Kan man planlegge for en “black swan”?

Skrevet av Alexander Heiberg

Pandemier har lenge stått på listen over mulige risikofaktorer med stor betydning både for økonomien og samfunnet. Likevel var det få som så hvilke enorme konsekvenser koronakrisen skulle få. Var det mulig å planlegge for det uventede?

Koronaviruset omtales av mange som en “black swan”, et begrep som brukes om hendelser som anses som usannsynlige, men som forårsaker enorme konsekvenser. For de aller fleste har de omfattende ringvirkningene av viruset kommet som et sjokk. Spørsmålet er om det hadde vært mulig å planlegge for en slik hendelse?

Svaret viser seg (kanskje overraskende) å være ja, selv om vi fortsatt bare er noen uker inn i en pandemi som nok vil prege verden i lang tid. Vi ser at de som har brukt tid og krefter på å legge en god plan, takler krisen bedre enn mange andre. Ikke fordi de så krisen komme, men fordi de har innsikt i egen situasjon og egne behov, og fordi de allerede har tenkt igjennom muligheten for at verden ikke nødvendigvis alltid vil være som den er. Dette er ekstremt verdifullt når slike uforutsette hendelser oppstår.

Planen må dekke hele “balansen”

Men det stiller krav til planen. Vi i Formuesforvaltning bygger kundenes finansielle plan på tre pilarer. Planen skal gi trygghet for at man skal kunne leve det liv man ønsker, uansett hva som måtte skje. Den skal bidra til å bevare og videreutvikle de verdiene som er skapt. Og den skal bidra til at man fortsatt kan skape på de arenaer den enkelte måtte velge.  Hvis man kan huke av på alle disse tre punktene, har man en plan som kan realisere ethvert mål man måtte sette for seg og sine.

Mens en tradisjonell finansiell plan normalt konsentrerer seg om finansporteføljen (som vi kaller “bevare & utvikle») mener vi altså det er helt avgjørende å inkludere større deler av kundens liv og “balanse” i planen. Det er nemlig stor sjanse for at det er endringer utenfor porteføljen som har størst betydning for om man lykkes med forvaltningen av sine finansielle verdier.

Bevare og utvikle er sentralt

Det er selvfølgelig viktig med en god plan for finansporteføljen når vi opplever markeder som nå. Porteføljen må være tilpasset kundens behov, og ikke minst risikoprofil, slik at de svingningene som kommer ikke fører til unødvendig problemer eller bekymring. Erfaring fra tidligere kriser viser at investorer som har en god langsiktig strategi, og klarer å holde seg til den uansett hvordan markedene utvikler seg, kommer bedre ut av kriser enn dem som ikke følger en tydelig strategi. Mye tyder på at dette gjelder også denne gangen.

Tryggheten utfordres

Den store usikkerheten for mange ligger likevel utenfor finansmarkedet. Sykdom, nedstenging, permitteringer og oppsigelser skaper bekymringer. Mange opplever en helt endret hverdag, og for noen påvirker dette også privatøkonomien. Erkjennelsen av hva egen levestandard koster kommer kanskje først den dagen inntektsstrømmen reduseres eller i verste fall bortfaller. De som har vært bevisst dette, og til og med har tatt høyde for inntektsbortfall i sin plan, opplever naturlig nok ikke den samme usikkerheten.

Å skape er å ta risiko

Mange opplever også utfordringer for de bedriftene de eier. Som entreprenør har man brukt tid og penger på å skape noe nytt. Kanskje var produktet endelig klart for markedet. Det var tid for å høste. Så forsvinner hele markedet over natten, som en direkte eller indirekte følge av de ekstreme tiltakene som nå er innført. I en slik situasjon er det en stor fordel å ha et bevisst forhold til hvordan virksomheten er finansiert og hvordan den vil kunne takle ulike hendelser. Det er også viktig å ha gode avtaler mellom eierne, slik at det raskt kan treffes gode beslutninger. Dette er derfor en viktig del av eierens finansielle plan.

Planlegging virker

Så det er mulig å planlegge for det uforutsette. Dette fordi det uforutsette vil ha mange av de samme konsekvensene som hendelser man kan forutse. Innsikt i egen situasjon og det å ha vurdert mulige scenarier vil i slike tilfeller være til stor hjelp. At man har nedfelt dette i en tydelig plan, forankret hos alle involverte, gjør det enklere for alle å holde seg til planen – med de justeringer som eventuelt må til. Hvis man i tillegg har viktige dokumenter som aksjonæravtaler, fullmakter, testamenter og fremtidsfullmakter på plass, bør man være godt rustet. Mest sannsynlig får man aldri behov for disse i denne krisen, men tryggheten av å ha ting på plass er ofte helt avgjørende for å kunne treffe gode beslutninger.

Det er for tidlig å si hvor store konsekvenser viruset vil få. Det eneste vi vet er at det påvirker oss alle. Vi har heller aldri sett en finansiell plan som har tatt høyde for koronaviruset. Men vi har hjulpet våre kunder med å utarbeide planer som gjør dem langt bedre rustet for å håndtere denne krisen, enn de ville vært uten en plan.

Alexander Heiberg Konstituert CEO Formue

Alexander Heiberg er konstituert CEO i Formue. Han har over 15 års erfaring som rådgiver for familier innenfor eierstrategi, strukturering av eierskap og generasjonsskifte.