Alfred Berg – spesialist på norsk- og nordisk aksje- og renteforvaltning

Skrevet av Formue

Fremover vil vi hver måned presenterer en forvalter Formues kunder er investert i. Vi starter opp med forvalteren Alfred Berg, der Formue er investert i to av forvalterens rentefond. Renteoppgangen har ført til høy interesse rundt rentefond og Formue var tidlig ute med å se fordelene med å investere i nordiske rentefond.

1.Hvem er forvalteren?

Alfred Berg (AB) er en ledende nordisk kapitalforvalter innen BNP Paribas Investment Partners, som er en del av banken BNP Paribas. AB spesialiserer seg på norsk & nordisk aksje- og renteforvaltning, og er i dag landets femte største fondsforvalter med ca. 130 milliarder norske kroner under forvaltning på vegne av norske kunder.

Om lag 100 milliarder av kapitalen AB forvalter er plassert i norske og nordiske rentefond. Fondene forvaltes av et erfarent renteteam med syv forvaltere lokalisert i Oslo og Stockholm. Rentesjef Morten Steinsland har hatt ansvaret for renteforvaltningen siden 2010. Han har erfaring fra blant annet DnB Asset Management, Nordea Markets, Skandia Asset Management og Vestenfjeldske Bykreditt.

2.Hvor lenge har Formue vært investert og hvilke fond har Formue investert i?

Alfred Berg lanserte i desember 2015 fondet Alfred Berg Nordic Investment Grade, det første rene nordiske investment grade fondet i markedet. Med investment grade menes at fondet er et rentefond med lav risiko, som investerer i obligasjoner fra nordiske selskaper med høy kredittrating. Formue var en av de første aktørene som så fordelen ved å investere i nordiske rentefond, og har vært investert i Alfred Berg Nordic Investment Grade siden fondet ble lansert. AB har senere satt opp flere nordiske investment grade fond, og forvalter i dag nesten 50 milliarder NOK i disse.

Formues kunder har siden 2009 vært investert i AB’s nordiske high yield fond – Alfred Berg Nordic High Yield. Dette er et høyrentefond som investerer i obligasjoner fra nordiske utstedere med lavere kredittkvalitet. Ved å ta noe høyere risiko kan man få høyere avkastning. Mens den løpende renteavkastningen i Alfred Berg’s nordiske investment grade fond nå ligger på rundt seks prosent, er renteavkastningen i Alfred Berg Nordic High Yield på rundt ti prosent. Høyrenteobligasjoner på disse rentenivåene oppfattes av mange som attraktivt også sammenlignet med aksjer, blant annet fordi slike obligasjonsfond normalt også har lavere risiko enn aksjefond.

3.Hva er de viktigste kjennetegnene ved forvaltningsmiljøet og hvorfor valgte Formue å investere der?

Alfred Berg mener Norden utpeker seg som spesielt gunstig med hensyn til renteinvesteringer. Dette fordi regionen tilbyr fullgod sektordiversifisering i solide nordiske økonomier og selskaper, med noen av verdens høyeste rangeringer innen ESG. Dette gir bedre risikospredning enn rene norske rentefond, hvor man får høy eksponering mot færre sektorer. Norden gir tilnærmet like god risikospredning som globale rentefond, fordi sektoreksponeringen faktisk er ganske lik som i en global portefølje. Forskjellen er at i en nordisk portefølje er risikoen for negative overraskelser noe mindre. Ved å investere i de andre nordiske markedene får AB også bedre likviditeten i fondene. Omsetningen av obligasjoner i det norske markedet kan tidvis være lav. Da er det en stor fordel å kunne handle obligasjoner i de andre nordiske landene.

Fondene ble startet for å gi tilnærmet samme avkastning som rene norske fond, men med lavere risiko på grunn av bedre risikospredning. Erfaringen etter åtte år i ABs nordiske investment grade-fond er at denne typen fond har skapt høyere avkastning enn det man har fått i rene norske fond. For eksempel falt AB’s nordiske fond mindre i verdi enn sammenlignbare globale investment-grade fond under pandemiutbruddet i mars 2020. Formues kunder har i stor grad fått lavere risiko og høyere avkastning, enn i sammenlignbare norske og globale fond.

4.Hvordan er fondene posisjonert for tiden som kommer?

På kort sikt venter Alfred Berg høyere markedsrenter og ligger derfor med lavere rentefølsomhet enn normalt, både i deres nordiske investment-grade og nordiske høyrentefond. Dette bidrar til at uventede endringer i rentenivået får mindre konsekvenser for utviklingen i fondene. I det nordiske høyrentefondet er løpetiden på obligasjonene kortere enn normalt. Dermed blir verdiutviklingen mindre påvirket av endringer også i risikopåslagene i markedet.

Ønsker du mer innsikt i hva som skjer i verdensøkonomien? Meld deg på ukeskommentaren!
Input the campaign name that submitters should be added to.

 

 

 

Kontakt oss