Hva er porteføljeforvaltning?

Nå du har en investeringsportefølje hos Formue kan du velge mellom rådgivende forvaltning og porteføljeforvaltning.  I praksis velger du i hvilken grad du ønsker være involvert i den løpende forvaltningen av porteføljen. Her forklarer vi forskjellen mellom de to forvaltningsformene og gir deg fire fordeler med porteføljeforvaltning.

Alle kunder i Formue får en skreddersydd investeringsstrategi som danner grunnlaget for sammensetningen av investeringsporteføljen. Ettersom markedet er i konstant bevegelse må porteføljene løpende justeres slik at de er i tråd med strategien som er lagt. Kundene kan derfor velge om de ønsker å være involvert i den løpende forvaltningen av porteføljen (rådgivende forvaltning) eller om de ønsker at Formue skal håndtere justeringene (porteføljeforvaltning). Mange frykter at man mister kontrollen over investeringsporteføljen når man velger det siste alternativet. Slik er det ikke. Som forklart over, ligger det en avtalt strategi bak hver investeringsportefølje. Begge betjeningsformer har sine unike fordeler. Faktorer som ofte spiller en viktig rolle i valget er tid, kunnskapsnivå og personlig interesse.

Hva er rådgivende forvaltning?

Rådgivende forvaltning, også kalt investeringsrådgivning, kan passe for deg som ønsker å være aktiv i forvaltningen av porteføljen og ha full kontroll over investeringsbeslutningene. Med denne typen forvaltning gir rådgiveren løpende anbefalinger om hvilke justeringer du bør gjøre i porteføljen slik at den er i tråd med strategien som er lagt. Du tar den endelige avgjørelsen om du ønsker å følge rådene som gis. Ettersom ingen transaksjoner kan gjennomføres uten samtykke fra deg, kan det ta lengre tid å gjennomføre justeringene som anbefales. Har du høy kompetanse og stor interesse for verdipapirmarkedet er investeringsrådgivning ofte den beste forvaltningsformen. Men det er krevende å holde seg godt orientert om aksje- og rentemarkedet. Svært mange opplever at de ikke nok tid eller ønsker å bruke tiden på andre ting.

Hva er porteføljeforvaltning?

For deg som ikke ønsker å bruke tid og energi på den daglige driften av porteføljen kan porteføljeforvaltning, også kalt diskresjonær forvaltning,  være et bedre alternativ. Med porteføljeforvaltning overlater du ansvaret for den løpende forvaltningen av din portefølje til Formue. Det vil si at du gir Formue mandat til å gjennomføre løpende transaksjoner som sikrer at porteføljen er i tråd med strategien. Da blir du ikke kontaktet hver gang det gjennomføres en transaksjon. Det er likevel lett å holde oversikten. Alle transaksjoner oppdateres løpende i kundeportalen og i Formue-appen.

Fire fordeler med porteføljeforvaltning

  1. Profesjonelle forvaltere sørger for at porteføljen alltid er i tråd med strategien som er lagt og at transaksjoner skjer som avtalt og til avtalt tid. Dette reduserer risikoen og kan bidra til bedre avkastning.
  2. Du slipper å bruke tid og energi på det administrative arbeidet med porteføljen din. Formue håndterer alle transaksjoner som gjør at porteføljen er i tråd med din risikoprofil og dine personlige preferanser.
  3. Kapitalen er alltid investert, noe som kan gi bedre avkastning. Ved å alltid være investert minimerer du tiden «utenfor» markedet som ikke genererer avkastning. Dermed kan avkastningspotensiale øke.
  4. Du unngår å ta emosjonelle investeringsbeslutninger. Når du delegerer forvaltningen av investeringene til Formue reduseres risikoen for å bli påvirket av markedssvingninger og dermed kan du unngå å kjøpe eller selge på feil tidspunkt.

Visste du at…

41 prosent

ikke har en investeringsstrategi som er tilpasset sine mål og risikoprofil? Ta vår quiz for å få en oversikt over hva som kan påvirke dine verdier.

Ta quizen her

Kontakt oss