Fremtidsfullmakt – en mulighet til å gjøre egne valg

Skrevet av Formue

Har du tenkt på hva som skjer dersom du plutselig ikke lenger er i stand til å ivareta dine egne interesser? Hva hvis du havner i en ulykke eller får demens?

Hva er en fremtidsfullmakt?

Et dokument som gir den man bestemmer adgang til å handle på ens vegne dersom man selv ikke er i stand til det. Ordningen kom med ny vergemålslov i juli 2013. Ved å opprette en fremtidsfullmakt vil det normalt ikke være behov for å oppnevne verge og Fylkesmannen vil ikke ta del i forvaltningen av personens midler. For at fremtidsfullmakten skal være gyldig er det viktig at den er utformet og signert på rett måte.

I Norge har vi mulighet til å bestemme selv hva som skal skje i en slik situasjon. Gjennom en fremtidsfullmakt kan vi velge hvem som skal gjøre hva, og hvordan ting skal gjøres. I denne artikkelen ønsker vi å dele noen av våre erfaringer.

Vi har høstet erfaring med hva folk er opptatt av å ha med i slike fullmakter, og hvordan fullmaktene fungerer i praksis. Dessverre har vi også gjort noen erfaringer rundt hva som er følgen av å ikke ha en slik fullmakt

Hvis vi ikke foretar oss noe, har vi nemlig indirekte tatt et valg. Vi får da oppnevnt en verge, som tar avgjørelser for oss. Dersom vergen ikke er ektefelle/ samboer er hovedregelen at Fylkesmannen forvalter finansielle eiendeler gjennom plassering i bank.

Hva er folk opptatt av når de lager fremtidsfullmakt?

Formålet med en fremtidsfullmakt er å ha kontroll over egen fremtid og å sikre at dine personlige og økonomiske interesser ivaretas på en god måte, der som du ikke er i stand til å gjøre det selv. Gjennom fremtidsfullmakten overlater du til en eller flere andre å treffe beslutninger på dine vegne. Valget av fullmektig er derfor det viktigste valget du gjør. Erfaringsmessig er det vanligst med nær familie eller en god venn som fullmektig.

Selv om man stoler på fullmektigen, ønsker de aller fleste å legge noen føringer. Det kan gjelde retten til å disponere over fast eiendom eller andre verdifulle eiendeler. Mange er også opptatt av adgangen til å gi gaver til familie og venner, og om det skal kunne gjennomføres et helt/delvis generasjonsskifte. Her er det viktig å huske at fullmakten vil kunne virke over mange år, og ofte livet ut. Det er derfor viktig med god sammenheng mellom fullmaktens bestemmelser og et eventuelt testament.

Mange har store verdier i et eget investeringsselskap. Hva skal skje med dette dersom du ikke lenger kan ha kontrollen – hvem skal for eksempel sitte i styret? Har du portefølje under forvaltning, ønsker du kanskje å si noe om hva du ser for deg som en hensiktsmessig forvaltning?

Hva skjer uten fremtidsfullmakt – noen erfaringer

Uten fremtidsfullmakt får du som nevnt oppnevnt en verge. I mange tilfeller kan dette fungere fint. Vi har imidlertid sett en del eksempler på at vergen møter utfordringer som ville vært unngått med en fremtidsfullmakt. Når en person først har fått verge er det for sent å opprette slik fullmakt, så her er det viktig å være føre var.

Advokatene i Formue har fått henvendelser fra fortvilte verger og pårørende. Vi har sett eksempler på privatpersoner som har solgt selskap eller fast eiendom, og som planlegger å forvalte pengene og forhåpentligvis oppnå god avkastning. Før oppgjøret kommer blir vedkommende syk og får verge. Uten fremtidsfullmakt blir resultatet fort at pengene plasseres i bank med en i dag lav rente.

Også personer som allerede har finansielle midler under forvaltning har fått seg noen overraskelser. Noen verger har fått beskjed fra Fylkesmannen om å avslutte forvaltningen, slik at pengene kan stå i banken. Heldigvis har vi sett verger som får opprettholde forvaltningen gjennom dialog med Fylkesmannen. Hadde personen hatt fremtidsfullmakt ville imidlertid problemet aldri oppstått.

Vi ser på fremtidsfullmakten som et viktig virkemiddel for å selv ha kontroll over egen fremtid. Ved opprettelse av fremtidsfullmakt er det derfor viktig at du får en gyldig fullmakt som oppfyller dine ønsker. Mange opplever at det er nyttig med hjelp til dette.

Lær mer om Formues advokattjenester her

Del artikkel

Kontakt oss