Veien til enklere liv

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Ønsker du å ta alle investeringsbeslutninger selv, eller vil du la våre eksperter stå for den løpende forvaltningen? Dette bør du tenke igjennom før du tar valget.

Trives du best som passasjer når du er trygg på sjåføren eller liker du å ha hånden på rattet? Det spørsmålet er sentralt når du skal velge hvilken forvaltningsform som passer deg best. Som kunde i Formuesforvaltning kan du velge mellom investeringsrådgivning eller diskresjonær forvaltning. Det høres heldigvis mer komplisert ut enn det faktisk er.  

– Forskjellen mellom de to forvaltningsformene er enkel, sier investeringsdirektør Niclas Hiller. 

– En avtale om investeringsrådgivning betyr at vi gir råd om hvilke endringer vi anbefaler kunden å gjøre i porteføljen, og kunden gir samtykke til hver transaksjon som blir gjort. Diskresjonær forvaltning innebærer at vi foretar endringer i kundens portefølje uten at vi innhenter samtykke fra kunden. Det vil si at vi kjøper og selger verdipapirer i kundens portefølje, uten at vi kontakter kunden på forhånd, sier han.  

Hånden på rattet: Vil du ha styringen eller ønsker du at andre står for forvaltningen?

Legg en god strategi

Vi jobber med våre kunder i et helhetlig og langsiktig perspektiv. Det innebærer at våre formuesforvaltere bistår kundene langt utover det å bygge opp en investeringsportefølje. Rådgivningen inkluderer blant annet spørsmål rundt generasjonsoverføring, om formuen er organisert på en skatteeffektiv måte og hvorvidt man har de juridiske papirene i orden.

Formuesforvalterne gjør, sammen med kunden, en kartlegging av dagens formuessituasjon, ønsket risikoprofil, fremtidig kapitalbehov og hvilke mål/drømmer man vil at formuen skal oppnå. Først når det er avklart, blir det lagt en strategi for hvordan investeringsporteføljen skal bygges opp, slik at formuen bevares og utvikles på beste måte i henhold til de mål kunden har satt seg.  Alle kunder får en formuesplan hvor denne helhetlige gjennomgangen er godt dokumentert.

Mister ikke kontroll

Gir gode råd: Investeringsdirektør Niclas Hiller, Formuesforvaltning

Det er altså først når investeringsstrategien er fastlagt, at man må velge forvaltningsform – om man ønsker investeringsrådgivning eller diskresjonær forvaltning. Mange frykter at man mister kontrollen over investeringsporteføljen når man velger det siste alternativet. Slik er det ikke. Som forklart over ligger det en avtalt strategi bak hver investeringsportefølje.  

– Vi følger strategien som ligger for investeringsporteføljen og har helt klare føringer for hvor mye avvik som tolereres, sier Hiller.  

Alltid de beste løsningene

Hvilke investeringer som anbefales til kundene er uavhengig av om formuen er under diskresjonær forvaltning eller om det er inngått en avtale om investeringsrådgivning.

-Vi fyller alltid porteføljene med våre beste anbefalte løsninger til enhver tid, sier Hiller.

– Men en klar fordel med diskresjonær forvaltning er at porteføljen alltid inneholder våre beste anbefalinger for den investeringsstrategien som er lagt. Velger man investeringsrådgivning får man de samme anbefalingene, men det tar litt lengre tid å få gjennomført investeringene. Kundene må kontaktes og alle investeringer må godkjennes på forhånd. I tillegg er det ikke alltid at kundene ønsker å følge de rådene som blir gitt, sier han. 

Lik rapportering

Selv om man med en diskresjonær forvaltningsavtale ikke blir kontaktet hver gang det blir foretatt endringer i porteføljen, er det lett å holde oversikten. Alle transaksjoner oppdateres løpende i kundeportalen. I tillegg får man detaljert oppstilling i månedsrapportene.  

Vi rapporterer likt på begge forvaltningsformene. Vi praktiserer åpenhet og transparens uansett hvilket alternativ man velger, sier Hiller.  

Beste kundeopplevelse

Formuesforvaltning er opptatt at av å gi våre kunder den beste kundeopplevelsen. Vår erfaring er at en vurdering av følgende fem faktorer bidrar til å ta et riktig valg: 

  • Kompetanse
  • Interesse
  • Tid
  • Påvirkelighet
  • Tillit

Har man høy kompetanse, stor interesse for verdipapirmarkedet og mye tid så er ofte investeringsrådgivning den beste forvaltningsformen. Men det er krevende å holde seg godt orientert om aksje- og rentemarkedet. Svært mange opplever at de ikke nok tid eller ønsker å bruke tiden på andre ting.

I tillegg er det yrkesgrupper, blant annet advokater og revisorer,  som ikke har anledning til å eie aksjer eller ha eierrettigheter i selskaper de har oppdrag for. 

– For mange er derfor diskresjonær forvaltning den beste løsningen, sier Hiller og legger til: 

– Det er viktig for oss at kundene velger den forvaltningsformen som passer dem best. Derfor bruker vi mye tid på å kartlegge kundens helhetlige situasjon før vi gir en anbefalt investeringsstrategi, og før vi gir råd om hvilken forvaltningsform som vi mener passer best for hver enkelt, sier han. 

Lett påvirkelig – dårlige resultater

Både internasjonale studier og erfaringer fra våre kunders investeringsporteføljer viser at man oppnår best resultater over tid ved å legge en langsiktig investeringsstrategi, og holde seg til planen selv når markedet blir ruglete. 

Lett påvirkelig: Uten god rådgivning er det lett å ende opp med å kjøpe og selge på feil tidspunkt.

Dersom man blir fort nervøs og vet at man lett lar seg påvirke av ytre faktorer, anbefaler vi å gå for en diskresjonær avtale, sier Hiller. Han viser til at det å investere motsyklisk, det vil si at man kjøper når markedet har falt mye og selger når markedet har hatt en markant oppgang, har gitt god avkastning historisk.  

Man kan det til med investeringsrådgivning. Men selv om man synes det er spennende og gøy å ta egne investeringsbeslutninger, kan det lede til dårlige porteføljeresultater over tid. Ytre støy og påvirkning kan føre til at man tar feil beslutninger og at man dermed ikke lykkes med å følge den planen som er lagt. I dette perspektivet er diskresjonær forvaltning en overlegen form for å skape gode resultater, sier Hiller.  

Les mer om diskresjonær forvaltning og investeringsrådgivning her

Tillit er nøkkelfaktor

Forvaltning av penger handler om tillit. Det gjelder uansett om man velger investeringsrådgivning eller diskresjonær forvaltning. Men i sistnevnte forvaltningsform er det spesielt viktig at kunden stoler på at forvalteren kun handler i kundens beste interesse. Formuesforvaltning har ingen egne fond eller andre produkter som kan være fristende å tilby kundene. Vi kan velge fritt blant verdens beste fond

Nøkkelen til suksess i diskresjonær forvaltning er at kunden har full tillit til den som forvalter pengene, sier Hiller.  

Alle kunder i Formuesforvaltning har en dedikert formuesforvalter som er like tilgjengelig, uavhengig om man velger investeringsrådgivning eller diskresjonær forvaltning. Formuesforvalteren er en helhetlig støttespiller, som blant annet sørger for at formuesplanen hele tiden er oppdatert i tråd med kundens ønsker.  

Kombinasjon

Er man usikker på hva man skal velge, kan man også gå for en kombinasjon, der man splitter formuen mellom de to forvaltningsløsningene. 

– Vi jobber nå med å få til en løsning med begge alternativene – en hybrid modell. Vi er opptatt av å ha de beste løsningene for kundene og vi tror noen kunder vil ønske dette, sier Hiller.  

I Norge er forvaltning av formuer en relativt ung bransje. I USA, hvor såkalt wealth management er langt mer vanlig med mange uavhengige aktører, er diskresjonær forvaltning i kombinasjon med en formuesforvalter som bistår med helhetlig rådgivning langt mer utbredt. 

Mer tid: Ønsker du å bruke mer tid på andre ting enn forvaltning?

Kan frigjøre tid

– Jeg tror utviklingen vil gå mot at flere vil sitte i passasjersetet og overlate den operasjonelle forvaltningen av formuen til den aktøren man stoler på. Det tror jeg også mange flere vil være tjent med. De fleste formuer skapes ikke av folk som jobber i finans, men fra gründere som driver bedrifter i mange ulike sektorer, sier Hiller.  Ved inngå en avtale om diskresjonær forvaltning kan man frigjøre tid som kan brukes på viktige ting, blant annet nå ulike mål man har satt seg. 

– I den reisen er våre formuesforvaltere viktige støttespiller for kundene, sier Hiller.

Ønsker du mer informasjon om diskresjonær forvaltning og investeringsrådgivning – ta gjerne kontakt med din formuesforvalter eller fyll inn kontaktskjemaet under.

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
[gravityform id="12" title="false" description="false"]

Del artikkel

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.