Gjenlevendepensjon fra folketrygden snart historie

Skrevet av Alexandra Plahte

Fra nyttår erstattes dagens gjenlevendepensjon fra Nav, også kalt etterlattepensjon, med en såkalt omstillingsstønad. Omstillingsstønaden som innføres, har til hensikt å sikre gjenlevende inntekt i en omstillingsperiode etter dødsfallet.  

Formålet med dagens gjenlevendepensjon er å sikre inntekt til etterlatte som helt eller delvis ikke er i stand til å forsørge seg selv. Pensjonen er derfor behovsprøvd i forhold til arbeids- og/eller næringsinntekt. Økt kjønnsmessig likestilling, kvinners inntog i arbeidslivet og endrede samlivs- og familiemønstre gjør at færre mottar gjenlevendepensjon i dag enn tidligere. Dagens regler er dessuten ikke tilpasset beregningsreglene hverken for ny opptjeningsmodell for alderspensjon eller for uføretrygd fra Nav. 

Det er flere store endringer fra nyttår som omfatter Nav-ytelser til etterlatte. Selv om endringene er nødvendige, er det liten tvil om at de er omfattende. 

Hva er omstillingsstønad? 

 • En tidsbegrenset stønad som vanligvis varer i kun 3 år. 
 • Stønaden kan forlenges i inntil 2 år hvis du trenger hjelp til å komme i arbeid, for eksempel utdanning eller arbeidstrening. 
 • Er du født i 1963 eller tidligere og har hatt lav arbeidsinntekt de siste 5 årene før dødsfallet, kan du få stønaden til du blir 67 år. 
 • Stønaden er 2,25 ganger grunnbeløpet per år (266 895 kroner), avhengig av avdødes trygdetid. 
 • Er inntekten din over 0,5 ganger grunnbeløpet (59 310 kroner), reduseres stønaden. 
 • Stønaden er pensjonsgivende inntekt. 

Kilde: Nav

 

Skal lønne seg å jobbe

Pensjonen vår har blitt mer individualisert, og det betyr også mer ansvar for egen pensjon. De nye reglene bygger på hovedprinsippet i pensjonsreformen om at det alltid skal lønne seg økonomisk og pensjonsmessig å jobbe. Opptjening av egen pensjon skal være førstevalget. Som øvrige endringer med pensjonsreformen, beveger man seg også her mot det individuelle. Den enkelte skal leve av sin egen pensjon, ikke også av avdødes pensjonsrettigheter. 

Skille mellom før og etter

Det er viktig å skille mellom før og etter at du som gjenlevende mottar egen alders- eller uførepensjon. Er du berettiget til gjenlevendepensjon fra NAV utbetales den som en egen pensjonsytelse frem til du selv tar ut alderspensjon (men senest til 67 år) eller til om du skulle gå over på uføretrygd. Da opphører gjenlevendepensjonen som en selvstendig ytelse.  

Egne særregler gjør at enkelte da kan få en høyere alderspensjon enn de ville fått kun med egen opptjent pensjon. Særregler for etterlatte som selv mottar alderspensjon eller uføretrygd, fases gradvis ut. I tillegg erstattes altså dagens gjenlevendepensjon med en omstillingsstønad. I dette ligger at gjenlevendepensjon fra folketrygden for de aller fleste vil være historie.  

Målsetting at etterlatte skal kunne forsørge seg selv

Omstillingsstønaden som innføres, har til hensikt å sikre gjenlevende inntekt i en omstillingsperiode etter dødsfallet. Som hovedregel er det forventet at man skal være i arbeid eller annen aktivitet innen seks måneder. Mens gjenlevendepensjon har vært en ytelse man har kunnet få til man selv ble pensjonist, vil omstillingsstønaden være en midlertidig stønad.  For å være berettiget til denne må man oppfylle krav om aktivitet i form av arbeid, arbeidssøking eller utdanning. Målsettingen er med andre ord at den etterlatte skal kunne forsørge seg selv.   

Det gjelder egne overgangsregler for de som allerede har gjenlevendepensjon. Hovedregelen er at man kun får gjenlevendepensjon i tre år fra 1.januar 2024. I praksis innebærer det at siste utbetaling av pensjonen for disse blir i desember 2026. Dersom man tar utdanning godkjent av NAV eller har arbeidstrening via NAV, kan pensjonen forlenges i inntil to år. Er man født i 1970 eller tidligere og har hatt lav inntekt de siste årene, kan man være berettiget til utbetaling av støtte helt frem til fylte 67 år.   

Formues pensjonsteam bistår våre kunder med pensjon, les mer om hva vi kan hjelpe med her. 

Forbedring av barnepensjonen

Mens altså rettighetene til gjenlevende ektefelle, partner eller samboer med felles barn endres vesentlig, vil pensjonen til gjenlevende barn for mange forbedres betraktelig fra og med 2024. Barnepensjon gjelder barn under 20 år. Barn som allerede mottar barnepensjon vil få denne omregnet etter de nye reglene dersom det lønner seg for vedkommende. Gir dagens regler høyere utbetaling, beholdes dagens barnepensjon.  

 

Nye regler for barnepensjon fra 2024 

 • Du får barnepensjonen til du blir 20 år. 
 • Har du mistet en av foreldrene dine, vil du få tilsvarende grunnbeløpet i folketrygden per år. Det er 118 620 kroner. 
 • Har du mistet begge foreldrene dine, vil du få 2,25 ganger grunnbeløpet (266 895 kroner).  
 • Hvis du har søsken, vil de også få det samme beløpet. Barnepensjonen skal ikke fordeles mellom dere. 

Du som er mellom 18 og 20 år 1. januar 2024 :

 • Du kan ha rett til barnepensjon etter nye regler. Nav kontakter deg i slutten av 2023 for å gi deg mer informasjon om rettighetene dine. 

Kilde: Nav

Alexandra Plahte Leder for Formue Pensjonsrådgivning

Alexandra Plahte er jurist og leder for pensjonsrådgivning i Formue. Hun har 25 års erfaring som fagperson innen pensjon for bedrifter og offentlig sektor, og er en kjent profil i media.

Kontakt oss