Månedens forvalter: Ares Management 

Skrevet av Formue

Hver måned presenterer vi en forvalter Formues kunder er investert med. Denne månedens forvalter er Ares Management, der Formues kunder er investert i to private credit fond med fokus på alternativ kreditt.  

1.Hvem er forvalteren?

Ares Management Corporation er en ledende, global børsnotert kapitalforvalter som spesialiserer seg på ulike investeringsstrategier innen private credit, eiendom, private equity og andre alternative investeringsområder. Selskapet ble grunnlagt i 1997 med hovedkontor i Los Angeles, har 35 kontorer spredt globalt og over 2600 ansatte. Forvaltningskapitalen er ca. 378 mrd. USD pr. andre kvartal 2023. Forvalteren er mest kjent for sin ekspertise innen kredittstrategier, der de forvalter rundt 250 mrd. USD. Ares var en av de første aktørene utenfor banksektoren som tok steget inn i private og mindre likvide kredittmarkeder.

Formue er investert i to fond forvaltet av teamet Ares Alternative Credit. Ved starten av september 2023, besto investeringsteamet av 67 personer og ledes av en særdeles erfaren duo, Keith Ashton og Joel Holsinger.

Ares Management er en av forvalterne vårt team har valgt ut innenfor Private Credit som hører inn under  Alternativ vekst i Formues investeringspyramide. Fondene i Alternativ vekst har høyere innlåsning og risiko enn fondene i som ligger i Markedsvekst og Stabilitet.

2.Hvor lenge har Formue vært investert og hvilke fond har Formue investert i?

Formue Private Credit forpliktet 13,5 millioner USD til Ares Pathfinder Fund I i desember 2020. I april 2023 forpliktet Formue Private Credit 10 millioner USD i den første kapitalstengningen av oppfølgerfondet, Ares Pathfinder Fund II. I september 2023 økte vi denne forpliktelsen til totalt 15 millioner USD.

3.Hva er de viktigste kjennetegnene ved forvaltningsmiljøet og hvorfor valgte Formue å investere der?

Ares Alternative Credit og fondsstrategien Ares Pathfinder tilbyr en spennende investeringsmulighet utenfor de tradisjonelle investeringsområdene. Ares hjelper ulike selskaper som søker finansiering med skreddersydde løsninger  fra andre kapitaltilbydere enn banker eller obligasjonsmarkedene. Etter finanskrisen ble bankene strengere regulert og utlånsaktiviteten ble redusert. Dermed oppsto et behov i lånemarkedene som private credit-aktører som Ares søker å kapitalisere på.

Alternativ kreditt er en kategori av private credit. Ares Pathfinder forhandler, strukturerer og investerer i lån og lån-lignende finansielle instrumenter til private selskaper og porteføljer av selskaper. Fondet investerer i USA og Europa. Investeringene gjøres hovedsakelig i lån med høy grad av kontraktsfestede inntekter og sikkerhet i eiendeler og består typisk av lån, leieavtaler og fordringer. Forvalteren bygger porteføljer med god risikospredning i ulike økonomiske sektorer med fokus på: god sikkerhet, stramme låneklausuler og senioritet/prioritet med hensyn til panteverdier og kontantstrøm.

Investeringene gjøres stort sett direkte med låntager der Ares forhandler frem vilkårene i låneavtalen. På den måten har forvalteren god kontroll på den risikoen de tar i investeringene. Fordi slike investeringer og avtaler ofte kan være kompliserte og variere mye fra avtale til avtale, er kompetanse og erfaring avgjørende for å kunne gjennomføre alternative kredittinvesteringer på en god måte.

Etter vårt syn er Ares en av få aktører som har størrelsen (i form av investeringsteam og forvaltningskapital), ekspertisen og organisatorisk struktur for å investere i alternativ kreditt i stor skala, og samtidig oppnå en diversifisert portefølje. Alt dette er viktige årsaker til at Formue har investert med Ares.

4. Hvordan er fondene posisjonert for tiden som kommer?

Ares Pathfinder har en langsiktig strategi der hver investering gjøres med en forventet investeringsperiode på i 2-7 år. Derfor fokuserer Ares Alternative Credit lite på kortsiktige taktiske porteføljetilpasninger, og teamet er svært gode på å erkjenne at de ikke bør bruke mye tid på å forsøke å forutse kortsiktige markedsbevegelser. Av den grunn er teamet også svært opptatt av å gjøre investeringer og bygge porteføljer med tilstrekkelig «sikkerhetsmargin» for urolige tider. Med andre ord å investere i lån og lån-lignende instrumenter som gir god og forutsigbar kontraktsfestet avkastning, der inntektene forventes å ville opprettholdes selv gjennom en økonomisk nedtur.

Ares Alternative Credit forsøker aktivt å dra nytte av at andre markedsaktører kan bli påvirket av utfordrende markedsforhold. Eksempelvis dersom andre kredittinstitusjoner får problemer og må selge videre noen av sine lån/aktiva. Da har Ares muligheten til å tilby fleksible finansieringsløsninger og samtidig dra nytte av at andre må selge. Forvalteren er ingen tradisjonell kredittforvalter som må være fullinvestert til enhver tid, men har mye kapital tilgjengelig til å aktivt investere i dagens markedsmiljø, eller de kan velge å vente med å investere. Dette er en klar fordel sammenlignet med tradisjonelle kredittforvaltere – særlig i dagens markedssituasjon.

Kontakt oss