Vår visjon er å gi våre kunder et rikere liv

I den visjonen ligger det et ansvar for å bevare og utvikle verdier for våre kunder, men også for samfunnet for øvrig.

Dine preferanser – din portefølje

Alle investeringer påvirker omgivelsene. Det gjelder enten man investerer direkte i selskaper, via indeksfond eller velger aktiv forvaltning.  Vår hovedtilnærming er transisjon, det vil si at vi gjennom våre investeringer påvirker selskaper til å gjennomføre endringer fremfor å ekskludere.

Våre kunder har ulike preferanser og vår oppgave som rådgivere er levere tjenester som er i tråd med kundenes behov. Derfor har vi anbefalte investeringsforslag både til kunder som ønsker å investere mer i selskaper med fremtidsrettede løsninger og til kunder som ønsker ekskludering.

Formues mål og tiltak

  • Overvåke og løpende rapportere vår utvikling mot FNs bærekraftsmål
  • Tilby lav karbonløsninger til kunder som ønsker det

Vi skal nå våre mål ved å investere i omstillingen

Formue investerer i transisjon for å nå våre egne og FNs bærekraftmål. Det betyr at våre kunders investeringer bidrar til det grønne skiftet gjennom påvirkning av forvalterne vi investerer i. Slik velger vi ut fond og påvirker forvalterne:

icon

Univers

Med utgangspunkt i verdens >10.000 forvaltere søker og velger vi de dyktigste, aktive forvaltermiljøene. Disse forvalterne har de beste forutsetningene for å sette gode, bærekraftige kriterier når de gjør sine investeringsvalg. De har friheten til å unngå investeringer som ikke oppfyller deres kriterier samt følge opp selskapene de investerer i på en god måte.
icon

Seleksjon

Når vi velger forvaltere gjennomfører vi analyser og intervjuer. Vi ser om ESG og bærekraft er integrert i forvalternes egne investeringsprosesser og hvordan bærekraft integreres, følges opp og rapporteres. En av faktorene som vurderes er om forvalteren påtar seg eksterne forpliktelser gjennom medlemskap i relevante fora. Forvaltere som kan foreta investeringer som jevnlig bryter med FNs normer og konvensjoner ekskluderes.
icon

Evaluering

Vi følger forvalterne som har fått vår tillit tett opp for sørge for at de følger opp det de har lovet og for å videreutvikle deres arbeid med ESG. Blant annet ber vi at forvalterne har dialog med porteføljeselskapene om implementering av passende transisjonsplaner. Vi måler jevnlig resultatene fra vårt arbeid med ESG.
Vi skreddersyr porteføljen til dine preferanser

 

1. Til deg som vil fremskynde det grønne skiftet ved å investere i selskaper som utvikler nye løsninger

De fleste investeringsporteføljer inneholder selskaper som er med på å løse utfordringene, f.eks. tilbydere av fornybar energi, produsenter av el-biler eller karbonfangstaktører. Men blant verdens selskaper utgjør disse kun en liten andel. For kunder som ønsker en økt andel av denne typen selskaper, kan vi anbefale utvalgte fond som aktivt investerer i klimaløsninger innen f.eks. ren energi, energieffektivisering, vannrensing og bærekraftig jordbruk.

Det er viktig å tenke på at denne typen impact fond ikke bør utgjøre en for stor del av totalporteføljen, da det er spissede investeringer som konsentrerer risikoen i noen få bransjer.

Eksempler på områder man kan investere i:
icon

Rent vann
Løsninger som renser vann og bidrar til å bekjempe knapphet på rent vann

icon

Energibesparende tiltak
Løsninger som redusererer energiforbruket.

icon

Transport med lavt utslipp
Transportløsninger som reduserer utslipp

icon

Sirkulære løsninger
Løsninger som bidrar til å redusere forsøpling og til økt gjenbruk

 

2. Til deg som ikke ønsker å eie selskaper som er involvert i kontroversielle industrier eller assosieres med høye utslipp

For kunder som ønsker en portefølje med lavere klimautslipp i dag, kan vi sette sammen en portefølje som ekskluderer selskaper og bransjer som har høyt utslipp. Dette inkluderer gjerne kull og fossilbar energi, eller andre høyutslippsbransjer innen industri eller transport.

Det er viktig å huske på at ekskludering ikke får noe til å forsvinne. Mange bransjer må ha og har en plan for å omstille seg.

Formue erkjenner at vår drift påvirker omgivelsene vi opererer i. Derfor har vi forpliktet oss til å bidra der vi kan for å oppfylle FNs bærekraftsmål samt satt oss et ambisiøst mål for å eliminere de avtrykk vi setter.

Kontakt oss