Intuisjon er ingen investeringsstrategi

Skrevet av Christian Lie

Som mennesker forsøker vi å danne oss et bilde av verden som er lett forståelig. Selv komplekse sammenhenger forenkles ofte til tommelfingerregler ala «hvis A, så B».  Et område der vi fristes til slike krumspring er i våre finansielle investeringer. Overdreven tiltro til spådommer i avisene, raske konklusjoner om årsak versus effekt og emosjonelt engasjement, kan føre til uheldige beslutninger. 

Hadde du visst? 

En spåkule kunne den 23. februar i 2022 vist oss at Russland var i ferd med å invadere Ukraina og at inflasjonen i vestlige økonomier ville stige til høyeste nivå på førti år. At sentralbanken i USA ville heve styringsrenten med fem prosentpoeng på tretten måneder, at tre amerikanske banker og Credit Suisse ville forsvinne og at banksektoren i Eurosonen og USA ville ha den strammeste utlånspraksisen siden finanskrisen. Den ville også vist at to tredjedeler av amerikanske makroøkonomer i mai 2023 forventet resesjon i verdens største økonomi. Mange oppfattet den norske kronen som svak allerede da.  

Hadde du basert på denne informasjonen forventet at verdien av globale aksjer målt i norske kroner ville ha steget sytten prosent frem til i dag, eller at Oslo Børs ville vært opp en prosent i samme periode? Aksjemarkedet målt i dollar er riktignok ned rundt tre prosent siden 23. februar i fjor, og var på det meste ned atten prosent i oktober, men har deretter steget atten prosent igjen fra bunnen.  

Mitt poeng er at selv om man med sikkerhet vet på forhånd hva som vil skje med en lang rekke faktorer som kan antas å påvirke finansmarkeder og avkastning, er ikke engang dette alltid nok for å kunne spå faktiske utfall.  

Mottar du ikke Christian Lies ukeskommentar hver fredag? Meld deg på her.

Selskapsinntjeningen er vel avgjørende? 

I aksjemarkedet løftes selskapsverdiene og aksjekursene over tid ved at virksomhetene øker sin lønnsomhet. Fordi denne i stor grad påvirkes av selskapenes omsetning (og kostnader), er det ofte en god sammenheng mellom utviklingen i økonomien og i lønnsomheten. Inntjeningsveksten for amerikanske aksjer har eksempelvis i gjennomsnitt falt tjue prosent fra toppen i resesjonsperioder. Man skulle derfor tro forventningene om en kommende økonomisk nedtur og et eventuelt fall i selskapsinntjeningen, også må bety at vi har negativ aksjeavkastning i vente. 

Lønnsomhet er derimot ikke eneste drivkraft for retningsendringer i aksjemarkedet. Investorene kan se forbi en svak økonomisk periode og prise opp aksjene i forventning om at nedgang etter hvert vil bli til opptur. Tall fra det amerikanske aksjemarkedet mellom 1930 og 2021, viser at gjennomsnittlig årlig avkastning i perioder med positiv inntjeningsvekst var 10,2 prosent. Avkastningsnivået i perioder med negativ inntjeningsvekst var derimot bare marginalt lavere på 9,8 prosent. At det var flere perioder med stigende aksjekurser og færre perioder med fallende aksjekurser da inntjeningsveksten var negativ enn da den var positiv, er kanskje mest overraskende.  

Negativ lønnsomhetsutvikling har heller ikke vært til hinder for flere perioder med avkastning utover ti prosent, enn det har vært ved vekst i lønnsomheten. Det har dog vært flere perioder med negativ avkastning utover ti prosent ved negativ inntjeningsvekst, noe som kan knyttes til økonomiske kriser. 

Med truende resesjonsskyer i 2023 snakker mange om at inntjeningsforventningene er for optimistiske. Det kan godt være, men at skuffelser knyttet til selskapsinntjening vil være ensbetydende med fallende aksjekurser over det neste året, er kanskje en prematur konklusjon.  

Aksjemarkedet er ikke økonomien 

At aksjemarkedet, kan stige til tross for økonomisk usikkerhet, som hittil i 2023, påvirkes også av at sammensetningen av virksomheter i aksjemarkedene ikke er den samme som fordelingen i arbeidsmarkedene eller i brutto nasjonalprodukt. Eksempelvis utgjør de teknologirelaterte sektorene informasjonsteknologi, kommunikasjonstjenester og diskresjonære forbruksvarer nesten femti prosent av MSCI USA-indeksen. Ansatte i disse sektorene utgjør likevel bare rundt to prosent av den amerikanske arbeidsstyrken. Dette forklarer hvorfor ledighetsraten i USA kan falle samtidig som teknologiselskapene gjennomfører omfattende oppsigelser. 

Det kan også være stor forskjell på fordelingen mellom vareproduksjon og tjenesteytende næringer. I aksjemarkedet i USA utgjør vareproduksjon over seksti prosent av inntjeningsgrunnlaget, mens seksti prosent av brutto nasjonalprodukt kommer fra tjenestesektoren, som igjen utgjør kun 38 prosent av inntjeningen i aksjemarkedet.  Oppturer og nedturer påvirker altså aksjer og økonomi på ulike måter. 

Sterk økonomi = høy aksjeavkastning? 

Det er fristende å tenke at høy økonomisk vekst vil føre til høy aksjeavkastning og motsatt, men heller ikke denne sammenhengen har vært tydelig historisk. Studier peker på at en årsak til at land med høy økonomisk vekst ikke nødvendigvis gir høy langsiktig aksjeavkastning, kan være at investorene priser inn forventningen om nettopp en slik sammenheng på forhånd. Dermed blir aksjene stadig dyrere slik at avkastningen fremover blir lavere. Studiene finner riktignok bedre sammenheng mellom fremtidig BNP-vekst og aksjeavkastning. Utfordringen blir da å kunne spå hvilke land eller regioner som vil få den sterkeste utviklingen. Dessverre har selv de flinkeste økonomer kun rufsete resultater å vise til på den fronten. 

Både gjennom sytti, åtti- og nittitallet var gjennomsnittlig inflasjonsjustert BNP-vekst i USA rundt 3,1 prosent per år. Likevel var det store forskjeller i annualisert realavkastning i aksjemarkedet, med henholdsvis 0,7 prosent, 9,1 prosent og 14,5 prosent. Fra 2010 til 2020 var BNP-veksten i gjennomsnitt 2,2 prosent per år, men aksjeavkastningen var tolv prosent per år (inflasjonsjustert).  

Høye renter = dårlig aksjeavkastning? 

I dag har vi langt høyere renter enn vi har vært vant til. I USA er riktignok tiårig statsrente 3,4 prosent, nøyaktig på gjennomsnittlig rentenivå siden 1934. Det er fristende å tenke at dette vil gjøre investeringer som aksjer mindre attraktive. Verden har dog opplevd høye renter før, uten at dette var ensbetydende med lav aksjeavkastning. Eksempelvis gjennom åttitallet var tiårsrenten i USA i gjennomsnitt 10,6 prosent, mens annualisert aksjeavkastning ble 17,3 prosent. Gjennom nittitallet var renten 6,7 prosent og aksjeavkastningen ble atten prosent annualisert (ikke inflasjonsjustert). 

I april var nordiske aksjer best – les markedskommentaren for Mai 2023 her.

La markedene seile sin egen sjø 

Banker, meglerhus og forvaltningsselskaper sysselsetter tusenvis av mennesker for å analysere og prøve å spå hvordan ting vil gå i økonomien eller i næringslivet. Deres rapporter, prognoser og kommentarer kan ha nytteverdi på noen områder, men i mindre grad for å predikere avkastning og markedsutvikling. Siden 1926 har det amerikanske aksjemarkedet steget i 75 prosent av alle rullerende tolvmåneders-perioder, altså i tre av fire «år». Da bør det ikke komme som et emosjonelt sjokk at kursene faller resten av tiden. Kursfall utover tjue prosent har skjedd kun i ti prosent av alle mulige tolvmåneders-perioder. Kursoppgang utover tjue prosent har derimot skjedd i 59 prosent av periodene. La intuisjonen ligge og hold blikket rettet langt frem! 

Finn ut om vi er rett samarbeidspartner for deg!

Ved å klikke deg gjennom spørsmålene nedenfor vil du få et bedre inntrykk av hvordan vi kan hjelpe deg. En av våre medarbeidere vil ta kontakt med deg for en uforpliktende prat etter skjemaet er sendt inn.

Spørsmål 1 av 8.

Spørsmål 2 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 3 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 4 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 5 av 8.

Spørsmål 6 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 7 av 8.

Spørsmål 8 av 8.
Takk for dine svar! Ved å sende inn skjemaet kommer en av våre medarbeidere til å kontakte deg innen kort tid for en videre samtale.

Christian Lie Sjefstrateg i Formue

Christian Lie har over 20 års erfaring fra finansbransjen. Han er ansvarlig for interne og eksterne budskap i Formue knyttet til makroøkonomi, finansmarkeder, allokering og investoratferd.

Kontakt oss