Mangfold, inkludering og likebehandling

big image

Formue skal bidra til at våre kunder opplever et rikere liv. I vårt arbeid med å oppfylle dette for våre kunder er vår oppfatning at et størst mulig mangfold i vårt selskap er en viktig forutsetning for å best mulig forstå våre kunders behov og kunne bistå med å nå deres mål. Vi ser mangfold som en viktig faktor for innovasjon, nytenking og utvikling – og dermed en strategisk faktor for å styrke vår konkurranseevne og forretningsinnsikt på alle nivåer.

Mangfold og inkludering bidrar til et inkluderende arbeidsmiljø. Vårt selskap skal være et såkalt «destination firm», hvor alle føler tilhørighet, trygghet og anerkjennelse. Ulikheter skal verdsettes, og kompetansen som ulikheten fører med seg skal anvendes til beste for våre kunder og medarbeidere. 

Overordnet målsetning: 

Vårt arbeid for mangfold og inkludering gjelder for alle dimensjoner av mangfold. Suksessfull implementering krever sterk forankring og ledelse. Med en skreddersydd tilnærming, vil hele virksomheten omfattes i vårt arbeid for mangfold og inkludering. 

Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering

Den lille, blå boken har vært en av grunnstenene i Formue siden selskapet ble etablert i 2000. Boken beskriver vår visjon, våre verdier og våre etiske retningslinjer. Våre etiske regler skal sikre at vår virksomhet drives etter sunne prinsipper. Vårt omdømme og troverdighet er avhengig av at alle våre medarbeidere opptrer med den høyeste grad av integritet. Ved å etterleve våre etiske retningslinjer bidrar hver enkelt medarbeider til å oppnå vår visjon om å gi våre kunder et rikere liv. 

Høy moral er en holdningssak og et levesett, hvor vi må utøve et godt skjønn og være gode eksempler for hverandre. En god leveregel er at våre handlinger ikke skal være i strid hva som ansees som anstendig oppførsel og god skikk mellom mennesker. 

I tillegg til «Den lille, blå» har vi vår Policy for Mangfold og Inkludering, som er én av totalt 28 styrende dokumenter for hele virksomheten. Vår Mangfoldspolicy skal fungere som en overordnet beskrivelse av Formues ambisjon og arbeid innenfor mangfold og inkludering. Mangfoldspolicyen omfatter alle former for mangfold: Erfaring, utdanning, sosial bakgrunn, kjønn, etnisitet, funksjonsgrad, kjønnsidentitet og seksuell orientering, kulturell bakgrunn, livssyn og alder. 

Årlig utarbeides det egne handlingsplaner tilknyttet området. For 2022 vil følgende områder særskilt få fokus: 

  • Videre arbeid med rekrutteringsprosessen for å sikre objektiv og fordomsfri rekruttering 
  • Innkjøp av HR system for å støtte HR analytics og datadrevne beslutninger 
  • Gjennomføre workshops og dialogmøter med utvalgte samarbeidspartnere for å sikre læring og videre utvikling av våre prosesser 
  • Implementere opplæringsløp for ledere og medarbeidere for å sikre nødvendig kompetanse og bevissthet –  «inkluderende kultur» 
  • Måle videre på våre KPI’er og løpende rapportere på disse 
icon
icon
icon

Samarbeidspartnere

Formue er founding partner av Kvinner i Finans Charter.  

Kvinner i Finans Charter sitt formål er å bidra til å øke andeler kvinner i lende posisjoner i finansnæringen i Norge. Les mer her. 

Tall fra Finans Norge viser at utviklingen i finansbransjen går sakte. For eksempel var det i 2020 kun 24 prosent av systemutviklere og programmerere som var kvinner. Forskning sier at flere kvinner i ulike ledende posisjoner bidrar til større produktivitet og lønnsomhet. 

Ved å signere charteret forplikter vi oss til fire prinsipper:

big image

Formue har inngått samarbeid med Big Enough Global.  

Big Enough Global bistår virksomheter med å øke andelen flerkulturelle talenter, gjennom innspill til konkrete mål og tiltak. Les mer her. 

– «Vi skal bruke kunnskapen for å implementere tiltak i egen virksomhet slik at vi bedre kan tiltrekke, rekruttere, beholde og utvikle flerkulturelle talenter hos oss.» HR, Formue 

Tilstand for
kjønnslikestilling 2021

Kvinner
Menn
111
160

Vi har totalt 111 kvinner og 160 menn som utgjør den samlede arbeidsstyrken i Norge

10
1

Vi har 10 kvinner og 1 mann i deltidsstillinger, hvor alle som jobber deltid gjør dette frivillig

7
15

Vi har 7 kvinner og 15 menn som tok ut foreldrepermisjon med et gjennomsnitt antall uker på 18 for kvinner og 13 for menn

0.2
0.1

Fravær på grunn av syke barn 0,2% for kvinner og 0,1% for menn

  • Vi har ingen midlertidig ansatte med unntak av vårt ett- og to- årlige Trainee program
  • Registrert sykefravær 2,3%

Likelønnsvurderingen - hvordan vi har definert ulike stillingsnivåer 1

Vi har kategorisert stillinger som utfører arbeid av lik verdi uavhengig av fagområde. Vi har tatt utgangspunkt i kravene til de aktuelle stillingene og sett på kompetansekravene og andre relevante faktorer som ansvar, nødvendig kompetanse, minimumskrav til utdanning og minimumskrav til yrkeserfaring.

Relevante faktorer i vurderingen har vært plassering i organisasjonen, krav til problemløsning, selvstendighet, fagansvar, personalansvar og/eller budsjettansvar. Ansvar for mennesker har vært tillagt lik vekt som ansvar for et særskilt spesialistområde.

Kvinner Menn Kvinners lønn som andel av menns i 2020
Kategori 1 0 7 -
Kategori 2 5 18 98%
Kategori 3 9 18 91%
Kategori 4 19 81 100%
Kategori 5 57 30 100%
Kategori 6 4 1 -
94 155

1 Redegjørelsen er basert på lønnsdata fra alle selskaper i Formues norske virksomhet pr desember 2020

  • Lønnsdata inkluderer fastlønn, overtid og eventuell variabel godtgjørelse
  • Formuesforvaltere er vurdert til å ha likelønn da alle formuesforvaltere innehar like vilkår og lønnsmodell.
  • Det er et krav om minst fem av hvert kjønn i en gruppe for at resultatene fra lønnskartleggingen kan publiseres

Kategori 1: Konsernledergruppen

Kategori 2: Ledere eller spesialister med betydelig ansvar. Filialledere, Ledere for Investeringsavdelingen, for datterselskaper, leder Compliance, Leder IT, Aktivaklasse ansvarlige, Leder marketing, Head of CX

Kategori 3: Mellomledere eller spesialister med betydelig ansvar. Utvalgte ledere og spesialister fra Investeringsavdelingen, Operations, Pensjon, Formue Forretningsførsel og – Advokatvirksomhet.

Kategori 4: Formuesforvaltere inkludert mentorordning og finansielle rådgivere

Kategori 5: Øvrige spesialister og medarbeidere

Kategori 6: Trainee, internships og dedikerte jr. stillinger