Uavhengighet

Helt siden starten vi hatt én tydelig ledestjerne for all vår virksomhet; at kundens interesse alltid skal komme først. Dette ligger til grunn for alt vi gjør, hvordan vi jobber og definerer selve kulturen i selskapet. Hvordan oppfyller vi kravene for uavhengighet?

Skille mellom uavhengige og ikke-uavhengige aktører

Et verdipapirforetak skal i god tid før det yter investeringsrådgivning opplyse kunden:
  • Om investeringsrådgivning skal ytes på uavhengig eller ikke-uavhengig grunnlag og forklare hvorfor
  • Hvorvidt råd er basert på en bred eller på en mer begrenset analyse av ulike typer finansielle instrumenter
  • Om utvalget er begrenset til finansielle instrumenter utstedt eller levert av enheter som har nær forbindelse med verdipapirforetaket eller andre juridiske eller økonomiske forhold
  • Om verdipapirforetaket skal yte periodisk vurdering av egnethet av finansielle instrumenter som anbefales til kunden
image

Uavhengighet som en sentral bærebjelke

Vi bygger videre på vår verdiplattform. Vi fortsetter å utfordre og forbedre bransjen.

image

Uavhengighet er viktig i alt vi gjør

Formuesforvaltning – en uavhengig aktør

Rådgivningsprosessen

All vår rådgivning starter med at vi sammen med deg utarbeider din formuesplan. Hensikten med prosessen er at du oppnår eierskap til din situasjon, dine målsettinger og preferanser samt en strategi som skal bidra til at du faktisk når målene dine. I dette inngår også en skattemessig og juridisk gjennomgang utført av Formuesforvaltnings advokater. En investeringskomité vil alltid gjennomgå formuesplanen og komme med innspill til ansvarlig formuesforvalter underveis i prosessen. Vi er løpende i dialog med våre kunder. En gang i året gjør vi sammen en dypere gjennomgang for å avdekke om det har skjedd ting som endrer forutsetningene i den gjeldende formuesplanen.

Porteføljeforvaltning

Formuesforvaltningen er basert på en bred analyse av investeringsmuligheter globalt innenfor aktivaklassene pengemarked, obligasjoner, aksjer og alternative investeringer. Selskapet har en dedikert investeringsavdeling på 20 medarbeidere som utelukkende fokuserer på spørsmål knyttet til allokering av kapital, utvelgelse og oppfølging av forvaltere. På grunnlag av et bredt univers av investeringsmuligheter lager vi anbefalte porteføljesammensetninger og konkrete forvaltervalg. Investeringsavdelingen samarbeider med våre formuesforvaltere for å sørge for at forvaltningen er best mulig tilpasset dine behov.

Transparent honorarmodell

Formuesforvaltning har kun én oppdragsgiver – deg – og vi tar oss utelukkende betalt direkte fra deg for det oppdraget vi utfører. Alle returprovisjoner og rabatter som oppnås i våre forhandlinger med fondsleverandørene går uavkortet til deg. Etter hvert som Formuesforvaltnings kapital under forvaltning øker, vil du derfor automatisk oppnå forbedrede betingelser. Dette fordi volum hos den enkelte fondsforvalter betyr mye for de betingelsene som oppnås. Det utstedes kreditnota for returprovisjoner og beløpene utbetales til din kundekonto.

Forholdet til nære forbindelser

Formuesforvaltning har ingen konsesjon for forvaltning av verdipapirfond og har derfor ingen egne produkter. Det finnes heller ingen nære forbindelser som påvirker selskapets anbefalinger av produkter, hverken juridiske eller økonomiske avtaler.

Hva betyr Formuesforvaltnings uavhengighet for deg?

Som kunde i Formuesforvaltning kan du være trygg på at rådene som gis har til hensikt å være i din interesse, og at de har som formål å møte dine behov og målsettinger. Formuesforvaltning har ingen nære forbindelser eller økonomiske incentiver som kan påvirke hvilke råd du som kunde får.

Det å være en aktør som tilbyr helhetlig rådgivning er et stort oppdrag som krever både bred og dyp faglig kompetanse. Du som kunde skal vite at det finnes ressurser i selskapet til å sikre at dette skjer på en god måte. I mange tilfeller vil en hel gruppe med personer være involvert fra ulike fagfelt; finansiell planlegging, investeringsanalyse, allokering/markedssyn, juridisk og skattemessig vurderinger, regnskap, bankfaglig vurderinger og tema innenfor pensjon og forsikring. Alle formuesforvaltere med ansvar for kundeoppdrag er autorisert under AFR-ordningen.

For å møte dine målsettinger er det viktig å utarbeide en god strategi. Neste skritt blir å implementere en portefølje med egnede investeringsløsninger. Som kunde i Formuesforvaltning skal du være trygg på at vi har nødvendige ressurser til å løse dette oppdraget med et blikk på alle tilgjengelige aktivaklasser og med et globalt avtrykk. Det er et stort arbeid som krever mye ressurser. Derfor har vi en egen investeringsavdeling som har tilgang til systemer, verktøy og informasjon som gjør dem enda bedre.

Formuesforvaltning er et selskap som kan tilby kombinasjonen av tilstrekkelig størrelse og nærhet til deg som kunde. Store nok til å kunne ha den nødvendige kompetansen, og til å kunne tilby attraktive investeringsmuligheter. Nære nok til å virkelig forstå din situasjon, og til å kunne være din rådgiver og sparringspartner over tid.

Klar til å komme i gang?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg raskt.

Kontakt oss

Få innsikten rett i innboksen.

Vi sender deg bare informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kontaktskjema

Fyll ut kontaktskjemaet, så kontakter vi deg

  • Ved å sende inn kontaktskjemaet gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser. Slik håndterer vi personlige opplysninger i Formuesforvaltning
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.