt til domstolene eller offentlige myndigheter og opplysninger som åpenbart ikke er av konfidensiell natur.

Cookies
Telefonopptak

Vi gjør oppmerksom på at Formuesforvaltningtar lydopptak av alle telefonsamtaler med formuesforvaltere (inkl. mobiltelefon) som følge av lovkrav som gjelder for verdipapirforetak i Norge. Opptakene vil bli lagret i minimum tre år.

Samtaler kan gjennomgås i kontrolløyemed av Compliance & Risk-avdelingen i Formuesforvaltning eller den Formuesforvaltning utpeker til å ivareta denne funksjonen. Formuesforvaltning kan bli pålagt å utlevere lydopptak og eller annen dokumentasjon knyttet til andre kommunikasjonskanaler til norske offentlige myndigheter og andre som kan kreve dette i medhold av lov.

Mer informasjon om telefonopptak finner du her.

Samtykke

Du kan samtykke til blant annet å motta informasjon og kommunikasjon fra Formuesforvaltning.  Hva du eventuelt velger å samtykke til vil fremgå av samtykketeksten.

Du kan når som helst melde deg av ved å følge lenken i bunnen av siste epost du har mottatt, eller gi oss beskjed på kommunikasjon@formue.no. Vi fjerner deg da umiddelbart fra ønskede epost-lister.

Dine rettigheter

På betingelser fastsatt i lov, har du følgende rettigheter:

Rett til informasjon:

Å få mer detaljert informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.

Rett til innsyn:

Å få utlevert kopi av opplysninger som vi har om deg. Merk at innsynsretten ikke gir deg rett til innsyn i opplysninger om andre enn deg selv, og at vi ikke gir innsyn i våre forretningshemmeligheter.

Rett til korrigering:

At vi oppdaterer opplysninger om deg og retter eventuelle feilaktige opplysninger.

Rett til sletting:

At vi sletter opplysninger om deg som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.

Rett til dataportabilitet:

Å få tilgang til enkelte av dine personopplysninger i et strukturert og maskinlesbart format.

Rett til å protestere:

At vi ikke bruker opplysninger om deg der dette er basert på en legitim interesse, med mindre vår interesse i behandlingen veier tyngre enn dine interesser.

Rett til begrensing:

At vi begrenser hvordan vi bruker opplysninger om deg mens en klage er under behandling.

Rettighetene kan utøves gjennom minformue.no, ved å ta kontakt med din formuesforvalter, eller ved å bruke kontaktinformasjonen nevnt ovenfor.

Hvis du mener at vi bryter personvernregelverket eller ønsker å klage på vår bruk av dine personopplysninger av en annen grunn, kan du klage til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å først ta kontakt med oss, slik at vi kan gi svar og avklare eventuelle misforståelser.

Du har rett til kostnadsfritt å få informasjon om hvilke personopplysninger som behandles av Formuesforvaltning og øvrige selskaper i samme konsern. Henvendelsen skal rettes til personvern@formue.no.

Lagring og sletting av data

Formuesforvaltning oppbevarer personopplysninger om kunder så lenge kundeforholdet varer.

Ved avslutning av avtaleforholdet oppbevares opplysninger om transaksjonsinformasjon og avtaledokumenter i ti år etter at siste produkt rådgitt av Formuesforvaltning er avhendet. Etter dette vil personopplysningene slettes eller anonymiseres.

Annen kundeinformasjon slettes to år etter at kundeforholdet er opphørt.

Markedsføringsinformasjon, inkludert eventuelle kundeprofiler, slettes så snart som mulig etter at kundeforholdet er opphørt og senest innen tre måneder.

Eventuell informasjon om svindel og misligheter lagres i ti år.

Opplysningsplikt

Kunden er kjent med at Formuesforvaltning kan være forpliktet til å gi offentlige myndigheter alle relevante opplysninger knyttet til kundeforholdet eller enkelttransaksjoner. Dette kan sikre at kunden opplyses om at slike opplysninger er gitt.

Formuesforvaltning innberetter til skattemyndighetene informasjon om beholdninger og enkelte transaksjoner på klientkonti og forvalterregistreringskonti. Dette gjøres for å sikre korrekt skattebehandling for Formuesforvaltnings kunder, samt for å møte opplysningsplikten i ligningsloven § 6-17 nr. 3.

Klar til å komme i gang?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg raskt.

Kontakt oss

Få innsikten rett i innboksen.

Vi sender deg bare informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Kontaktskjema

Fyll ut kontaktskjemaet, så kontakter vi deg

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.