Markedsuro: Årsaker og veien ut

Skrevet av Christian Lie

De store kursbevegelsene i finansmarkedene er utfordrende for investorer. Historien har vist at det er umulig å tidfeste oppturer og nedturer, og at den beste langsiktige strategien er å holde hodet kaldt. God risikospredning, tålmodighet og tidshorisont forblir en suksessformel.

Det er urolig tider i finansmarkedene med tidvis store daglige svingninger på de største børsene. De store utslagene reflekterer den økende usikkerheten rundt utsiktene for verdensøkonomien. I en situasjon med mange uforutsigbare variabler må vi forvente at turbulensen kan fortsette en stund til. På mange måter er investorene i ferd med å våkne opp til en ny realitet, med inflasjon, kraftig renteoppgang og uvanlig høy geopolitisk spenning. Turbulensen blir ikke evigvarende, og det er flere mulige drivere for at stemningen etter hvert kan snu.  Her får du de syv viktigste årsakene, etter mitt syn, til at investorene nå er nervøse og hva som må til for at uroen legger seg.

1. Høy inflasjon

Vedvarende høy inflasjon kan føre til at sentralbankene må heve styringsrentene mye i løpet av kort tid. Markedsaktørene er mest bekymret for hva den amerikanske sentralbanken vil gjøre fremover. Verdensøkonomien er i øyeblikket er avhengig av en sterk amerikansk økonomi, fordi amerikanske renter og dollaren har stor betydning for globale markeder og økonomi.  Denne uken satte den amerikanske sentralbanken (FED) opp renten med 0,5 prosentpoeng. Det er første gang siden år 2000 at FED hever renten med mer enn 0,25 prosentpoeng. Når markedsrentene stiger mye og dette skyldes inflasjon fremfor sterkere økonomi, er det naturlig at prisene på mange verdipapirer vil falle.

2. Uro rundt den økonomiske veksten

Nedstengninger i Kina og utfordringer i Europa har redusert forventningene til den økonomiske veksten. Samtidig truer høy inflasjon husholdningenes forbruksevne og bedriftenes lønnsomhet. Privatpersoner i Europa og USA ser at de kan få mindre å rutte med fremover, noe som kan gi mer forsiktig pengebruk og lavere vekst i økonomien.

3. Lønnsomheten i bedriftene er under press

Selv om forventningene til de børsnoterte selskapenes inntjeningsvekst har steget siden årsskiftet, og dette burde gitt støtte til aksjekursene, er det fare for at stigende lønnsvekst, høye priser på innsatsfaktorer og lavere omsetningsvekst vil true lønnsomhetsutviklingen.

4. Prisoppgang på råvarer

Til tross for svakere aktivitet i Kina, lavere vekstforventninger globalt og en sterk dollar, fortsetter prisene på mange råvarer å stige. Både energi- og jordbruksråvarer blir stadig dyrere, og selv om prisene på industrimetaller har falt tilbake, bidrar dette til at inflasjonen kan bli utfordrende å få kontroll på for sentralbankene.

5. Krigen i Ukraina gir utfordringer

Krigen i Ukraina ser ut til å kunne bli langvarig. Dette kan forlenge ubalansene i råvaremarkedene, forsterke problemene i forsyningskjedene og dermed virke vekstdempende og inflasjonsdrivende.

6. Store bevegelser i valutamarkedet

Store bevegelser i valutamarkedene påvirker noen økonomier positivt og andre negativt. I tillegg får dette konsekvenser for hvor investorene ønsker å plassere pengene. Utsikter til høyere renter i USA enn i andre land har vært driver for den sterkeste dollaren på tjue år, målt mot USA sine viktigste handelspartnere. En sterk dollar vil dempe den importerte inflasjonen og dermed hjelpe sentralbanken i USA, men svekker samtidig inntjeningen fra utenlandske aktiviteter for amerikanske virksomheter. En sterk dollar og stigende amerikanske renter gjør det vanskeligere får fremvoksende økonomier å betjene sin gjeld i dollar. I Eurosonen vil en svakere euro gi høyere importert inflasjon, og øke presset på sentralbanken om å heve styringsrentene samtidig som økonomien er under press.

7. Nervøse investorer forsterker uroen

Nervøsitet i finansmarkedene utløser store kortsiktige oppturer og nedturer. Dette gjør noen investorer mer kortsiktige, samtidig som datadrevne strategier forsterker turbulensen.

Hva skal til for å snu stemningen?

Selv om de faktorene jeg nå har listet opp skaper mye uro viser historien at det skal lite til før festen er i gang igjen. Her er noen faktorer man kan følge med på fremover.

Avtagende inflasjon

Tegn til avtagende inflasjon kan dempe presset på sentralbankene. Dette kan også føre til at de stadig stigende forventningene om høyere styringsrenter i USA faller tilbake. I beste fall vil inflasjonstallene avta de kommende månedene, uten at amerikansk eller global økonomi opplever en kraftig oppbremsing.

Lavere råvarepriser

Lavere råvarepriser vil kunne dempe inflasjonsforventningene blant markedsaktørene, som igjen vil reflekteres i lavere markedsrenter. Dette vil eksempelvis kunne utløses av utsikter til en fredelig løsning i Ukraina, eller økt tilgang på olje, gass eller andre råvarer.

Svakere dollar

En svakere amerikansk dollar vil lette på de finansielle rammebetingelsene i global økonomi, og vil kunne føre til økt interesse for investeringer i andre land, eksempelvis Europa eller Emerging Markets.

Prisingen blir attraktiv

Selv om kursfallene har ført til at mange investeringer har blitt mindre dyre, er vi enda ikke der at det er åpenbart billig. Skulle kursene falle videre, vil investorene på et tidspunkt kunne gripe anledningen til å kjøpe hvis verdsettelsen blir enda mer attraktiv.

Kina får kontroll med pandemien

Kinesisk kontroll på smittesituasjonen og opphevelse av restriksjoner. Dette vil sammen med forventede stimulanser for kinesiske myndigheter kunne gi et markant løft i kinesisk økonomi. Høyere aktivitet i Kina vil gi en viktig positiv vekstimpuls også globalt.

Som nevnt i innledningen er det umulig å si når stemningen snur.  Derfor bør man holde seg til planen som er lagt og ikke la markedsuro styre investeringsbeslutningene. Det gir den beste langsiktige avkastningen.

Christian Lie Sjefstrateg i Formue

Christian Lie har over 20 års erfaring fra finansbransjen. Han er ansvarlig for interne og eksterne budskap i Formue knyttet til makroøkonomi, finansmarkeder, allokering og investoratferd.

Kontakt oss