Historisk oljekollaps

Skrevet av Formue

Oljemarkedet har kollapset og det har ikke vært større ubalanse i markedet på over 20 år. Det er en dramatisk utvikling og dårlige nyheter for norsk økonomi. Formuesforvaltnings porteføljer er marginalt påvirket av oljekollapsen.

Denne uken falt prisen på nordsjøolje til under 17 dollar pr fat. Vi må tilbake til slutten av 90-tallet for å se tilsvarende lav oljepris. Hva har skjedd?

Kollaps i etterspørselen

Ved utgangen av 2019 var det globale konsumet av olje/oljeprodukter ca. 100 millioner fat pr. dag. Norge produserte i overkant av to millioner av disse. USA ble i løpet av 2019 verdens største produsent av olje, relativt tett fulgt av Saudi Arabia og deretter Russland. Tiltakspakkene relatert til å begrense skadevirkningene av COVID-19 viruset, har lammet global industriproduksjon, konsum og reiseaktivitet/forflytning.

Dette er ensbetydende med at etterspørselen etter oljerelaterte produkter har kollapset, man snakker endog om opp mot 30 millioner fat mindre konsum pr. dag. Altså et dropp på ca. 30 prosent. Det setter størrelsen OPEC+ sitt kutt-initiativ på 9,7 millioner fat pr. dag, som iverksettes 1. mai, i perspektiv. Mange mener at tilbudskuttene kommer for sent og er for små. Kjøpere av fysisk olje for levering i mai, og for så vidt juni, har dermed drastisk redusert sine kjøp, og de finansielle aktørene med forpliktelser til å kjøpe olje basert på en fremtidskontrakt har fått blø.

Kutt i investeringene

Det er rett og slett en voldsom ubalanse mellom hva som produseres av olje og hva som etterspørres. Og når alle landbaserte og flytende lagre er fulle, vil ingen lengre ha levert olje. Koste hva det koste vil å ikke ta levering av oljen. Derfor har vi nå, medio april, en kollaps i det finansielle markedet for olje.  Verden har under ingen omstendigheter opplevd noe i nærheten av hva som nå utspiller seg innenfor oljemarkedet.

Hvordan dette utspiller seg fremover, vil faktisk bare fremtiden vise. Det vi dog allikevel vet, er at det kuttes massivt i investeringer innen olje- og gassindustrien nå. Oljeselskapene er desperate etter å sikre sin finansielle situasjon og når prisen på varen de selger kollapser, må det kuttes massivt i de operative og investeringsrelaterte kostnader. Når vi da vet at cirka 80 prosent av investeringskronene historisk har gått til å opprettholde produksjonsnivået, mens kun 20 prosent har skapt reell produksjonsvekst, så forstår man at med investeringskutt på opp mot 50 prosent, vil påvirke tilbudssiden negativt (også utover de tenkte OPEC+ besluttede kuttene) litt frem i tid.

Lys i tunnelen

Derfor er det lys i tunnelen for oljeprisen dersom unntakstilstanden relatert til COVID-19 ikke trekker ut i flere år, men snarere går i en retning av normalisering i 2021. Da vil vi kunne oppleve at det faktisk oppstår et raskt underskudd i produksjonen. Oljelagrene vil trekkes ned ganske raskt og oljeprisen vil kunne ha potensiale til å bevege seg over der den var ved inngangen til denne krisen. Så brutalt kan tingene endre seg når tingene normaliserer seg igjen, om de gjør det. Tiden vil vise.

Liten eksponering mot olje

Formuesforvaltnings kunder har diversifiserte investeringsporteføljer som har relativt liten eksponering mot oljesektoren. Derfor er våre kunder mindre berørt av krisen enn investorer som kun er investert i hovedindeksen på Oslo Børs. Vi har kun noen få forvaltere i vårt anbefalte løsning, Global Equities, som reelt sett har oljeselskaper på sin agenda og har det inkludert i sine porteføljer.

I vår anbefalte løsning Nordic Equities, er det litt annerledes ettersom det er naturlig for særlig våre inkluderte norske fond å ha en viss eksponering mot olje og oljeservice sektoren. Derfor har vi sett at Nordic Equities er synlig påvirket av at Oslo Børs har gjort det desidert svakest av de nordiske børser og at norske forvaltere har lidd noe under oljekrisen hittil. Dog ingen dramatikk i dette, vi er vel diversifiserte, og på aggregert nivå er de direkte effektene ikke voldsomme. Global Equities har som nevnt klart seg bra, hensyntatt utviklingen for global olje- og oljeservice aksjer. Fondet har ingen aktiv, stor overvekt mot dette segmentet.

Ønsker du mer innsikt om dette temaet?  Fredag 24.april gjennomførte vi et webinar med nettopp oljemarkedet og påvirkningen for verdensøkonomien generelt og norsk økonomi spesielt. Under kan du se opptaket av webinaret.

https://vimeo.com/411430446