Har du rett på etterlattepensjon?

Skrevet av Formue

Mange ektefeller glemmer å ta høyde for at man høyst sannsynlig ikke faller fra samtidig. Det siste man trenger er økonomiske bekymringer på toppen av sorgen av å bli alene. Mange kan unngå eller begrense denne usikkerheten ved å sette seg inn i reglene, og eventuelt ta nødvendige grep i forkant. Finn ut om du har rett på etterlattepensjon.

I årene etter yrkeskarrieren er det først og fremst alderspensjonen, eventuell formue og andre inntektskilder som utgjør livsgrunnlaget til den enkelte.

— Planlegging av økonomien med tanke på eldre dager er viktig. Erfaringsmessig ser mange for seg en pensjonisttilværelse basert på at man «alltid skal være to». Det skjer imidlertid så godt som aldri at begge faller fra samtidig, sier leder i Formues pensjonsrådgivning Alexandra Plahte.

Store forskjeller mellom offentlig og privat sektor

Din sivile status og hvilken sektor du jobber i, har betydning for hvilke rettigheter din livsledsager har dersom du skulle falle fra.

­— De pensjonsmessige konsekvensene vil være individuelle, og dermed også forskjellige. Reglene for hva etterlatte får i pensjon fra folketrygden og gjennom arbeidsforhold er svært ulike, sier Plahte.

Mens tjenestepensjonsordningen i offentlig sektor i all hovedsak er like, er det stor forskjell på tjenestepensjonsordningenes sammensetning, egenskaper og verdi i privat sektor.

— Alle med offentlig tjenestepensjon er omfattet av ektefellepensjon. Men i privat sektor er arbeidsgivere kun pålagt å ha alderspensjon for sine ansatte og ikke uføre- og etterlattepensjon.

Engangsbeløp fremfor løpende pensjon

Mange arbeidsgivere i privat sektor har valgt å ha forsikringsdekninger som kommer til utbetaling som et engangsbeløp ved død, fremfor å ha løpende pensjon i form av etterlattepensjon.

Alexandra Plahte, leder for Formues Pensjonsrådgivning

— I privat sektor er dessuten mange omfattet av en innskuddspensjonsordning. I denne ordningen arver gjenlevende barn og/eller livspartner den eventuelle restkapitalen, sier hun. Har man ikke nevnte arvinger tilfaller restkapitalen dødsboet. Det er med andre ord ulike regler for hva man som gjenlevende er berettiget til ved livsledsagerens bortgang.

-Selv om du i dag er ansatt et sted der de ikke har etterlattepensjon, kan du gjennom tidligere arbeidsforhold ha opparbeidet deg rettigheter som sikrer gjenlevende en etterlattepensjon. Mange er heller ikke klar over at de i enkelte tilfeller faktisk kan være berettiget til etterlattepensjon fra sin fraskilte ektefelle, sier Plahte.

Regler for gjenlevendepensjon fra folketrygden gjelder likt for alle og uavhengig av hvor man måtte jobbe.  Det er lagt frem forslag om å erstatte dagens gjenlevendepensjonsordning med en tidsbegrenset omstillingsstønad, med krav om aktivitet i form av arbeid, arbeidssøking eller utdanning.  Hvis forslaget vedtas i sin form, vil det innebære vesentlige endringer sammenlignet med dagens ordning om gjenlevende pensjon til etterlatte.

Pensjon fra NAV opphører ved død

Din ektefelle arver hverken alderspensjon under utbetaling eller opparbeidet pensjonsbeholdning hos NAV. Alderspensjonen fra folketrygden utbetales av Nav så lenge du lever, men opphører ved din død. Også AFP-rettighetene faller bort, mens ytelsespensjon og fripoliser går tilbake til fellesskapet.

For innskuddspensjon i privat sektor er det, som nevnt annerledes: Resterende sparesaldo går til arvingene dine.

Når du dør, blir oppspart innskuddspensjon fordelt mellom arvingene dine. Men hvem kvalifiserer som arvinger i dette tilfellet?

Innskuddspensjonsloven bestemmer at eventuelle barn står i første rekke, hvis de er under 21 år. Hvis det er noe igjen etter at barna har fått sitt, barna er over 21 år, eller du ikke har barn, går pengene til den du er gift med.

Men også tidligere ektefelle kan ha krav på penger. I Ekteskapsloven står det nemlig at en fraskilt ektefelle beholder retten til ektefellepensjon fra annen pensjonsordning enn folketrygden dersom ekteskapet varte i minst ti år, og den fraskilte var minst 45 år ved skilsmissen.

Egen sparing

Når det gjelder egen sparing vil normalt verdiene tilfalle avdødes etterlatte, enten pengene står i banken, er investert i fond eller i en ordning for pensjonssparing, som for eksempel Individuell pensjonsspareavtale (IPS).

IPS følger samme regler for ektefelles rettigheter som innskuddspensjon: Først skal innestående saldo dekke barnepensjon til barn opp til 1G årlig frem til de fyller 21 år. Resten kan utbetales til ektefelle over ti år. Det samme gjelder for innskuddspensjon for næringsdrivende.

De forskjellige spareformer kan imidlertid ha ulike regler for hvordan pengene blir utbetalt og hvilke arvinger som står først i køen.

Det finnes også spareprodukter der det ikke er noen arv til egne etterlatte, påpeker Alexandra Plahte.

— Uansett hvilket spareprodukt man måtte velge, er det med andre ord viktig å sjekke med pensjonsleverandøren hva som skjer med midlene ved død – også hvordan midlene kommer til utbetaling.

Dette er reglene for de ulike pensjonsordningene:

Folketrygden:

  • Ektefeller: Hvis dere ikke har felles barn er det et krav om at dere var gift i minst fem år – eller at ektefellen hadde omsorg for avdødes barn. Ekteskapet og omsorgen for barnet etter dødsfallet må i så fall til sammen ha vart minst fem år.
  • Samboere: Samboere med felles barn likestilles som ektefeller.
  • Fraskilt: Dersom gjenlevende ikke er gift på ny, kan vedkommende fraskilte ektefelle være berettiget til etterlattepensjon. Det er en forutsetning at avdøde eks falt bort innen fem år etter skilsmissen. Det er i tillegg et krav om at man var gift i 25 år, eventuelt 15 år dersom man hadde felles barn.

Tjenestepensjon i offentlig sektor:

  • Ektefeller: Gjenlevende ektefelle vil som hovedregel være berettiget til ektefellepensjon.
  • Samboere: Gjenlevende samboer har ikke rett til etterlattepensjon. Dette gjelder selv om man har felles barn.
  • Fraskilt: Fraskilt ektefelle kan være berettiget til ektefellepensjon. Ett av vilkårene er at man var gift i minst ti år og at gjenlevende var minst 45 år ved skilsmissen.

Tjenestepensjon i privat sektor:

  • Ektefeller: Ektefellen vil i utgangspunktet være berettiget til etterlattepensjon, gitt at arbeidsgiver har valgt å ha etterlattepensjon tilknyttet tjenestepensjonsordningen. Nivået på etterlattepensjonen avhenger av hvilken dekning arbeidsgiver har valgt.
  • Samboere: Har arbeidsgiver etterlattepensjon kan denne også inkludere samboere. Gitt at dette er tilfelle, vil gjenlevende samboer kunne ha rett til pensjon uavhengig av om man hadde felles barn.
  • Fraskilt: Dersom tjenestepensjonsordningen/e avdøde eks har vært omfattet av inkluderte etterlattepensjonsdekning, kan fraskilt ektefelle ha rett til ektefellepensjon. Ett av vilkårene er at man var gift i minst ti år og at gjenlevende var minst 45 år ved skilsmissen.

Kilde: Alexandra Plahte

Artikkelen har tidligere stått på trykk i Dagbladet.

Finn ut om vi er rett samarbeidspartner for deg!

Ved å klikke deg gjennom spørsmålene nedenfor vil du få et bedre inntrykk av hvordan vi kan hjelpe deg. En av våre medarbeidere vil ta kontakt med deg for en uforpliktende prat etter skjemaet er sendt inn.

Spørsmål 1 av 8.

Spørsmål 2 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 3 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 4 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 5 av 8.

Spørsmål 6 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 7 av 8.

Spørsmål 8 av 8.
Takk for dine svar! Ved å sende inn skjemaet kommer en av våre medarbeidere til å kontakte deg innen kort tid for en videre samtale.

 

Kontakt oss