Forslag om endring av formuesverdier for fritidsboliger

Skrevet av Tine Gerhardsen

Det innføres trolig en ny modell for beregning av formuesverdien av fritidsboliger i 2024. Ved hjelp av maskinlæring skal modellen koble sammen egenskapene til fritidseiendommen med den reelle omsetningsverdien. Det foreløpige forslaget går ut på at formuesverdien skal settes til 25 % av denne beregnede omsetningsverdien.

Verdien av fritidsboliger inngår i beregningsgrunnlaget for formuesskatt. I dag blir formuesverdien verdsatt ved oppføring. Metoden for denne verdsettelsen har variert fra sted til sted, og har vært endret flere ganger. Skattedirektoratet har også i enkelte år justert opp formuesverdiene på fritidsboliger, men det ble sist gjort i 2014. Justeringene har derfor ikke vært i tråd med den faktiske verdiutviklingen.

Når fritidsboliger selges, overtar den nye eieren formuesverdien til forrige eier – uavhengig av hva den ble omsatt for. Resultatet er at fritidsboliger har endt opp med nokså vilkårlige formuesverdier, som ofte avviker fra reell omsetningsverdi. Det er med andre ord ikke slik at hytter som omsettes for samme beløp, vil ha den samme formuesverdien.

Nytt forslag for verdsettelse

Finansdepartementet sendte før jul ut et forslag om å innføre en ny modell for verdsettelse av fritidsboliger. Den nye modellen skal gi større treffsikkerhet i verdsettelsen, og redusere forskjellene som følger av dagens system.

Modellen er utviklet i et samarbeid mellom Statistisk Sentralbyrå og PwC, og tar i bruk maskinlæring i verdsettelsen ved oppføring. Maskinlæringen går ut på at modellen skal koble sammen egenskapene til en fritidsbolig og den reelle omsetningsverdien for deretter å beregne en antatt omsetningsverdi.  Egenskaper som vektlegges skal blant annet være utsikt, innsyn, nærhet til stranden eller skibakker etc. Det foreløpige forslaget går ut på at formuesverdien skal settes til 25 % av den beregnede omsetningsverdien. Det vil gi en 75 % verdsettelsesrabatt for formuesskatteformål.

Sikkerhetsventil

Denne nye modellen vil ha en sikkerhetsventil, på samme måte som ved verdsettelser av boliger. Sikkerhetsventilen innebærer at dersom den reelle (dokumenterte) omsetningsverdien utgjør mindre enn den beregnede omsetningsverdien, skal skattyter kunne legge den reelle omsetningsverdien til grunn.

Forslaget tar sikte på å være provenynøytralt, hvilket betyr at samlet formuesskatt på fritidsboliger skal holdes på samme nivå som i dag. Ifølge forslaget skal dette oppnås ved å justere den nevnte verdsettelsesrabatten, eventuelt i kombinasjon med en justering av bunnfradraget for formuesskatt (som i 2022 er kr 1 700 000 per person).

Vurderer også fritidsboliger i utlandet

Den nye verdsettelsesmodellen vil foreløpig kun gjelde for fritidsboliger i Norge, men Finansdepartementet har informert om at endringer fortløpende vurderes for fritidsboliger i utlandet. Departementet tar sikte på en innføring av den nye modellen fra og med inntektsåret 2024.

Del artikkel

Kontakt oss