Bærekraftsrelaterte opplysninger

Vi integrerer bærekraftsrisiko i våre investeringsbeslutninger, og følger opp forvaltere som vi mener har svakheter i sine prosesser for å håndtere bærekraftsrisiko. Ved å påvirke forvaltere til å redusere den bærekraftsrisiko som kan finnes i deres porteføljer, kan vi samtidig redusere risikoen i våre kunders investeringer. Vi unngår å investere med forvaltere som etter vår vurdering har særskilt stor eksponering til transisjons- eller annen bærekraftsrisiko og som ikke prioriterer dette tilstrekkelig. I vår dialog med forvalterne undersøker vi også om forvalterne arbeider med bærekraft for å finne nye investeringsmuligheter. Investeringer i transisjon handler både om risikohåndtering og å delta i den verdiskaping som kan komme fra store endringsprosesser.

I investeringsrådgivningen integrerer vi bærekraftsrisiko i utarbeidelsen av våre kunders investeringsstrategier. Dette starter med en kartlegging av kundenes ønsker og behov, hvor vi også kan tilgjengeliggjøre fond med eksklusjonstilnærming og fond som har bærekraft som hovedmålsetning i sin forvaltning.

Her kan du lese vår rapport skrevet i tråd med TCFD-anbefalinger›

Her kan du lese vår bærekraftsrapport skrevet i tråd med EU Bærekraftsdirektiv (CSRD) ›

Formue yter hovedsakelig finansiell rådgivning om investeringsfond og partnerskap, som for det meste er samlet i fond-i-fond. Formue har valgt å analysere, overvåke og bruke data om de viktigste negative konsekvenser for bærekraft på underliggende aksje- og rentepapirnivå. Dette gir bedre datadekning og gjør det mulig for Formue å bruke dataene i dialogen med de underliggende forvalterne. De viktigste negative konsekvensene for bærekraftsfaktorer vurderes derfor i en sentralisert prosess som utføres av Formues investeringsanalyseavdeling, og ikke av individuelle rådgivere. Alle fond som anbefales av Formue sentralt, og som er de fondene rådgiverne kan anbefale til sine kunder, gjennomgår imidlertid den samme sentraliserte prosessen for analyse og bruk av data mht. viktigste negative konsekvenser for bærekraft.

Formues finansrådgivere vil ikke rangere anbefalte fond basert på de viktigste negative konsekvensene mht. bærekraftsfaktorer, og derfor vil heller ingen anbefalte fond bli valgt ut basert på en slik rangering.

Formue har iverksatt en prosess for dialog med forvalterne av anbefalte fond og partnerskap. Det er analyseavdelingens team for børsnoterte aksjer og rentepapirer som har ansvaret for å anvende dataene om de viktigste negative konsekvensene for bærekraft i denne prosessen. De viktigste negative konsekvensene for bærekraft analyseres i forhold til indeksen, og avhengig av kvaliteten på datadekningen vil data som er ugunstige i forhold til den relevante indeksen, bli drøftet med de relevante forvalterne med sikte på å forbedre prosessen og forvalterens utvelgelse. Rådgiverne bruker kortfattet presentasjonsmateriell som beskriver denne prosessen i rådgivningsprosessen med kundene.

Formue Norge AS (LEI-kode 549300KW8UGXZ5QYQS79) har vurdert de viktigste negative konsekvensene av investeringsbeslutningene mht. bærekraftsfaktorer. Denne redegjørelsen er den samlede redegjørelsen for Formue Norge AS’ viktigste negative konsekvenser mht. bærekraftsfaktorer.

Denne redegjørelsen for de viktigste negative konsekvensene for bærekraftsfaktorer omfatter referanseperioden fra 1. januar til 31. desember 2022.

Med viktigste negative konsekvenser menes effekter av en investeringsbeslutning eller et investeringsråd som har en negativ konsekvens for bærekraftsfaktorer som miljø, sosiale forhold, respekt for menneskerettigheter og antikorrupsjon.

Når data til dette er tilgjengelig, bruker vi kvantitative analyser for å overvåke porteføljens eksponering for negative konsekvenser. Slike analyser danner grunnlaget for oppfølgingen av kapitalforvalterne kundenes kapital investeres hos, og vi bruker eierskapet aktivt til å påvirke forvalterne til å forbedre sine prosesser. Vi prioriterer kontinuerlig forbedring av datatilgang og -kvalitet.

Mange typer økonomisk aktivitet har potensial til å påvirke bærekraftsfaktorene, og indikatorene er en måte å måle denne påvirkningen på. Tabell 1 i denne redegjørelsen viser at investeringsbeslutningene våre har negativ konsekvens for bærekraftsfaktorer. Vi anser at tilgang til data og bedre datadekning er viktig i vårt arbeid for å redusere konsekvensene, og vi håndterer negative konsekvenser mht. bærekraftsfaktorer gjennom samarbeid med kapitalforvalterne kundenes kapital investeres hos. Du kan lese mer om konsekvensene, tiltakene som er iverksatt for å redusere konsekvensene, retningslinjene for å håndtere konsekvensene og engasjementsstrategien i redegjørelsen nedenfor.

Se rapport ›

Beslutningstakere i Formue har ingen kortsiktige variable komponenter i sin godtgjørelse som kan påvirke selskapets risikoprofil. Vi anser derfor at det i godtgjørelsen heller ikke finnes komponenter som vil øke risikotaking som påvirker indentifiserte bærekraftsrisikoer (slik disse behandles i konsernets bærekraftspolicy).

Kunderådgiverne i konsernet har provisjonsbasert godtgjørelse som utregnes basert på individuell måloppnåelse i forhold til både kvantitative og kvalitative resultat. Ingen av disse målene er utformet slik at de ansees ville kunne oppmuntre rådgiveren til å fravike konsernets bærekraftspolicy eller andre styrende dokumenter, men fokuserer i stedet på et overordnet mål om å utvikle og bevare en best mulig kunderelasjon.

Alle avlønnede medarbeidere forventes etterleve samtlige interne styrende dokumenter, inkludert konsernets bærekraftspolicy i deres daglige virke.

Formues forretningsidé Financial Life Management bygger på tillit fra våre kunder. Tillit krever åpenhet i alle ledd, både hos oss selv og hos våre leverandører. Våre leverandører er mennesker som yter oss tjenester. Vi blir aldri bedre enn de menneskene vi omgir oss med, dette gjelder både kunder og leverandører.

Åpenhetsloven pålegger større bedrifter å gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger i verdikjeden.

Her kan du lese redegjørelse for Formue konsern 2022 ›
You can read the 2022 review for Formue in English here ›

Formue skal bidra til at våre kunder opplever et rikere liv. I vårt arbeid med å oppfylle dette for våre kunder er vår oppfatning at et størst mulig mangfold i vårt selskap er en viktig forutsetning for å best mulig forstå våre kunders behov og kunne bistå med å nå deres mål. Vi ser mangfold som en viktig faktor for innovasjon, nytenking og utvikling – og dermed en strategisk faktor for å styrke vår konkurranseevne og forretningsinnsikt på alle nivåer.

Les mer her

Kontakt oss