Ny arvelov: Hytta kan testamenteres til ett av barna uavhengig av verdi

Skrevet av Mari Kolstad Larsen

Fra nyttår kan du testamentere familiehytta til det ene barnet selv om det overstiger barnets andel av arven. I den nye arveloven som trer i kraft fra 2021 øker friheten til å bestemme over verdifulle gjenstander i et testament. Bør testamentet ditt endres som følge av nye regler om pliktdelsarv?

Nye regler for forskudd på arv. Les her

Hva er pliktdelsarv?

Den 1. januar 2021 trer ny arvelov i kraft. Som vi tidligere har skrevet øker den såkalte pliktdelsarven. Pliktdelsarven er den delen av arven du må gi til livsarvingene dine. Denne delen kan du ikke legge føringer på eller knytte betingelser til. Livsarvingene dine er barna, eller hvis de har falt fra, etterkommere etter disse. Pliktdelsarven er i utgangspunktet 2/3 av arven etter deg, men er p.t. begrenset oppad til en million kroner pr. arving. Fra nyttår økes dette beløpet til 15 G (p.t. ca. kr 1,5 million) pr. arving. Når pliktdelsarven i ny lov knyttes til grunnbeløpet i folketrygden innebærer dette også at barnas arverett oppreguleres årlig. Etterlater du deg for eksempel to barn og ingen ektefelle, kan du i testamentet fritt bestemme hvem som skal ha den delen av formuen som overstiger 30 G.

 

Nytt tak gjelder også for barnebarna

Pliktdelsarven til barnebarn eller oldebarn er nå på 200 000 kroner pr. arving. Er dine nærmeste arvinger etterkommere etter barna dine, kan dette medføre at arvelinjen får mer enn en million kroner. Har du for eksempel en avdød datter som etterlater seg seks barn vil pliktdelsarven til disse utgjøre 1,2 millioner kroner. I ny arvelov er grensen på 200 000 kroner fjernet og i stedet blir hver linjes arverett begrenset til 15 G.

“I ny arvelov er grensen på 200 000 kroner fjernet og i stedet blir hver linjes arverett begrenset til 15 G”.

Dette betyr at dersom din datter har falt fra før deg og dine nærmeste arvinger er dine seks barnebarn, deler disse 15 G.

Unntak fra regelen

Vær forberedt: Fra nyttår innføres ny arvelov. Trenger ditt testament oppdatering?, spør advokatfullmektig Mari Larsen i Formuesforvaltning

Det finnes en rekke unntak fra regelen om at foreldrene ikke kan råde over pliktdelsarven. I testamentet kan det f.eks. bestemmes at barnets pliktdelsarv skal være særeie. I tillegg kan arvelateren bestemme at særeiet kan omdannes til felleseie ved død, eller at livsarvingens ektefelle kan sitte i uskiftet bo med særeiemidlene. Inntas ikke en slik bestemmelse, kan ikke barnet senere gi ektefellen slike rettigheter til særeiet. Dersom barnet blir arving før fylte 18 år skal Fylkesmannen forvalte arven inntil barnet har blitt myndig. Dersom du ikke ønsker at Fylkesmannen skal disponere barnets midler, kan du i testamentet selv oppnevne en person som i stedet skal settes inn som økonomisk verge. I dag gjelder dette likevel bare arv ut over pliktdelsarven. Etter den nye arveloven er det gitt en utvidet adgang til å legge føringer for pliktdelsarven. Dersom du anser det som barnets beste, kan du i henhold til ny arvelov begrense tilgangen til hele pliktdelsarven frem til barnet fyller 25 år. For arv ut over pliktdelsarven står du fritt til å begrense disposisjonsretten også etter fylte 25 år. Det er heller ikke et vilkår at båndleggingen anses å være til barnets beste.

Verdifulle gjenstander kan testamenteres til en

I dag kan du ikke legge føringer for hvem som skal ha en konkret gjenstand, med mindre øvrige verdier er store nok til å dekke pliktdelsarven til de andre arvingene. Har du to barn og det eneste du eier er familiebedriften din, kan du ikke testamentere hele bedriften til det ene barnet. I den nye arveloven øker friheten til å bestemme over verdifulle gjenstander i et testament. Bedriften i eksempelet kunne dermed vært gitt til det ene barnet, så lenge han eller hun minimum betaler en sum tilsvarende pliktdelsarven til den andre.

Må jeg endre testamentet?

For de aller fleste av Formuesforvaltnings kunder vil ikke en endring i pliktdelsreglene medføre et behov for å oppdatere testamentet. Dette skyldes blant annet at testamenter alltid skal tolkes i samsvar med hva du antas å ha ment da du opprettet testamentet. Har du f.eks. skrevet at en arving kun «skal arve pliktdelsarven (kr 1 million)», er det ganske klart at du har ment den til enhver tid gjeldende pliktdelsarv. Denne arvingen vil med ny lov i stedet arve 15 G. Kan det derimot være tvil om hva du har ment, anbefaler vi at du endrer testamentet ditt. Om testamentet ditt er noen år gammelt anbefaler vi uansett alltid at du leser igjennom og ser at testamentet fortsatt gir uttrykk for dine ønsker.

“Om testamentet ditt er noen år gammelt anbefaler vi uansett alltid at du leser igjennom og ser at testamentet fortsatt gir uttrykk for dine ønsker.”

I visse mindre bo, eller der den ene ektefellen har liten formue, vil den nye bestemmelsen derimot kunne innebære at ønsket fordeling ikke lenger lar seg gjøre. Er dette situasjonen for deg eller din ektefelle, anbefaler vi å sjekke at testamentsføringen ikke kommer til å stride med de nye pliktdelsreglene.

For testamenter opprettet før 31.12.2020, og som begrenser arveretten til nåværende pliktdelsarv på en million kroner, er det vedtatt en overgangsbestemmelse. Dør arvelater innen ett år fra lovens ikrafttredelse den 1. januar 2020, altså innen 31.12.2020, gjelder de gamle pliktdelsreglene på en million kroner. Dør arvelater senere enn 31.12.2021 gjelder den nye pliktdelsregelen på 15 G per barn eller deres linje.

 

 

Mari Kolstad Larsen Advokat hos Formue Advokater

Mari jobber hos Formue Advokater og har spesialisert seg på skatt, arv og familierett, og bistår kundene med rådgivning innen disse områdene i tillegg til rådgivning rundt generasjonsskifter.

Kontakt oss