Hvordan kan jeg ta ut utbytte fra selskapet mitt? 

Skrevet av Rebecca Askildsen

Høyere renter og skattesatser gjør at flere har behov for å ta ut mer utbytte fra selskapene de eier. Det er flere lovpålagte krav som må oppfylles når aksjonær skal ta ut penger fra selskapet. Så hva må du tenke på? 

Hva er utbytte?

Utbytte er overskudd som selskap kan utbetale til aksjonærene i et aksjeselskap. Aksjeloven regulerer hvor stort utbytte man kan dele ut og hvilke formaliteter som må være på plass. Styret i selskapet forslår utbetaling av utbytte, mens generalforsamlingen vedtar det. Husk at skal du ha krav på utbytte må du eie aksjene på tidspunktet generalforsamlingen beslutter utbetalingen. 

Utbytteutdelingen må være forsvarlig

Ifølge aksjeloven må egenkapitalen og likviditeten i selskapet være forsvarlig etter utdeling av utbytte. Selskapet skal til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet frem i tid, også etter at utbytte er utbetalt. Dersom egenkapitalen er lavere enn forsvarlig, utløses det en handleplikt for styret. Oppfyller ikke styret sin handleplikt kan styremedlemmer enkeltvis bli erstatningsansvarlig. Er du i tvil anbefaler vi at du forhører deg med regnskapsføreren din.  

Når kan jeg ta ut utbytte?

Det finnes tre måter å ta ut utbytte på:

1. Ordinært utbytte  

Utbytte som vedtas på ordinær generalforsamling der årsregnskapet avlegges.  

2. Tilleggsutbytte 

Dersom aksjeeierne vedtar utbytte mellom to ordinære generalforsamlinger, altså mellom to avlagte årsregnskap, kan man ta ut et tilleggsutbytte basert på sist godkjente årsregnskap. Er selskapet nystiftet og ikke har avlagt sitt første årsregnskap enda, kan man ikke ta ut tilleggsutbytte. Da må man vedta et ekstraordinært utbytte. 

3. Ekstraordinært utbytte 

Dersom det ikke kan vedtas utbytte på sist avlagte årsregnskap (tilleggsutbytte), og det har vært for eksempel større realisasjoner eller salg i regnskapet inneværende år, kan utbytte besluttes på en ekstraordinær generalforsamling. Dette baseres på en revidert mellombalanse (selskap som ikke er revisjonspliktig er fritatt revisjon, også på mellombalanse). Mellombalansen skal sendes inn til regnskapsregistret slik at informasjonen er tilgjengelig for offentligheten.  

Eier du et investeringsselskap? Her gir vi deg fem gode råd.

Kapital som kan deles ut skattefritt?

Det er alltid smart å sjekke om selskapet har innbetalt kapital som kan deles ut skattefritt før man tar utbytte som må beskattes. Dette kan være tidligere innbetalt overkurs eller aksjekapital over det pålydende beløpet. Minimumskravet for aksjekapital i et selskap er 30.000 kr. 

Unngå skatt på utbytte? Les om hvordan du kan danne holdingstruktur uten beskatning

Sørg for at utbyttet deles ut lovlig

Ved en utbytteutdeling skal det alltid foreligge styreprotokoll og generalforsamlingsprotokoll. Dersom dette mangler blir uttaket å anse som ulovlig lån til aksjonær. Unntaket er beløp under 100 000 kr med løpetid på inntil 60 dager. Dersom uttaket er større, eller ikke tilbakebetalt etter 60 dager, vil utbetalingen anses som et ulovlig lån til aksjonær dersom det ikke foreligger et gyldig utbyttevedtak.  

Utbytte skal betales til aksjonæren innen seks måneder etter at det er vedtatt på generalforsamlingen. Hvis det ikke utbetales innen fristen, regnes det som gjeld til aksjonæren og må renteberegnes. Det anbefales da å lage en låneavtale. 

Formue Accounting bistår alle sine kunder med lovpålagte protokoller og låneavtaler til rett tid og har et tett samarbeid med rådgiverne for å hjelpe kundene med god likviditetsstyring og eventuelt frigjøring av midler. Les mer om våre regnskapstjenester.

 

Ønsker du gode råd om generasjonsskifte – last ned vår guide her:


Input the campaign name that submitters should be added to.

Used by marketing cloud and FormAssembly to map user details


 

Rebecca Askildsen Avdelingsleder for Formue Accounting Oslo

Rebecca Askildsen er en erfaren, autorisert regnskapsfører med lang fartstid fra bransjen. Hun er avdelingsleder for Formue Accounting Oslo.

Kontakt oss