Markedskommentar
August 2023
«Stigende markedsrenter og Kina-trøbbel preget globale markeder »

Christian Lie, sjefstrateg

Markedskommentar

August ble en todelt måned, med svekkelse i aksjemarkedene utenfor Norden de tre første ukene, og deretter et tydelig stemningsløft gjennom den siste uken. Det var likevel ikke nok til å forhindre at globale aksjer målt i dollar endte måneden ned 2,8 prosent – den svakeste måneden siden desember 2022. Jeg vil trekke frem tre primære drivere for tilbakegangen; videre oppgang i markedsrentene i USA, økende bekymring rundt tilstanden i kinesisk økonomi og en naturlig pause i kursoppgangen gjennom sommeren, spesielt for flere av de store teknologiaksjene. Nordiske og norske aksjer var mindre berørt av disse drivkreftene og endte måneden forsiktig opp.  

 

Gjennom de tre første ukene av måneden steg amerikanske statsrenter kraftig, inkludert realrentene. Det var flere årsaker til renteoppgangen, men solide nøkkeltall fra amerikansk økonomi, ratingbyrået Fitch sin nedgradering av den amerikanske statens kredittverdighet, en endring i den japanske sentralbankens pengepolitikk og økt utstedelse av nye statsobligasjoner i USA var viktige faktorer. Renteoppgangen reflekterte samtidig reduserte forventninger til rentekutt i USA og mange aktører uttrykte tro på at rentenivået vil holdes på et høyt nivå lenger. Stigende nominelle renter og realrenter kan være et tegn på økende økonomisk optimisme, men vil samtidig også fungere som en innstrammende faktor via økte finansieringskostnader. Jo lenger renten holdes høy, desto flere kan tvinges til å refinansiere til en langt høyere kostnad.  

Markedsutvikling

Det var mange kilder til skuffelse knyttet til kinesisk økonomi, blant annet relatert til etterspørsel, gjeld, demografi og geopolitikk. To av de viktigste områdene i kinesisk økonomi, eiendomssektoren og eksport, har vist markante svakhetstegn. I tillegg viser kinesiske forbrukere måtehold og har økt sparingen fremfor forbruket. Selv om kinesiske myndigheter har lansert en rekke stimulanser, er de likevel mindre omfangsrike enn før, mye fordi økonomien allerede er tynget av gjeld og fordi økt offentlig pengebruk kan forsterke finansielle ubalanser. Det er heller ikke nok etterspørsel i eiendomsmarkedet til at stimulanser vil få betydelige realøkonomiske effekter.

FANG+ er en amerikansk aksjeindeks bestående av ti store teknologirelaterte aksjer og indeksen har steget 75 prosent siden årsskiftet. Flere av selskapene kan knyttes til optimisme rundt kunstig intelligens og inntjeningsmulighetene dette kan utløse. Etter kraftig kursløft gjennom sommeren bidro renteoppgang og gevinstsikring til et fall på tre prosent for indeksen i august. Mest spenning var det knyttet til Nvidia sine resultater for andre kvartal. Selskapet overrasket nok en gang positivt med en kvartalsomsetning på 13, 5 milliarder dollar, en økning på hundre prosent fra samme kvartal i 2022. Inntjening per aksje steg 854 prosent i samme periode. Nvidia steg 5,6 prosent i august og er dermed opp 237 prosent i år.

Hovedpunkter August 2023

Kommentaren fortsetter under

2,31 % Global aksjeindeks (NOK)
0,57 % Nordisk aksjeindeks (NOK)
-0,27 % Global obligasjonsindeks
0,75 % Norsk obligasjonsindeks

Markedsutvikling

I lokal valuta var Oslo Børs og det nordiske markedet blant de bedre i august, men en oppgang på henholdsvis 0,8 og 0,6 prosent. Norske investorer fikk likevel en hjelpende hånd i et ellers svakt globalt aksjemarked, ved at kronen svekket seg fem prosent mot dollar og 3,6 prosent mot euro. Kronens støtabsorberende egenskaper viste seg nok en gang, og svekkelsen overrasket nok mange som hadde trodd styrkelsen i juli var et «endelig» vendepunkt. Amerikanske og europeiske indekser falt henholdsvis 1,5 og 2,5 prosent, mens kinesiske aksjer nok en gang tynget Emerging Markets-indeksen som endte ned 5,5 prosent – alle målt i lokal valuta.  

Det var små forskjeller mellom globale vekst- og verdiaksjer, som begge falt i overkant av to prosent. På sektornivå var det bred nedgang, med energi som eneste sektor i pluss. Svakest var fornybar energi og flyselskaper som falt henholdsvis 13,7 og 8,1 prosent. Industri, eiendom, forbruksvarer, finans og materialer falt alle mellom tre og fem prosent, målt i dollar.  

Renteoppgangen i USA kombinert med dårligere stemning og stigende risikopåslag bidro til en svakere måned for obligasjonsplasseringer. Globale høyrenteobligasjoner er mindre rentefølsomme enn statsobligasjoner og endte måneden ned 0,2 prosent i dollar. Globale selskapsobligasjoner med høy kredittkvalitet er mer rentefølsomme enn høyrente, og endte ned en prosent. Høyere markedsrenter og marginalt høyere risikopåslag sørget for at den løpende renteavkastningen steg til 8,4 prosent for global høyrente og 5,3 prosent for selskapsobligasjoner med høy kredittkvalitet. Som en kuriositet kan nevnes at tiårige amerikanske statsobligasjoner går mot sitt tredje strake år med negativ avkastning, noe som aldri tidligere har skjedd i 250-årig amerikansk historie.  

I råvaremarkedene steg oljeprisen 1,5 prosent, mens industrimetaller og jordbruksråvarer falt rundt fire prosent.   

Økonomiske utsikter

I USA har økonomiske nøkkeltall fortsatt å overraske positivt relativt til analytikernes forventninger. En indikator som har fått mye oppmerksomhet er Atlanta Fed sin «GDP Now»-måling, som skal gi en indikasjon på annualisert BNP-vekst innværende kvartal. Mens BNP-veksten i andre kvartal ble nedjustert til to prosent, tilsier indikatoren en vekstrate på over fem prosent i tredje kvartal. Dette er nok en overdrivelse, men bekrefter at økonomien som helhet ikke viser store tegn til å respondere negativt på renteøkningene. En nøkkel er lav arbeidsledighet, god lønnsvekst og avtagende inflasjon, som øker husholdningenes kjøpekraft. Selv justert for inflasjon er det private forbruket i USA fortsatt høyere enn trendnivået mellom 2012 og 2019. Det har også vært bedringstegn i boligbyggingen og sterk vekst i nyetablering av industri. På tampen av måneden var det tegn til at stemningen blant husholdningene er på hell, noe som kan knyttes til stigende renter og drivstoffpriser.  

Mens vekstraten i USA ser ut til å kunne overraske positivt, er det større sannsynlighet for skuffelser i Europa. Vekstraten i andre kvartal var rundt null og basert på blant annet innkjøpssjefsindikatorene (PMI), er det lite håp om kortsiktig bedring. Bankene fortsetter å stramme inn utlånsaktiviteten, industrien merker lavere etterspørsel fra Kina og stigende renter tynger bedrifter og husholdninger. De siste PMI-tallene viste gryende svakhetstegn i servicesektoren, som har vært viktig motor for økonomien de siste kvartalene. PMI for industri og service er i øyeblikket under femti-tallet, noe som indikerer tilbakegang i aktiviteten sammenlignet med foregående måned. Tallene er de laveste for industrien siden 2020 og for servicesektoren siden våren 2021.  

Utsiktene for verdensøkonomien vil avhenge i stor grad av USA og Kina. Unngår USA en kraftigere økonomisk oppbremsing, der inflasjonen avtar ned mot to prosent slik at sentralbanken kan kutte i styringsrentene, øker håpet om en myk landing. Risikoen er likevel at renten må holdes høy over tid, noe som kan føre til økende refinansieringsaktivitet, flere konkurser og stigende ledighet. For kinesisk økonomi handler mye om hvordan myndighetene velger å håndtere utfordringene. Basert på reaksjonsmønsteret så langt er de lite villige til å slå på stortromma med hensyn til stimulanser, noe som øker muligheten for at kinesisk økonomi vil forbli en mindre positiv drivkraft for global økonomi enn vi har vært vant til. Geopolitisk spenning har bidratt til et markant fall i utenlandske virksomheters investeringsaktivitet i Kina.  

Goldman Sachs realtidsindikator for nåværende annualiserte vekstrater viser 2,6 prosent for global økonomi, 0,7 prosent i USA, minus 1,4 for Eurosonen, 6 prosent for Kina og 0,9 prosent for Norge. 

Utsikter for finansmarkedene

Jeg har tidligere omtalt et enkelt rammeverk bestående av seks ulike faktorer, som med litt flaks kan gi en pekepinn på markedspotensialet fremover. Det beste utgangspunktet er fallende amerikanske markedsrenter, positiv endringstakt i økonomiske ledende indikatorer, stigende inntjeningsrevideringer, lav prising av aksjer, høye risikopåslag for høyrenteobligasjoner og et pessimistisk markedssentiment.  

  • Gjennom august har både den amerikanske toårige statsrenten (som gir en pekepinn på hvor markedsaktørene tror styringsrenten i gjennomsnitt vil ligge de neste to årene), samt den tiårige realrenten steget videre. Begge er nå på høyeste nivå siden finanskrisen, og uten et tydelig tilbakefall i rentene, vil dette isolert sett virke dempende på markedspotensialet.  
  • Utsiktene for global og amerikansk økonomi har ikke vist positive vendepunkter, der både OECD sin ledende indikator og ISM-indeksen i USA viser vedvarende svakhetstegn.  
  • Analytikerne har blitt mer positive til inntjeningsutsiktene de kommende tolv månedene og inntjeningsrevideringsraten for globale aksjer er på høyeste nivå siden inngangen til 2022. Om dagens forventninger er realistiske eller ikke vil i stor grad avhenge av om amerikansk og europeisk økonomi unngår et tyngre økonomisk tilbakeslag de kommende kvartalene.  
  • Globale aksjer prises nå til 15,5 ganger forventet inntjening. Dette er om lag på historiske gjennomsnittsnivåer og et signal om normalavkastning de neste 8-10 årene. Spørsmålet er likevel om inntjeningsforventningene som ligger til grunn for brøken er realistiske eller ikke.  
  • Risikopåslagene for globale høyrenteobligasjoner ligger på 4,3 prosent, godt under historiske normalnivåer. Dette signaliserer forventninger om begrenset mislighold fra selskapene fremover. Den løpende renteavkastningen er høy, noe som gir bedre buffer mot tap, men prisingen reflekterer i liten grad risikoen for et større tilbakeslag i gjeldsbetjeningsevnen.  
  • Markedssentimentet er i øyeblikket verken utpreget pessimistisk eller optimistisk, noe som isolert sett gir liten verdi med tanke på å spå potensialet i finansmarkedene fremover.  

 

Aksjemarkedet i figurer

Rentemarkedet i figurer

Bevare & Utvikle / Marked & Investering

Oppstartsfondet Antler jakter flere hundre nordiske gründere

Oppstartsfondet Antler jakter på den neste store nordiske teknologistjernen. – Vi ønsker å gi eksepsjonelle enkeltpersoner de ressursene de trenger for å realisere sine drømmer, bygge store selskaper og påvirke verden positivt, sier grunnlegger og administrerende direktør Magnus Grimeland. Formue investerer nå i Antlers siste nordiske fond, Antler Nordic II.   

Les mer