UBS overtar Credit Suisse

Skrevet av Christian Lie

Storbanken Credit Suisse har blitt overtatt av sin nasjonale konkurrent UBS etter en prosess ledet av sveitsiske tilsynsmyndigheter. Formue har svært begrenset eksponering mot Credit Suisse.

Oppkjøpet av Credit Suisse finansieres delvis av den sveitsiske sentralbanken og har skjedd uten stemmerett for eksisterende aksjonærer. Krisen oppsto i kjølvannet av kollapsen i Silicon Valley Bank (SVB) og to andre amerikanske banker. Credit Suisse hadde andre utfordringer enn SVB, men et fellestrekk var store uttak av kundeinnskudd. Økende skepsis fra investorer utløste store kursfall for aksje- og obligasjonskursene i Credit Suisse, noe som bidro til en eksistensiell krise for den 167 år gamle banken.

Kritikk fra investorer

Eksisterende aksjonærer i Credit Suisse får 0,76 franc per aksje, et betydelig tap selv sammenlignet med aksjekursen sist fredag på 1,86 franc. Kontroversielt nok var en forutsetning for oppkjøpet at såkalte fondsobligasjoner («Additional Tier 1, eller AT1) ble nullet ut. Normalt skal obligasjonseiere ha prioritet foran aksjonærer i slike situasjoner. Dette utløste derfor kritikk både fra investorer, forvaltningsmiljøer og den europeiske sentralbanken.

Formues kunder er svært lite berørt

Formues aksjeforvaltning er eneste direkteeksponering mot Credit Suisse via indeksfondene KLP AksjeGlobal Indeks og KLP AksjeGlobal Indeks Mer Samfunnsansvar, der banken utgjorde henholdsvis 0,02 og 0,03 prosent av fondenes forvaltningskapital. Ingen av våre aktive forvaltere har investeringer i Credit Suisse.

På rentesiden har vi hatt direkte eksponering i AT1-obligasjonene via enkelte forvaltere.

  • I vår Global Bonds-løsning utgjør dette 0,047 prosent av forvaltningskapitalen.
  • I Global High Yield 0,03 prosent av forvaltningskapitalen.

I Global Bonds har vi samtidig en eksponering mot seniorgjeld fra Credit Suisse tilsvarende 0,5 prosent av fondets forvaltningskapital. Disse handles i øyeblikket på rundt 80 prosent av pålydende verdi og det er enda ingen tegn til at disse vil misligholdes.

Vi har ingen øvrige direkteinvesteringer av betydning i våre alternative investeringsløsninger.

En bekreftelse på verdien av god risikospredning

Formue har lenge vært opptatt av omfattende risikofordeling på alle våre investeringsområder. Bred diversifisering medfører riktignok økt sannsynlighet for at vi blir eksponert mot selskapsspesifikke hendelser, men også at de får begrenset effekt i våre porteføljer.

Banksektoren er essensiell i det finansielle systemet og for økonomien. Myndigheter og sentralbanker har vist handlekraft med tanke på å berolige bekymrende investorer og bankkunder. Situasjonen er likevel ustabil, og finansmarkedene kan forbli urolige fremover.

Vi mener våre porteføljer og investeringsløsninger er godt rustet for et slikt markedsklima, ikke minst med god hjelp fra betydelig risikospredning.

Vi må likevel være forberedt på at de rådende markedsforholdene vil påvirke også våre løsninger.

Christian Lie Sjefstrateg i Formue

Christian Lie har over 20 års erfaring fra finansbransjen. Han er ansvarlig for interne og eksterne budskap i Formue knyttet til makroøkonomi, finansmarkeder, allokering og investoratferd.

Kontakt oss