Aksjemarkedet faller. Hva betyr det for investeringsporteføljen min?

Skrevet av Formue

Formuesforvaltnings anbefalte investeringsporteføljer sprer risikoen mest mulig. Det betyr at pengene dine er investert i selskaper over hele verden. På den måten unngår du å bli spesielt utsatt for utviklingen på ett sted. Nå som oljeprisen og Oslo Børs faller mye, bidrar denne risikospredningen til at investeringsporteføljen din faller mindre i verdi enn om du bare hadde hatt norske aksjer.

Vi sprer risikoen i aksjemarkedene på tvers av flere valutaer. Det betyr at verdien av utenlandske aksjeinvesteringer øker i verdi i takt med fallet i kronekursen. Fordi Norge er så utsatt for utviklingen i verdensøkonomien og oljeprisen, har kronens verdi falt betydelig. Når du eier utenlandske aksjer i lokale valutaer, blir aksjeverdiene målt i svakere norske kroner høyere som følge av kronefallet.

Flere aktivaklasser

Våre anbefalte investeringsporteføljer har også et betydelig innslag av private equity, unotert eiendom og hedgefond. Fordi verdiene i private equity og unotert eiendom rapporteres annerledes enn i børsnoterte investeringer, vil også verdivariasjonene i private equity og unotert eiendom oppleves annerledes. I praksis vil verdivariasjonene oppleves som mer dempet selv om den underliggende, reelle risikoen skulle være den samme som i børsnoterte investeringer. Sammenliknet med en portefølje av norske aksjer vil våre aksjeporteføljer ha mye lavere innslag av energirelaterte selskaper.

Gjør aktive valg

Formuesforvaltnings investeringer er aktivt forvaltet under et felles markedssyn. Det betyr at forvalterne og Formuesforvaltning gjør aktive valg fortløpende for å sørge for en best mulig verdiutvikling, forholdene tatt i betraktning. Når forvalterne og Formuesforvaltning er aktive, trenger ikke du å gjøre aktive grep i investeringsporteføljen.

Må leve med usikkerhet

Hva vil fremtiden bringe? Vi pleier å sitere Sokrates i slike sammenhenger. Han sa at «jeg vet at jeg ikke vet noe, og derfor er jeg litt visere enn han som ikke vet at han ikke vet noe». Det var en erkjennelse av at ingen kjenner morgendagen og at man må lære seg å leve med usikkerhet. Det er nettopp på grunn av risiko at aksjer har gitt høyere avkastning over tid enn sikrere renteplasseringer. Risikopremien i aksjer er kompensasjon for det usikre, det Sokrates påpekte at han ikke visste noe om. All erfaring tilsier at ting går over etter hvert, se bl.a. denne ukens figur, teksten Koronafrykt og aksjer fra forrige uke og temadelen i markedsbrevet for februar og mars. Også denne gang tror vi at opplevelsen av usikkerhet vil avløses av ny optimisme, selv om det føles usikkert når optimismen vil returnere.