Hedgefond som en beskytter mot markedsfall

Skrevet av Formue

Hedgefond søker avkastning som ikke svinger i takt med tradisjonelle aktivaklasser som globale aksjer og renter. Dette har vist seg å gi en bedre risikojustert avkastning og beskyttelse ved store markedsfall. 

Hedgefond er ikke en egen aktivaklasse, men et fond som ved bruk av en rekke forvaltningsstrategier investerer i renter (obligasjoner), aksjer, kreditt, råvarer, private equity, eiendom, osv. Hedgefond kan benytte flere og mer fleksible strategier i forhold til mer regulerte aksje- og rentefond, som f.eks. å satse på prisfall eller relative forskjeller mellom priser. 

Gir lavere risiko

Målsetningen til de fleste hedgefond er å skape «alpha»-avkastning. Det vil si at fondet får avkastning uavhengig av hvordan aksjemarkedet eller andre markeder beveger seg. Hedgefond eller fond av hedgefond (FoHF) søker derfor avkastning som ikke svinger i takt med tradisjonelle aktivaklasser som globale aksjer og renter. Dette gir signifikante diversifiseringsfordeler til en langsiktig forvaltet portefølje med flere aktivaklasser. 

Multistrategy Hedge (MH) søker å oppnå egenskapene nevnt over. I figuren under kan man se forventet avkastning og forventet risiko, målt ved henholdsvis gjennomsnittlig avkastning og standardavvik siden oppstart (mars 2007). På bildet under kan man også se forventninger til en tradisjonell 60/40 portefølje bestående av globale aksjer og globale obligasjoner/renter. 

Klassisk finansteori tilsier at man kan oppnå forventet avkastning langs de blå linjene ved å investere en del av porteføljen i risikofri rente (est. 1,5%) og den resterende delen i 60/40-porteføljen (sikret eller usikret). Dersom man finner investeringsmuligheter som ligger over linjen, vil denne muligheten være «dominerende». Det vil si at man får bedre betalt for den risikoen man tar – en mer produktiv forvaltning. Figuren illustrerer at ved å inkludere en 10% allokering til MH, og en 90% allokering til en 60/40-portefølje, vil denne kombinasjonen dominere den klassiske 60/40-portfeføljen. Det tilsier at man får bedre betalt for den risikoen man tar. 

Beskytter porteføljen ved store markedsfall

En annen egenskap ved hedgefond er nedsidebeskyttelsen. Hedgefond søker til dels å være uavhengig av bevegelsene i aksje- og rentemarkeder, og har i tillegg muligheten for å kapitalisere på markedsfall. Dette øker sjansen til å beskytte nedsiden i porteføljen ved store markedsfall. Under vises den akkumulerte avkastningen til de ti dårligste månedene for en 60/40-portefølje. Her ser man at MH kun har falt om lag halvparten av en 60/40-portefølje i tilsvarende måneder. Poenget blir enda tydeligere målt opp mot den globale aksjeindeksen MSCI World. 

Oppsummert vil muligheten til å investere på tvers av aktivaklasser øke avkastningspotensialetI tillegg vil lav samvariasjon og muligheten til å kapitalisere på markedsfall beskytte porteføljen og gi en mer stabil avkastningen over tid. Investeringer i hedgefond har dermed gitt en bedre risikojustert avkastning og kan derfor gi betydelige forbedringer i totalporteføljen. 

Vi gir våre kunder tilgang til alle aktivaklasser og investeringer som vanligvis kun er tilgjengelig for profesjonelle investorer​. Ønsker du mer informasjon kan du kontakte oss her.

Kontakt oss