Hvor tidlig kan du pensjonere deg? 

Skrevet av Alexandra Plahte

Drømmer du om å gå av lenge før normal pensjonsalder? Uansett når man tenker å pensjonere seg er det viktig å planlegge hvordan det kan løses økonomisk, ta høyde for det uforutsette og ikke minst tenke gjennom hva man vil fylle fritiden med. 

På hvilket tidspunkt i livet folk ønsker å slutte å jobbe er naturlig nok veldig individuelt. Mens noen ønsker å pensjonere seg så tidlig som mulig, ønsker andre å jobbe så lenge som overhodet mulig.  

Flere av våre kunder har skapt verdier i egne bedrifter, mottatt arv eller har gjennom karrieren spart opp store midler. Mange av de ønsker å avslutte sin aktive yrkeskarriere før pensjonsalder, samtidig som de vil opprettholde dagens livsstil og ha økonomisk fleksibilitet til reiser, vedlikehold av hus, hytter og annet. Så kan man tenke at det bør være enkelt for de med store midler, men det er ikke nødvendigvis slik – verdier kan forsvinne fort hvis man ikke har en god plan for hvordan midlene skal forvaltes.  

Start planleggingen i god tid 

For de som ønsker å pensjonere seg ved første mulighet, er det viktig å tidlig legge en god plan for hvordan man skal komme dit. Selv om man har lagt opp en god spareplan basert på at man skal pensjonere seg tidlig, kan ting endre seg underveis. Ikke sjelden møter våre pensjonsrådgivere de som opprinnelig hadde planlagt å gå av med pensjon tidlig, men som tenker helt annerledes når de nærmer seg alderen de først hadde sett for seg å slutte. Andre igjen opplever uforutsette hendelser som sykdom, skilsmisse, endringer i jobbsituasjonen eller andre ting som gjør at den opprinnelige planen må endres. Det er derfor viktig at man også tar høyde for det uforutsette. 

Når man bestemmer seg for hvor lenge man skal være i jobb, er det primært to spørsmål man bør finne svar på: Hva skal man leve av, og hva skal man bruke fritiden til? Vår erfaring er at de aller fleste som planlegger å slutte tidlig, er svært bevisste på hvorfor de ønsker det. De har en plan for hva de skal fylle fritiden med, og vet at et rikt liv handler om langt mer enn økonomisk trygghet. Noen velger å gjøre veldedig arbeid, mens andre ønsker å reise eller ha mer tid med familie og barnebarn. Fellesnevneren er at alle ønsker å ha en meningsfull hverdag og trygghet for å kunne leve det livet man ønsker. 

Les også: Kan du sitte i uskiftet bo dersom din samboer eller ektefelle dør?

Nok penger å leve for 

Hvor gammel man er når man skal slutte å jobbe, og hva man skal fylle tiden med, er av stor betydning med tanke på likviditetsbehovet den dagen lønnen opphører.  

En ting er bortfall av lønnsinntekten, men også de pensjonsmessige konsekvensene av å slutte tidlig bør kartlegges i forkant. Når det gjelder livsvarig alderspensjonen fra NAV, vil den bli noe lavere fordi man ikke har lønn fremover og dermed heller ingen pensjonsopptjening fra NAV. Hvor mye, avhenger av når man er født og lønnen man ville hatt dersom man hadde fortsatt å jobbe. For mange er forskjellen adskillig mindre enn de først trodde.  

Det er viktig å skille mellom «kostnaden» som følge av at man ikke har pensjonsopptjening i disse årene og konsekvensen av tidliguttak. Starter du tidliguttak av alderspensjonen fra NAV, blir årlig pensjon lavere enn om du utsetter uttaket. Ikke fordi totalpensjonen nødvendigvis blir lavere, men fordi pensjonen skal fordeles over flere år. Beregning av de pensjonsmessige konsekvensene for alderspensjonen fra NAV, kan enkelt simuleres i NAVs pensjonskalkulator. 

Når det gjelder hvilke konsekvenser fratreden har for pensjonsopptjeningen gjennom jobben, avhenger det av hvilken pensjonsordning man er omfattet av. Så godt som alle i privat sektor er omfattet av en innskuddsordning. Når man slutter i jobben, meldes man ut av ordningen og arbeidsgivers innbetaling opphører. I tillegg må man fremover dekke forvaltningskostnadene selv. Hvor mye mindre sparing som kommer inn på pensjonskontoen, avhenger av hvilken innskuddsplan man er omfattet av.    

Når kan du få avtalefestet pensjon (AFP)? 

Er man omfattet av en AFP-ordning er det viktig å være klar over at man ikke vil være berettiget til AFP dersom man slutter før fylte 62 år. Nåverdien av AFP-en kan fort være på godt over halvannen million. Det holder imidlertid ikke bare å være omfattet av AFP-ordningen ved fylte 62 år – en rekke andre vilkår må også være oppfylt. Mange av våre kunder har øvrige inntekter som overstiger den pensjonsgivende inntekten fra bedriften du har AFP-ordning i. Også dette gir avslag på AFP hvis det gjelder mer enn to av årene i ansiennitetsperioden.  

Ligger man imidlertid an til å være berettiget til AFP, betaler man en høy pris rent økonomisk om man slutter helt før fylte 62 år. Enkelte vil nok da heller vurdere å trappe ned i perioden 60-62 år for deretter å slutte helt.  

Pensjonere deg allerede som 60-åring? 

Dersom man skal gå av allerede fra for eksempel fylte 60 år, må man leve av oppsparte midler frem til man kan starte uttak av alderspensjonene sine. Riktignok har noen få personer en såkalt særaldersgrense som gjør at de har rett til pensjon tidligere, men hovedregelen for det store flertall er at alderspensjon fra NAV og gjennom arbeidsforhold tidligst kan tas ut fra fylte 62 år.  

Les også: Tidliguttak av pensjon: Slik unngår du 62-års tabben.

Ikke alle har høy nok pensjonsopptjening til å kunne starte uttak allerede fra fylte 62 år. Dette vil i så fall fremkomme på NAVs pensjonskalkulator. Får man for eksempel beskjed om at første mulig uttak av full alderspensjon er ved fylte 64 år, kan man legge inn ny beregning og sjekke om man eventuelt kan ta ut for eksempel 20 eller 40 prosent uttak av alderspensjonen. Pensjonen fra NAV kan nemlig tas ut gradert. De fleste som velger tidliguttak, tar imidlertid normalt ut 100 prosent. Det skyldes blant annet et særskilt skattefradrag som trigges ved uttak av alderspensjonen fra NAV.    

For de som er født i 1964 og senere, medfører det nye pensjonsforliket at de, uavhengig av størrelsen på årlig pensjon, ikke vil kunne starte uttak allerede fra fylte 62 år. Konsekvensene er imidlertid langt fra så dramatiske for de eldste årskullene som en del avisoppslag kan gi inntrykk av.  

 

Visste du at…

64 prosent

ikke har utarbeidet viktige dokumenter som testament og fremtidsfullmakt? Ta vår quiz for å få en oversikt over hva som kan påvirke dine verdier.

Ta quizen her

Alexandra Plahte Leder for Formue Pensjonsrådgivning

Alexandra Plahte er jurist og leder for pensjonsrådgivning i Formue. Hun har 25 års erfaring som fagperson innen pensjon for bedrifter og offentlig sektor, og er en kjent profil i media.

Kontakt oss