En uavhengig fortsettelse

Skrevet av Formue

Helt siden etableringen av Formuesforvaltning i år 2000 har selskapets virksomhet hatt som ledestjerne å ivareta kundens interesser og utvikle løsninger til kundens beste. I 2018 kommer et nytt regelverk fra europeiske tilsynsmyndigheter. Administrerende direktør i Formuesforvaltning, Øystein Bø, ønsker det nye regelverket velkommen. 

Hvorfor er uavhengighet viktig og hvordan påvirker det virksomhetens forvaltning?

– Helt siden etableringen av Formuesforvaltning i år 2000 har selskapets virksomhet hatt som ledestjerne å ivareta kundens interesser og utvikle løsninger til kundens beste. Et viktig fundament for å kunne innfri dette loftet har vært uavhengighet. Begrepet benyttes av mange og har mange dimensjoner. I Formuesforvaltning har uavhengighet preget hvordan forretningsmodellen har blitt utviklet. Vi har alltid fokusert på å utvikle selskapet i tråd med våre kunders behov, og selvfølgelig i tråd med både nye og eksisterende lovkrav som bransjen er pålagt å følge, forteller Bø.

– I 2018 kommer et nytt regelverk fra europeiske tilsynsmyndigheter. Regelverket vil bidra til å gjøre det tydeligere for kundene hvilke selskap som har et reelt uavhengig fundament for sin virksomhet. Det er viktig at kundene er klar over disse når de skal velge samarbeidspartner og når de mottar investeringsråd og formuesforvaltningstjenester, fortsetter han.

– Vår forretningsmodell handler om å arbeide på oppdrag for kunden. Vi tar betalt fra kunden for arbeidet som utføres, uten å ha andre økonomiske interesser som kan påvirke hensynet til kundens beste. Vi er opptatt av å finne løsninger som tar opp de behov og ønsker som fremkommer i dialogen med kunden, sier han.

På hvilken måte opplever Formuesforvaltnings kunder selskapets uavhengighet?

– Formue og familieverdier kan være et emosjonelt tema, som for mange oppleves krevende å snakke om og å ta beslutninger rundt. Verdien av en formuesforvalter er å ha noen som kan se problemstillinger fra utsiden og hjelpe med å implementere løsninger, forklarer Bø.

– Vi har en genuin interesse for menneskene vi jobber med. Vi lytter og stiller spørsmål som engasjerer og utfordrer. Vi skaper et helhetsbilde for kunden og hjelper kunden med å forstå hva som er viktig for å nå målene. Vi leverer innovativ, individuell og innsiktsfull formuesforvaltning, som gjør en forskjell i livet til kunden, utover bare finansielle resultater, legger han til.

– I forbindelse med innføring av det nye regelverket vil Formuesforvaltning benytte anledningen til å gjøre ytterligere forbedringer i forretningsmodellen. Målet med dette arbeidet er å skape enda bedre opplevd verdi for kundene, fortsetter Bø.

– Uten en skjult agenda, tillater vi oss å være helt transparente. Det du ser er det du får. Det gjør det mulig for kunden å vurdere verdien av vår leveranse. Vi tilbyr en verktøykasse uten egne produkter eller eiere som påvirker hvordan porteføljer settes sammen og produkter velges. Dette er vårt løfte til våre kunder, sier han.

– Formuesforvaltning-konsernet gjennomgikk i 2017 en endring i eierstruktur. Selskapet vil fremover være eiet av to familier, samt ledelse og ansatte. Det er ingen industrielle aktører på eiersiden som direkte eller indirekte kan påvirke vår uavhengighet, forteller Bø.

Myndighetene er opptatt av at det skal være et klart skille mellom finanstilbydere som kan erklære seg uavhengige og aktører som ikke kan kalle seg uavhengige. Hvorfor er de opptatt av dette og hva er din betraktning på det?

– For aktører som yter tjenester innen investeringsrådgivning og formuesforvaltning, betyr dette at alle aktører må tydelig informere både kunder og potensielle nye kunder om de tjenester som utøves er basert på et uavhengig eller ikke-uavhengig grunnlag. Med bakgrunn i dette er det viktig å presisere at Formuesforvaltning yter sine tjenester på et uavhengig grunnlag – i den tro at dette er det beste for kundene, både i dag og i fremtiden, fortsetter han.

– Regelverket skal gjøre det enklere å avklare hva som er forutsetningene for den rådgivning som gis til kunden og hvilke typer av avhengigheter en bransjeaktør kan ha. Dette innebærer økt fokus på transparens omkring kostnader, slik at kundene kan være i stand til å forstå kostnadene i de tjenestene som kjøpes. Du forventer at din lege, advokat eller revisor gir deg objektive råd og anbefalinger som er til ditt beste. Det bør du også forvente av din formuesforvalter. Med det nye regelverket bygger vi videre på vår verdiplattform, og fortsetter å utfordre og forbedre bransjen, basert på et uavhengig ståsted, legger han til.

Formuesforvaltning leverer mange tjenester, utover forvaltning, til sine kunder. På hvilken måte gjelder uavhengighet der?

Formuesforvaltning leverer blant annet to hovedtjenester utenom forvaltningen. Disse er advokattjenester og forretningsførsel.

– Formuesforvaltning Forretningsførsel AS er et autorisert regnskapsførerselskap som tilbyr helhetlig og spesialisert økonomileveranse til selskaper med investeringsvirksomhet. Gjennom stort kundegrunnlag av selskaper med finansinvesteringer, og kompetente ansatte med lang erfaring innen regnskap, skatt og revisjon, tilbyr Formuesforvaltning Forretningsførsel effektive regnskaps‐ og skattetjenester, sier han.

– En god helhetlig formuesforvaltning reiser også en rekke juridiske og skattemessige spørsmål. For å kunne hjelpe med slike spørsmål har Formuesforvaltning etablert et eget advokatkontor. Formuesforvaltnings Advokatkontor har spesialkompetanse og lang erfaring, særlig innenfor problemstillinger knyttet til forvaltning av familiens verdier, fortsetter Bø.

– Begge disse tjenesteområdene er godt beskyttet av reguleringer og lovverk fra myndighetene. Uavhengighet står sentralt både hos en advokat og hos en autorisert regnskapsfører. De skal kunne yte juridisk rådgivning på et uavhengig grunnlag. Det er viktig at våre tjenester alltid blir gjort på oppdrag av kunden, uten noen andre interesser enn kundens beste. For Formuesforvaltning som konsern er det viktig at vårt helhetlige tilbud kommer fra et uavhengig ståsted. Vår tydelighet bidrar til å løfte den autoriserte formuesforvalter-rollen og forvalterprofesjonen på høyde med andre beskyttede titler, tilføyer han.

Hva er de viktigste oppgavene Formuesforvaltning jobber med for å sikre en uavhengig posisjon i fremtiden?

– I Formuesforvaltnings tilnærming starter vi alltid med å forstå kundens situasjon, mål og verdier. På denne måten får vi innsikt som gir et rammeverk og en retning i arbeidet med en god løsning. For å hele tiden være rustet til å gjøre dette jobber vi kontinuerlig med kompetanseutvikling og ny teknologi. Formuesforvaltning skal stå fritt i sin yrkesutøvelse. For å være uhildet må du også vise full åpenhet. Våre kunder skal alltid ha god informasjon om vår virksomhet og innsyn i hvilke honorarer vi belaster dem, forklarer Bø.

– Kompetanse er selskapets konkurransekraft. Uten kompetanse får vi ingen resultater. Men kompetanse er flyktig i sin natur. Derfor må den hele tiden fornyes og utvides for å være relevant for de oppgaver som skal løses. Som organisasjon vil Formuesforvaltning løpende investere i kompetanseutvikling. Formuesforvaltning skal også oppfordre og tilrettelegge for deling av kompetanse, både mellom kolleger og med våre kunder, sier han.

Formuesforvaltning er opptatt av langsiktighet. Hvorfor er det viktig?

– Vi tenker langsiktig. Både i relasjon til kunder og i våre anbefalinger. Historien viser at formuer som holder seg til planen gjennom kriser, bevares og utvikles på en lønnsom mate. Vår ambisjon er at vi skal opparbeide en langsiktig relasjon til våre kunder basert på tillit og et genuint ønske om å finne de beste løsninger. Vår erfaring er at et langsiktig tillitsforhold fremmer kundes interesser. Et langsiktig kundeforhold fremmes ved stabilitet, fortsetter han.

– Det er foreløpig ikke satt noen dato for innføring av det nye regelverket i Norge. Vi vil likevel allerede nå tilpasse vår virksomhet basert på de retningslinjer som er satt, slik at vi kan fortsette å ivareta kundens interesser og utvikle løsninger til kundens beste – fra et uavhengig ståsted, sier Bø.

Ønsker du mer innsikt? Vi anbefaler denne artikkelen.

[av_button label=’Bli kontaktet av Formuesforvaltning’ link=’https://formue.no/om-oss/kontaktskjema/’ link_target=’https://formue.no/om-oss/kontaktskjema/’ size=’large’ position=’left’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ custom_class=” av_uid=’av-lfoh0k’]

Del artikkel