Uavhengighet

icon

Helt siden starten har vi hatt én tydelig ledestjerne for all vår virksomhet; at kundens interesse alltid skal komme først. Dette ligger til grunn for alt vi gjør, hvordan vi jobber og definerer selve kulturen i selskapet. Hvordan oppfyller vi kravene for uavhengighet?

Skille mellom uavhengige og ikke-uavhengige aktører

Et verdipapirforetak skal i god tid før det yter investeringsrådgivning opplyse kunden:

  • Om investeringsrådgivning skal ytes på uavhengig eller ikke-uavhengig grunnlag og forklare hvorfor
  • Hvorvidt råd er basert på en bred eller på en mer begrenset analyse av ulike typer finansielle instrumenter
  • Om utvalget er begrenset til finansielle instrumenter utstedt eller levert av enheter som har nær forbindelse med verdipapirforetaket eller andre juridiske eller økonomiske forhold
  • Om verdipapirforetaket skal yte periodisk vurdering av egnethet av finansielle instrumenter som anbefales til kunden
image

Uavhengighet er viktig i alt vi gjør

icon

Vår rådgivning

Verdien av en uavhengig formuesforvalter er å ha noen som kan se ting fra utsiden og hjelpe med å implementere løsninger tilpasset dine behov og ditt livsløp.

icon

Investeringene vi anbefaler

En verktøykasse uten egne produkter eller eiere som påvirker hvordan porteføljer settes sammen og produkter velges.

icon

Våre honorarer

Vi tar kun betalt fra deg for arbeidet som utføres, og har ikke andre interesser som kan påvirke hensynet til ditt beste.

icon

Vår tjenestemeny

All vår kraft brukes til å levere god formue og alt som hører med dette. Vi har derfor ikke virksomhetsområder som kan komme i konkurranse med dette eller dine interesser.

Formue – en uavhengig aktør

Rådgivningsprosessen

All vår rådgivning starter med at vi sammen med deg utarbeider din formuesplan. Hensikten med prosessen er at du oppnår eierskap til din situasjon, dine målsettinger og preferanser samt en strategi som skal bidra til at du faktisk når målene dine. I dette inngår også en skattemessig og juridisk gjennomgang utført av Formues advokater. En investeringskomité vil alltid gjennomgå formuesplanen og komme med innspill til ansvarlig formuesforvalter underveis i prosessen. Vi er løpende i dialog med våre kunder. En gang i året gjør vi sammen en dypere gjennomgang for å avdekke om det har skjedd ting som endrer forutsetningene i den gjeldende formuesplanen.

Porteføljeforvaltning

Formuen er basert på en bred analyse av investeringsmuligheter globalt innenfor aktivaklassene pengemarked, obligasjoner, aksjer og alternative investeringer. Selskapet har en dedikert investeringsavdeling på 20 medarbeidere som utelukkende fokuserer på spørsmål knyttet til allokering av kapital, utvelgelse og oppfølging av forvaltere. På grunnlag av et bredt univers av investeringsmuligheter lager vi anbefalte porteføljesammensetninger og konkrete forvaltervalg. Investeringsavdelingen samarbeider med våre formuesforvaltere for å sørge for at forvaltningen er best mulig tilpasset dine behov.

Transparent honorarmodell

Formue har kun én oppdragsgiver – deg – og vi tar oss utelukkende betalt direkte fra deg for det oppdraget vi utfører. Alle returprovisjoner og rabatter som oppnås i våre forhandlinger med fondsleverandørene går uavkortet til deg. Etter hvert som Formues kapital under forvaltning øker, vil du derfor automatisk oppnå forbedrede betingelser. Dette fordi volum hos den enkelte fondsforvalter betyr mye for de betingelsene som oppnås. Det utstedes kreditnota for returprovisjoner og beløpene utbetales til din kundekonto.

Forholdet til nære forbindelser

Formue har ingen konsesjon for forvaltning av verdipapirfond og har derfor ingen egne produkter. Det finnes heller ingen nære forbindelser som påvirker selskapets anbefalinger av produkter, hverken juridiske eller økonomiske avtaler.

Hva betyr Formues uavhengighet for deg?

Som kunde i Formue kan du være trygg på at rådene som gis har til hensikt å være i din interesse, og at de har som formål å møte dine behov og målsettinger. Formue har ingen nære forbindelser eller økonomiske incentiver som kan påvirke hvilke råd du som kunde får.

Det å være en aktør som tilbyr helhetlig rådgivning er et stort oppdrag som krever både bred og dyp faglig kompetanse. Du som kunde skal vite at det finnes ressurser i selskapet til å sikre at dette skjer på en god måte. I mange tilfeller vil en hel gruppe med personer være involvert fra ulike fagfelt; finansiell planlegging, investeringsanalyse, allokering/markedssyn, juridisk og skattemessig vurderinger, regnskap, bankfaglig vurderinger og tema innenfor pensjon og forsikring. Alle formuesforvaltere med ansvar for kundeoppdrag er autorisert under AFR-ordningen.

For å møte dine målsettinger er det viktig å utarbeide en god strategi. Neste skritt blir å implementere en portefølje med egnede investeringsløsninger. Som kunde i Formue skal du være trygg på at vi har nødvendige ressurser til å løse dette oppdraget med et blikk på alle tilgjengelige aktivaklasser og med et globalt avtrykk. Det er et stort arbeid som krever mye ressurser. Derfor har vi en egen investeringsavdeling som har tilgang til systemer, verktøy og informasjon som gjør dem enda bedre.

Formue er et selskap som kan tilby kombinasjonen av tilstrekkelig størrelse og nærhet til deg som kunde. Store nok til å kunne ha den nødvendige kompetansen, og til å kunne tilby attraktive investeringsmuligheter. Nære nok til å virkelig forstå din situasjon, og til å kunne være din rådgiver og sparringspartner over tid.

Klar til å komme i gang?

For å hjelpe deg på best mulig måte, trenger vi å vite litt mer om deg og dine planer.

Kontakt oss