Urolige børstider: Hold fast ved planen som er lagt

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Vi forstår at mange er urolige, men kundene i Formuesforvaltning har mye mindre grunn til å bekymre seg enn mange andre investorer. Kundenes porteføljer er robuste, og bygget opp for å tåle uventede svingninger, sier investeringsdirektør Niclas Hiller. Her gir han sine vurderinger av børsuroen og hvordan dette påvirker kundenes kapital.

Det er dramatiske dager i verdens aksjemarkeder. Uken startet med det største kursfallet siden finanskrisen i 2008, og foreløpig ser det ikke ut til at bunnen er nådd. Coronaviruset sprer seg med stadig større hastighet rundt i verden, og det er lite som tyder på at oljepriskrigen mellom Russland og Saudi Arabia er over med det første. Hva tenker investeringsavdelingen i Formuesforvaltning om utviklingen? Bør kundene bekymre seg over børsfallet?

– Vi har stor forståelse for den uroen mange kjenner på, men kundene i Formuesforvaltning er mindre utsatt for store børsfall enn mange andre investorer. Grunnen til det er at deres porteføljer er svært diversifiserte, sier investeringsdirektør Niclas Hiller i Formuesforvaltning.

– Mange tror at et børsfall på 10-20 prosent påvirker porteføljene mye mer enn det egentlig gjør. I en snittportefølje hos våre kunder, utgjør børsnoterte aksjer mellom 30 og 40 prosent. Disse aksjene er fordelt i selskaper over hele verden og i ulike sektorer, noe som bidrar til å spre risikoen, sier Hiller.

Brede porteføljer

Investeringsavdelingen i Formuesforvaltning består av et team med høy kompetanse på makroøkonomi, aksjer, renter og unoterte plasseringer. Med dagens urolige markeder følger de ekstra godt med på viktige indikatorer i makroøkonomien og de ulike forvalterne som passer på kundenes penger.

– Vi er ekstra oppmerksomme nå. Vi følger med på om det er noen fond i porteføljene som ikke beveger seg eller ikke oppfører seg som de skal. Vi er i kontakt med forvaltere som har store posisjoner som vi ønsker å følge med på. I tillegg blir vi kontaktet av mange forvaltere, som nå informerer oftere enn normalt rundt hva de foretar seg, sier Hiller.

Dyktige forvaltere

– Coronaviruset får alvorlige konsekvenser for mange bransjer. Er det noen fond dere nå vurderer å bytte ut som følge av børsuroen?

– Vi har ikke gjort det ennå. Vi har så langt bare gjort noen få korrigeringer av hvor mye kapital vi har plassert hos enkelte forvaltere. Det er viktig å huske på at vi kun bruker aktive forvaltere som hele tiden gjør risikovurderinger av sine porteføljer og foretar justeringer i henhold til det. Når man har aktive forvaltere har man gitt noen av de beste investorene i verden tillit til å håndtere investeringene, sier Hiller og legger til:

– Det er en trygghet i seg selv at man har veldig flinke folk som passer på pengene. Hadde man bare investert i indeksprodukter er man mye mer avhengig av å justere risikoen selv. I et indeksfond er man bare passivt med på bevegelsene til indeksen. For meg er det en mye større usikkerhet enn om man har flinke folk som passer på pengene. Så er det selvsagt viktig at vi er dyktige på å følge opp at forvalterne passer på pengene på en riktig måte, sier Hiller.

Ikke ta unødvendig risiko

– Hvordan vurderer du den siste tids børsuro?

– Børsene går opp og ned, det vil alltid være perioder med til dels store negative dager, kvartaler og år. Det er ikke noe nytt. Det som er litt uvant nå, er at etter finanskrisen har vi stort sett hatt stigende, stabile markeder med få store nedturer. Men ser man lengre tilbake i tid, er historien full av store nedturer, sier Hiller:

– Vi tror at det vil skapes avkastning fremover også. Man vil få betalt for å ta risiko og gjøre investeringer. Kjernen i vårt investeringstilbud er at for å kunne investere bra, må man starte med en diversifisert portefølje. Man må ta bort all unødig risiko som man ikke får betalt for. Det er hele vårt fundament. Våre porteføljer rigges for å håndtere det uventede, men de er ikke immune, sier Hiller.

Hold fast ved planen som er lagt

Den største feilen mange investorer gjør, er at de selger og kjøper på feil tidspunkt. De får panikk når børsen faller og selger seg ut når kursene allerede har falt mye. Når kursene er høye og stemningen er positiv, kjøper de seg opp. Det fører til lavere avkastning over tid. Hiller trekker frem at det derfor er viktig at kundene beholder roen og holder seg til den investeringsstrategien som er lagt.

 

– Vi bruker markedets bevegelser til vår fordel i stedet for vice versa. I motsetning til mange andre starter vi ikke med en analyse av aksjemarkedet og gir råd til kundene på basis av det. Vi starter med en kartlegging av kundene. Hvor kommer kapitalen fra? Hvilken målsetning har man med formuen? Hvilken investeringshorisont og hvilket likviditetsbehov har man? Så utarbeider vi en formuesplan og en investeringsstrategi ut fra det, sier Hiller.

Rebalanserer porteføljene ved behov

Kundenes formuesplan er i utgangspunktet statisk. Hvis den endres er det forutsetningene til kundene som endrer seg – ikke svingninger i markedet.

– I formuesplanen ligger det en investeringsstrategi som sier noe om hva som skjer når markedet går opp eller ned. Ved store svingninger må vi sikre at strategien fortsatt gjelder. Det vil si at vi må rebalansere porteføljene slik at kundene har like mye kapital plassert i renter, aksjer og i alternative investeringer som strategien tilsier, forklarer Hiller.

For eksempel er det i en investeringsstrategi på forhånd bestemt hvor mye aksjeandelen i porteføljen kan variere. Når aksjeandelen faller mot en nedre grense, blir andelen for lav i forhold til det den langsiktige planen tilsier. Da får kundene råd om å rebalansere porteføljen, det vil si at man kan selge rentepapirer eller andre aktiva og investere mer i aksjer.

Investeringspyramiden: Porteføljene er bygget opp med renteinvesteringer, nordiske og globale aksjer og alternative investeringer innenfor hedgefond, eiendom og private equity

– Blir det foretatt rebalanseringer i kundenes porteføljer etter dette børsfallet?

– Det er for tidlig å si. Kundene har mange ulike investeringer innenfor aksjer og alternative investeringer (egenkapitalinvesteringer). Summerer vi opp alle disse, kreves det store utslag før porteføljen må rebalanseres. Det er fordi det er mange effekter som utjevner seg. Ved behov blir det en dialog mellom rådgiverne og kundene, hvor kundene gir aksept for at vi gjør en rebalansering. For kunder med diskresjonær forvaltning skjer dette automatisk uten at kundene involveres, sier Hiller.

Lite eksponert mot oljesektoren

– Oljeprisen har falt dramatisk og den norske kronen er svak. Hvordan er våre kunder posisjonert i forhold til det?

–  Vi har på mange måter det samme fundamentet som finansdepartementet hadde da det satte opp retningslinjene for Oljefondet. Hva er viktig for oss? Vi er en liten nasjon som kjøper mye varer utenfra. Vi må bevare vår kjøpekraft, sier Hiller og legger til:

– Da er det viktig å ikke bare utsette seg for norsk kronerisiko. Man må ha aktiva i andre valutaer. Vår anbefaling er å ikke valutasikre egenkapitalinvesteringene. Dessverre har vi hatt en lang periode med svakere norsk krone, men det bidrar til økt avkastning fra de internasjonale markedene målt i norske kroner, sier Hiller som legger til at kundenes porteføljer også har lav eksponering mot det norske markedet.

– Alt annet likt klarer vi oss trolig bedre nå enn mange andre som har større eksponering mot hjemmemarkedet. Det kan ha motsatt effekt også. Når det norske markedet går veldig bra, sliter vi mer med å holde følge. Men når usikkerhet er så stor som nå, flykter ofte internasjonale investorene fra små markeder. Da får man motsyklisk hjelp ved å ha åpen valuta og ikke så mye investert i hjemmemarkedet, sier Hiller.

Les mer om risikopredning i porteføljene her.

Nedtur gir muligheter

Når markedene faller kraftig åpner det seg store muligheter for smarte investorer.

– Nå kan forvaltere som har ledig kapital kan sette den i arbeid på bedre nivåer.  Et så kraftig børsfall gir jo store muligheter for dem som er dyktige på dette, sier Hiller og avslutter:

– Det er ingen som vet hvordan markedet vil utvikle seg den nærmeste tiden. Ting endrer seg raskt. Kundene til Formuesforvaltning kan føle seg trygge. I slike situasjoner er våre porteføljer kanskje et av de beste stedene å ha pengene sine.

Ta gjerne kontakt med din formuesforvalter dersom du har noen spørsmål.

Del artikkel

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.