When the facts change: Momentum er i ferd med å snu i aksjemarkedet

Skrevet av Formue

Risikofylte aktiva har hatt en forrykende utvikling hittil i år. Det solide oppsvinget i aksjekursene har ført til at momentum i aksjemarkedet er i ferd med å snu. Med momentum menes den underliggende trenden i aksjekursene. Et nærstående positivt skift i momentum taler isolert sett for høyere risikotaking, men hva kan vi vente av aksjemarkedet når momentum blir positivt?

Erfaringsvis har all aksjeavkastning kommet i perioder med positivt, tiltakende momentum, mens perioder med negativ, avtakende momentum har gitt en inflasjonsjustert aksjeavkastning rundt null.

For å få en bedre forståelse av skift i markedsdrivere kan vi se på utfallsrom i aksjeavkastningen basert på historiske erfaringer, nærmere bestemt amerikanske data fra 1908. Et utfallsrom viser alle mulige resultater (utfall) av en hendelse. Den horisontale aksen viser årlig avkastningsutfall, definert som gjennomsnittlig realavkastning, mens den vertikale aksen viser hvor ofte hvert enkelt resultat (utfall) inntreffer. Jo lengre til høyre utfallsrommet ligger, desto gunstigere utfall står investor overfor.

Figuren viser hvordan årlig realavkastning i S&P 500-indeksen fordeler seg rundt gjennomsnittet i perioder der både momentum og konjunktur er positive markedsdrivere (blå kurve) – og perioder der momentum er tiltakende, mens konjunktur er negativ (grå kurve). Snittavkastningen i perioder med tiltakende momentum og negativ konjunktur har vært minus tre prosent. Til sammenlikning har årlig gjennomsnittlig realavkastning i aksjer vært om lag tolv prosent i perioder der både momentum og konjunktur har vært tiltakende.

Gitt at momentum vil skifte til det positive, står vi overfor nettopp det grå utfallsrommet hvor aksjeavkastningen erfaringsvis har vært negativ. Med andre ord vil ikke et positivt skift i kursmomentum alene være nok til å gjøre endringer i den taktiske allokeringen. Konjunktur blir på mange måter den siste puslespillbrikken som må være på plass før vi gjør endringer i markedssynet og øker risikoen.

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
[gravityform id="12" title="false" description="false"]