Sjekk skattemeldingen – du kan fortsatt endre

Skrevet av Tore Fritsch

Det kan være mye å spare på å sjekke skattemeldingen (som tidligere het selvangivelsen). Selv om den er forhåndsutfylt betyr det ikke at den er ferdigutfylt. Vi ser nærmere på noen områder der det oftest oppstår feil.

Dette er fortsatt like aktuelt enten du har frist for levering ut mai eller senere – eller allerede har levert inn din skattemelding. For du kan levere inn skattemeldingen på nytt så mange ganger du vil.

Dersom du ikke har fått med alt, spiller det liten rolle om du har vært «i god tro» eller om skatteetaten har fått, eller burde ha fått, korrekte opplysninger fra andre enn deg. Konsekvensen for deg blir gjerne tilleggsskatt (straffeskatt), med mindre du retter selv før skattekontoret oppdager feilen.

Det kan også være at manglende opplysninger gir deg for høy skatt. Har du fått med alle fradragene du har rett til? Som skatteyter har du fult ansvar for det ferdige resultatet og at all informasjon er med og korrekt når du leverer.

Sjekk at opplysningene stemmer

Det første du må gjøre er å sjekke at de opplysningene som allerede er utfylt stemmer med oppgaver fra arbeidsgivere, banker og lignende. Har du mottatt en korrigert oppgave eksempelvis fra arbeidsgiver, kan denne være mottatt av skatteetaten så sent at den ikke kom med i din utfylte skattemelding. Vær særlig oppmerksom dersom du mottar en korrigert oppgave.

I noen tilfeller er det ikke opplagt om noe er skattepliktig eller fradragsberettiget, eller hvor stor en gevinst eller et fradrag er. Hvis det ikke står noe beløp i skattemeldingen, er din påstand at det ikke er skatteplikt. Gis det tilleggsopplysninger om de faktiske forhold og en begrunnelse for hvordan du er kommet frem til din påstand, kan det være at skatteetaten ikke er enig med deg, men så lenge du gitt nok opplysninger, får du ikke tilleggsskatt selv om du har tatt feil.

Her oppstår flest feil

Videre i artikkelen har vi sett nærmere på noen av de områdene der vi ser at feil oppstår:

Utbytte/utdelinger

Denne posten er kun forhåndsutfylt for innmeldt utbytte fra norske selskap. Her var fristen for å sende inn opplysninger utløpet av januar 2018. Har vi sett at oppgaver leveres for sent vil det forhåndsutfylte beløpet være feil og må rettes.

Utbytte fra utenlandske selskaper skal medtas (eget skjema RF-1059). Her må man selv beregnes hvor stor del av slikt utbytte som er skjermet fra skatt (skattefritt), og hvor mye som dermed blir skattepliktig. Den som har utbytte på utenlandske aksjer må huske å kreve fradrag for eventuell trukket kildeskatt på slikt utbytte.

Har det skjedd en tilbakebetaling av innbetalt kapital bør man være særlig oppmerksom på dette. Her er man innenfor et område som kan være lite oversiktlig, og der det lett oppstår feil av skattemessig betydning.

Utdelinger (og overskudd/underskudd) fra deltakerlignede selskap er ikke forhåndsutfylt så dette må alltid legges til.

Gevinster/tap

Lag gjerne en oppstilling over hvordan gevinsten eller tapet er beregnet. Selv for skattefrie gevinster bør det gis en kort oversikt over hva som er solgt og hvorfor slik gevinst er skattefri i et eget vedlegg.

Lån

Opplysninger om lån til eller fra andre enn norske banker er ikke forhåndsutfylt, og må derfor føres opp på post 3.1.2/4.1.6 (renteinntekter/fordring) eller post 3.3.1/4.8.1 (renteutgifter/gjeld). Eksempelvis lån med tilhørende renter i utenlandske banker er fradragsberettiget.

Gjelder det lån til eller fra et selskap bør det i tillegg gis opplysninger om rentesats, hvordan beløp til ekstrabeskatning eventuelt er fremkommet (ved lån til selskapet) og om det er stilles sikkerhet for lånet (lån fra selskapet).

Husk at for låneopptak etter 6. oktober 2015 til personlig aksjonær (eierandel minst 5 %) eller hans nærstående er dette, etter hovedregelen, noe som behandles skattemessig som utbytte.

Foreldrefradrag

Kun enkelte av de utgifter som gir grunnlag for foreldrefradrag er med i det forhåndsutfylte beløpet. Den som har hatt ytterligere utgifter til stell og pass av barn sparer skatt når disse utgiftene medtas, inntil maksimalt fradrag er oppnådd.

Formue i utlandet

All utenlandsk formue eller inntekt skal i utgangspunktet medtas i norsk skattemelding. Selv om en skatteavtale unntar formuen eller inntekten fra beskatning i Norge, skal det gis opplysninger om den. Vær oppmerksom på at en del utenlandske fond, selv om de er handlet i Norge, ikke alltid er medtatt i skattemeldingen.

For deg som har anskaffet fritidseiendom i utlandet må du selv oppgi en norsk formuesverdi på denne for anskaffelsesåret. For senere år blir en slik formuesverdi videreført. En fritidseiendom i utlandet skal verdsettes etter norske regler. Utgangspunktet er at det skal være et tilsvarende forhold mellom virkelig verdi og norsk formuesverdi som det ville ha vært om eiendommen lå i eiers kommune.

Husk å gi nok informasjon

Husk at selv om du får et skatteoppgjør der alt er «godkjent», kan skatteetaten endre skattefastsettelsen i fem år etter inntektsåret. Er det grunnlag for skjerpet tilleggsskatt eller straff for skatteunndragelse, er fristen ti år. Skjerpet tilleggsskatt kan ilegges ved forsettlig eller grovt uaktsomt brudd på opplysningsplikten.

Vårt råd er at du heller bør gi for mye opplysninger enn for lite. Lag et eget vedlegg som du sender med skattemeldingen der du forteller hva saken gjelder og hvordan ditt resultat er beregnet.

Jo større beløp saken dreier seg om desto verre blir det om man har tatt feil.

Har du spørsmål angående skattemeldingen? Ta gjerne kontakt med din formuesforvalter hos oss, eller send inn et kontaktskjema her.


Få innsikten rett i innboksen

Få inspirasjon, kunnskap og hold deg oppdatert. Registrer deg for informasjon på e-post i dag! Vi sender deg kun informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg, og du kan melde deg av når som helst.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Del artikkel

Tore Fritsch