Markedskommentar
Desember 2020
«Avkastning over forventning i 2020»

Niclas Hiller, CIO

Et uvanlig år som ga god børsavkastning

Kapitalmarkedene avsluttet året rolig og behersket, med god avkastning i risikofylte investeringer. Globale aksjer ga en avkastning i desember på omtrent fire prosent målt i lokale valutaer. En sterkere krone bidro til at oppgangen i globale aksjer endte på litt over én prosent i norske kroner. Dermed endte oppgangen i globale aksjer over 13 prosent målt i kroner.

Rentedelen av porteføljen ga også et positivt bidrag i desember. Et bredt gjennomsnitt av globale stats- og foretaksobligasjoner steg 0,3 prosent i desember og endte opp over fem prosent i 2020. Det betyr at en balansert portefølje med god risikospredning i aksjer og renter steg rundt 10 prosent i året vi nettopp har lagt bak oss.

Når vi hever blikket og ser tilbake på 2020, var det et år med meget god avkastning i lys av det markedene gikk gjennom. Etter den gode avslutningen på 2020 har optimismen slått ut i full blomst blant investorene. Når optimismen har vært så utbredt som den var ved årsskiftet er det normalt god plass for en normalisering av stemningen i finansmarkedene.

Hovedpunkter desember 2020

1,3 % Global aksjeindeks (NOK)
1,4 % Nordisk aksjeindeks (NOK)
0,3 % Global obligasjonsindeks
-0,2 % Norsk obligasjonsindeks
Bevare & Utvikle / Marked

Borte bra, men hjemme best?

Borte bra, men hjemme best i aksjemarkedene? Neppe, hvis man jakter høyest mulig risikojustert avkastning.

Les mer
Lars-Henrik Røren, aksjesjef:

«Høy verdsettelse av aksjer har gitt børsrekorder verden over.»

Aksjemarkedet i desember

Oppgangen i de globale aksjemarkeder fortsatte i desember, og steg litt over én prosent. 2020 kan med det, til tross for det store fallet i mars, oppsummeres som et over gjennomsnittlig godt år for aksjer globalt.

Fjoråret startet med en solid oppgang etterfulgt av en enorm, men overraskende kort nedgangsperiode i februar og mars, for deretter å hente igjen alt det tapte på kun fem-seks måneder. I årets siste to måneder satt en rekke toneangivende indekser nye toppnoteringer. Verdensindeksen MSCI ACWI endte i norske kroner opp hele 13,7 prosent i 2020, hvilket er mer enn hva analytikerne spådde før pandemien inntraff.

Dersom man tar frem lupen og analyserer utviklingen i fjor, finner man fort at oppgangen hadde noen spesielle særtrekk. Eksempelvis forklarer teknologisektoren i MSCI ACWI godt over halve indeksavkastningen i 2020. Og tar man med Amazon og Tesla forklares 70 prosent av indeksavkastningen.

På motsatt side ble 2020 et spesielt svakt år for selskaper innen energi- og finanssektoren, og naturlig nok for de selskapene som ble hardest rammet av alle nedstengingstiltakene som ble iverksatt verden over. Sykliske aksjer, som ofte faller inn i kategorien verdiaksjer, fikk sammen med små selskaper, en enorm oppgang i kjølvannet av vaksinenyhetene i november, men for året som helhet har vekstselskaper vært totalt dominerende.

Også de nordiske markedene, med unntak av Norge, endte med en avkastning langt utover det man kan forvente på årlig basis. Danmark ledet an med en oppgang på 38 prosent målt i kroner, etterfulgt av Sverige og Finland som steg henholdsvis 25 og 23 prosent. Oslo børs har som kjent et stort innslag av sykliske aksjer, og med oljeprisoppgang og fornyet fremtidstro endte fondsindeksen, etter en meget sterk avslutning på året i november og desember, til slutt opp 7,3 prosent i 2020.

Aksjemarkedet i figurer

formue
Thinking Beyond

Velkommen til Thinking Beyond – en podcast fra Formuesforvaltning

Thinking Beyond er en pod for deg som ønsker å få mer innsikt i hva som rører seg bak det økonomiske nyhetsbildet. Vi skal underholde, gjøre deg klokere og mer bevisst! Riktig god lytting!

Lytt til
Eric Heitmann, rentesjef:

«Fallende statsrenter og reversering i kredittpåslag preget 2020.»

Rentemarkedet i desember

Desember var en måned der vi opplevde en god avkastning i rentemarkedene i stor grad drevet av utrullingen av vaksinasjonsprogrammer samt enighet om ytterligere penge- og finanspolitiske tiltak fra sentralbanker for å holde økonomien i gang. Dette bidro til å trygge markedene og som et resultat så vi i flere områder stigende statsrenter samt fall i kredittpåslag.

Den minst risikoutsatte delen av rentemarkedet hadde en god måned, og en global renteindeks bestående av både stats- og foretaksobligasjoner steg med 0,3 prosent i verdi. Den mer risikoutsatte delen av rentemarkedet ga imidlertid bedre avkastning da risikofylt aktiva opplevde sterkest avkastning i desember. Globale høyrenteobligasjoner steg med 2,0 prosent denne måneden. Norden gjorde det litt svakere enn de globale markedene denne måneden drevet av kraftige økninger i statsrenter spesielt i Norge. Det er likevel ventet at en friskmelding av økonomien vil sørge for god avkastning i tiden fremover blant de nordiske landene.

For 2020 som helhet opplevde den minst risikoutsatte delen av rentemarkedet bestående av globale rentepapirer av god kvalitet en avkastning på 5,2 prosent mens den mer risikoutsatte delen av markedet bestående av globale høyrenteobligasjoner endte opp med en avkastning 2,6 prosent. Hoveddriveren bak avkastningen kommer fra den utstrakte penge- og finanspolitiske stimulansen fra stater og sentralbanker som er ventet å fortsette ut 2021.

Etter at året 2020 er passert ser vi at renteporteføljen har oppnådd gode avkastningsresultater på årsbasis til tross for markedsturbulens og pandemiens innvirkning på økonomien. Utrullingen av vaksiner er allerede i gang og ser tilsynelatende ut til å gå som planlagt. Dersom smitten holdes under kontroll de neste månedene, forventer vi en ytterligere bedring i sentimentet med solide avkastningstall i tiden fremover.

Rentemarkedet i figurer

Kontaktskjema

Fyll ut kontaktskjemaet, så kontakter vi deg

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.