Tar ned risikoen i to renteporteføljer

Skrevet av Formue

Usikkerheten rundt veksttakten i den globale verdensøkonomien har medført at vi har nedjustert risikoen i to av våre renteporteføljer.

Som følge av den globale uroen rundt verdensøkonomien har vi endret sammensetningen i våre to høyrenteporteføljer, Nordic High Yield og Global High Yield.  For å redusere risikoen har vi i hver av porteføljene vektet ned ett rentefond med høyere risikoprofil, til fordel for ett fond med høyere kredittrating og lavere risikoprofil. Tiltaket tror vi vil øke porteføljenes avkastning dersom kredittpåslaget (den ekstra renten investorer krever for å låne ut penger til selskaper med lavere kredittkvalitet) fortsetter å øke. Det foregår en global reprising av både korte og lange statsrenter grunnet usikkerhet i vekstutsiktene. Vi ser en risiko for at dette påslaget øker.

Vektet opp fond med bedre rating

Enkelt forklart medfører endringen at våre to høyrenteporteføljer nå eier mer i  fond som investerer i såkalte «investment grade» rentepapirer og som har bedre sektordiversifisering. Klassifikasjonen «investment grade» betyr at rentepapiret har en kredittrating på BBB eller bedre, noe som innebærer at ratingselskapene vurderer at det er høy sannsynlighet for at selskapene klarer å betjene lånene. Slike rentepapirer faller generelt mindre i pris når kredittpåslaget øker, enn verdipapirer med lavere kredittrating.

Amerikansk rentekutt

I februar ble den globale økonomien i stor grad ble preget av usikkerhet knyttet til coronaviruset (Covid-19). Forventningene til økonomisk vekst er redusert, og flere land vurderer penge- og finanspolitiske tiltak for å håndtere de økonomiske ringvirkningene av viruset. Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (FED),  har allerede tatt grep. I begynnelsen av mars kuttet FED renten etter et ekstraordinært møte.  Som et resultat av dette har vi fått et rekordlavt rentenivå for den amerikanske statsobligasjonen med løpetid på 10 år. Renten beveget seg for første gang under 1% og har siden fortsatt å falle. Mange tolket FEDs rentekutt på 0,5 prosentpoeng som et varsel om at økonomien var dårligere forberedt på redusert vekst enn tidligere antatt.  Det var spesielt to faktorer ved dette rentekuttet markedet likte dårlig: 1) At FED ikke kunne vente med rentesettingen til de planlagte rentemøtene 17.-18. mars. Det tydet på et visst tidspress når det kom til å håndtere forverrelsen av den økonomiske situasjonen. 2) At FED senket renten med mer enn 0,25 prosentpoeng. Samtidig resulterte et så drastisk kutt i renten at mye av den pengepolitiske verktøykassen til FED allerede er brukt opp.

Rekordlave verdier

Kina, Sør-Korea og Japan er blant landene som har blitt hardest rammet av coronaviruset. Fabrikker er stengt og tusenvis av arbeidere er satt i hjemme-karantene. Den kinesiske innkjøpssjefsindeksen (Manufacturing PMI) falt fra 50,0 til rekordlave 35,7 i februar. Sist vi så tilsvarende lave tall var i november 2008, da indeksen ble målt til 38,8. I kjølvannet av dette er forventningene til BNP-veksten i Kina i årets første kvartal nedjustert. Innvirkningene på realøkonomien på lengre sikt er fortsatt uviss. Børser stuper over hele verden, og de selskapene som rammes hardest er produsenter av luksusvaremerker og reiselivsbransjen.