Slik sikrer du din fremtid – en guide til alt du bør vite om fremtidsfullmakt

Uten en fremtidsfullmakt, risikerer du å ende opp i offentlig vergemål uten å være klar over det. Dersom du skulle bli ute av stand til å ta vare på deg selv, enten det skyldes et slag, en ulykke eller demens, vil du få oppnevnt en verge av Statsforvalteren. Denne kan ta beslutninger rundt personlige og økonomiske interesser som kolliderer med både dine og familiens ønsker. Her får du en innføring i det viktigste rundt fremtidsfullmakt. 

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er et juridisk dokument som gir deg mulighet til å bestemme hvem som skal handle på dine vegne, dersom du skulle bli så syk eller mentalt svekket at du ikke kan ivareta deg selv. Dette kan forhindre at en offentlig oppnevnt verge og Statsforvalteren involveres, og gir deg i stedet full kontroll over i forvaltningen av egne verdier dersom du selv ikke klarer det. Fullmakten kan omfatte både personlige og økonomiske forhold. Med andre ord er en fremtidsfullmakt kanskje et av de viktigste dokumentene du bør ha, men som forhåpentligvis aldri blir brukt.

Hva skjer om du ikke har fremtidsfullmakt?

Hvis du skulle bli helt mentalt svekket og ikke har fremtidsfullmakt, vil Statsforvalteren oppnevne en verge som skal ta vare på dine personlige og økonomiske interesser for deg. Vanligvis blir dette en av dine nærmeste, men det kan du ikke alltid være sikker på. Du vet heller ikke om den vil ivareta dine interesser slik du hadde ønsket. Vergen har også dessverre begrenset myndighet for hva den kan gjøre for deg, og må f.eks. søke Statsforvalterens samtykke ved større disposisjoner (for eksempel kjøp og salg av bolig, eller utdeling av verdier til dine barn eller barnebarn og lignende).

Formues advokater er eksperter på jurdiske rådgivning til formuende. Les mer her

Fire viktige grunner til hvorfor du bør ha fremtidsfullmakt

1.


Få kontroll på egen fremtid

En av de aller viktigste grunnene er at du selv bestemmer hvem som skal være din fullmektig. De fleste velger ektefelle eller annen nær familie, men vi anbefaler uansett at du også setter inn en reserve dersom denne personen ikke lenger kan påta seg rollen. Selv om du har tillit til fullmektigen, kan du også sette inn visse begrensninger. Dette kan eksempelvis være at det først skal kunne disponeres over din bolig når du og dine nærmeste ikke lenger kan bo hjemme, eller at større gaver og forskudd på arv bare kan gis på visse vilkår.

2.


Unngå dårlig forvaltning av verdier

Ved et offentlig vergemål er det Statsforvalteren som skal forvalte dine verdier, med mindre vergen er ektefelle/samboer. Det vil vanligvis bety at midlene settes på konto med lav rente og ingen aktiv forvaltning, hvilket sjelden er god forvaltning. Har du et selskap, kan du i en fremtidsfullmakt bestemme hvem som skal sitte i styret og hvem som skal overta disse verdiene hvis du selv ikke kan ivareta egne interesser. Kanskje det samtidig vil være naturlig med et generasjonsskifte? Dette kan du selv legge føringer for i en fremtidsfullmakt.

3.


Egenandel til kommunen for sykehjemsplass

Dersom du blir så svekket at du må på sykehjem, vil kommunen kreve en egenandel. For langtidsplass beregnes denne med opptil 85 % av alle dine inntekter. I beregningsgrunnlaget inngår ikke bare pensjon, trygd og lignende, men også utbytter fra selskaper, renteinntekter, leieinntekter m.m. For å unngå unødvendig høy egenandel til kommunen, kan du i stedet gi fullmakt til at dine verdier skal overføres til for eksempel barna dersom du får fast plass på sykehjem.  

4.


Hensynet til dine nærmeste – unngå konflikter

For de rundt deg vil det kunne oppleves som en ekstra belastning å måtte forholde seg til en verge som kanskje ikke kjenner deg og dine ønsker, i tillegg til Statsforvalteren som må samtykke ved større disposisjoner og som har lang saksbehandlingstid. I fremtidsfullmakten kan du dessuten gi føringer for å forhindre konflikter og krangling om hva som skal skje med bolig, hytte og andre verdier du har.

Hva bør du ha med når du skriver fremtidsfullmakt?

Det er viktig å sørge for at alle dine økonomiske interesser ivaretas i en fremtidsfullmakt. Det innebærer blant annet fullmakt til å disponere over dine konti, betale regninger, avslutte alle unødvendige abonnementer eller tjenester, eller bare forvalte verdiene dine på beste mulig måte. Videre bør du gi fullmakt til representasjon overfor offentlig kontorer, slik at fullmektig kan søke stønader eller sykehjemsplass, alternativt å kunne klage på vedtak. Kanskje ønsker du også at fullmektigen skal kunne bruke dine midler til å tilpasse boligen din, eller kunne selge dersom du får sykehjemsplass?   

Har du et aksjeselskap, bør du vurdere å gi føringer på hvem som skal kunne sitte i styret, hvordan selskapet skal driftes videre, hvilket utbytte som skal kunne besluttes, og lignende.  

Mange er også opptatt av muligheten til å gi gaver til familie og venner, og om det skal kunne gjennomføres et helt/delvis generasjonsskifte. Du har i denne forbindelse mulighet til å pålegge fullmektigen å lage et gavebrev, der det kommer frem at gaven skal være særeie for barna. En fullmakt vil kunne virke over mange år, så husk å sørge for god sammenheng mellom fullmaktens bestemmelser om gaver, og føringene i et eventuelt testament.  

Til slutt anbefaler vi at du sikrer at også alle dine personlige interesser ivaretas. Det kan for eksempel være ønsker om bosted, pleie og stell, fritidsaktiviteter, kunne ta beslutninger om arv og skifte, eller hvem du ønsker skal være din nærstående etter helselovgivningen. 

Les også om hvorfor det er viktig å ha et testament.

Hvordan oppretter du en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt har strenge formkrav, så det er viktig at disse er oppfylt for at dokumentet skal være gyldig. Du må være over 18 år og mentalt frisk.  Fullmakten må blant annet gjøres skriftlig, og du må ha to vitner som signerer sammen med deg på fullmakten. Vi anbefaler at du velger vitner som ikke får en fordel av fullmakten. Husk også å føre på dato, da den kan være avgjørende dersom det oppstår tvil om at du var i stand til å forstå fullmaktens betydning på opprettelsestidspunktet. Du kan vurdere å få en legeerklæring som bekrefter at du forstår fullmaktens betydning så snart du har skrevet den.

Hvordan oppbevares den?

Foreløpig finnes det dessverre ingen oppbevaringsløsninger for fremtidsfullmakter. Det betyr at du selv må oppbevare den på et trygt sted. Det anbefales derfor at du signerer på flere originaler, og oppbevarer disse på ulike steder, for å unngå at dokumentet forsvinner. Det er viktig at din fullmektig er kjent med hvor fullmakten finnes, da en original må være tilgjengelig om den skal tas i bruk.  

Ikke vent til det er for sent 

Dessverre erfarer vi at svært få har skrevet en fremtidsfullmakt. Advokatene i Formue har fått henvendelser fra fortvilte verger og pårørende. Vi har sett eksempler på privatpersoner som har solgt selskap eller fast eiendom, og som planlegger å forvalte pengene. Før oppgjøret kommer blir vedkommende syk og får verge, og pengene plasseres i bank med lav rente. Også personer som allerede har finansielle midler under forvaltning har fått seg noen overraskelser, fordi vergen har fått beskjed fra Statsforvalteren om å avslutte forvaltningen, slik at pengene kan stå i banken.  

Formålet med en fremtidsfullmakt er å ha kontroll over egen fremtid og å sikre at dine personlige og økonomiske interesser ivaretas på en god måte, dersom du ikke er i stand til å gjøre det selv. Ved opprettelse er det derfor viktig at du får en gyldig fullmakt som faktisk oppfyller dine ønsker.

Oppsett av fremtidsfullmakt er en viktig del av bistanden til våre kunder. Les mer om hva vi kan hjelpe deg med her, eller ta kontakt med oss dersom du ønsker å få dette viktige dokumentet på plass. 

 


Kort fortalt om generasjonsskifte

Det er flere som ikke har en klar plan for hvordan verdiene skal overføres til neste generasjon. Hvorfor er det viktig å legge en plan og hva er viktig å huske på? I denne guiden kan du lese våre beste tips til et vellykket generasjonsskifte, samt hvordan du overfører aksjer til neste generasjon uten å miste kontrollen over selskapet.


Input the campaign name that submitters should be added to.

Used by marketing cloud and FormAssembly to map user details


Karianne Listerud Lund Jurist og ekspert innen familie- og arverett

Karianne Listerud Lund er Formue ekspert innen familie- og arverett. Listerud Lund har 20 års erfaring som jurist og advokat og har spisskompetanse innenfor arv og generasjonsskifter. Hun har bred erfaring som foredragsholder og jobbet i ti år for Huseierne.

Kontakt oss